Giải Bài Tập Máy Điện Không Đồng Bộ 3 Pha, Giải Bài Tập Máy Điện Không Đồng Bộ

CHƯƠNG 9: NGUYÊN LÝ CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘBài số 9­1. Động cơ không đồng bộ ba pha 12 cực từ, tần số 50Hz. Động cơ sẽ quay với tốc độ bao nhiêu nếu hệ số trược bằng 0.06 ?Tốc độ động cơ: 60 × 50 n = (1 − s)n 1 = (1 − 0.06) = 470vg / ph 6Bài số 9­2. Động cơ không đồng bộ ba pha 3 đôi cực từ, tần số 50Hz, quay với tốc độ 960vg/ph. Hãy xác định : 1. Vận tốc đồng bộ. 2. Tần số dòng điện rotor. 3. Vận tốc tương đối của rotor so với từ trường quay.Tốc độ đồng bộ của động cơ: 69f1 60 × 50 n1 = = = 1000vg / ph p 3Tần số dòng điện trong rôto: n1 − n 1000 − 960 f2 = sf1 = f1 = × 50 = 2H z n1 1000Tốc độ tương đối của roto: n 2 = n 1 − n = 1000 − 960 = 40vg / p h Bài số 9­3. Động cơ không đồng bộ ba pha, tần số 50Hz, quay với tốc độ gần bằng 1000vg/ph lúc không tải và 970vg/ph lúc đầy tải. 1. Động cơ có bao nhiêu cực từ ? 2. Tính hệ số trượt lúc dầy tải ? 3. Tìm tần số điện áp trong dây quấn rotor lúc đầy tải ? 4. Tính tốc độ của : a. Từ trường quay của rotor so với rotor ? b. Từ trường quay của rotor so với stator ?. c. Từ trường quay của rotor so với từ trường quay stator ?.Số đôi cực từ của động cơ 60f1 60 × 50 p= = =3 n1 1000Hệ số trượt khi đầy tải: n 1 − n 1000 − 970 s= = = 0.03 n1 1000Tần số dòng điện trong rôto khi đầy tải: f2 = sf1 = 0.03 × 50 = 1.5H zTốc độ từ trường quay của roto so với roto: n 2 = n 1 − n = 1000 − 970 = 30vg / p hTốc độ từ trường quay của roto so với stato: n 1 = 1000vg / p h 67Bài số 9­4. Động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn, tần số 50Hz, 8 cực từ 380V có stator đấu Y và rotor đấu Y. Số vòng dây hiệu dụng rotor bằng 60% số vòng dây hiệu dụng stator. Hãy tính điện áp giữa hai vành trượt của rotor khi đứng yên và khi hệ số trượt bằng 0.04.Điện áp giữa hai vành trượt khi roto đứng yên: U 2 = 0.6 × U 1 = 0.6 × 380 = 228VKhi s = 0.04 ta có: U 2s = sU 2 = 0.04 × 228 = 9.12VBài số 9­5. Một động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn, tần số 50Hz, 6 cực từ 220V có stator đấu ∆ và rotor đấu Y. Số vòng dây hiệu dụng rotor bằng một nửa số vòng dây hiệu dụng stator. Hãy tính điện áp và tần số giữa các vành trượt nếu : a. Rotor đứng yên ? b. Hệ số trượt rotor bằng 0,04 ?Điện áp và tần số giữa hai vành trượt khi roto đứng yên: U 2 = 0.5 × U 1 = 0.5 × 220 × 3 = 190.52V f2 = sf1 = 1 × 50 = 50H zKhi s = 0.04 ta có: U 2s = sU 2 = 0.04 × 190.52 = 7.621V f2 = sf1 = 0.04 × 50 = 2H zBài số 9­6. Tốc độ khi đầy tải của động cơ không đồng bộ tần số 50Hz là 460vg/ph. Tìm số cực từ và hệ số trượt lúc đầy tải ?Số đôi cực từ của động cơ 60f1 60 × 50 p= = =6 n1 500Hệ số trượt khi đầy tải: n 1 − n 500 − 460 s= = = 0.08 n1 500Bài số 9­7. Nhãn của một động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc có ghi các số liệu như sau: 18.5kW, tần số 50Hz, 8 cực từ, dòng 40A, 380V có stator đấu Y. Giả sử động cơ tiêu thụ công suất từ lưới điện 20.8kW và tốc độ n = 720vòng/ph khi làm việc ở chế độ định mức. Hãy tính: a. Hệ số trượt định mức của động cơ. b. Hệ số công suất định mức của động cơ. c. Momen định mức.Tốc độ đồng bộ của động cơ: 69f1 60 × 50 n1 = = = 750vg / ph p 4Hệ số trượt định mức: 68 n 1 − n dm 750 − 720 sd m = = = 0.04 n1 750Hệ số công suất định mức của động cơ: Pdm 20.8 × 10 3 cosϕ = = = 0.7901 3UI 3 × 380 × 40Mô men định mức: Pd m P 20.8 × 10 3 × 60 M dm = = dm = = 275.8686N m ωd m 2 πn 2 π × 720Bài số 9­8. Một động cơ điện không đồng bộ ba pha có p = 2 ; N 1 = 96vòng ; N2 = 80 vòng, hệ số dây quấn k dq1 = 0.945 ; kdq2 = 0.96, hệ số trượt s = 0.035. Điện áp mạng điện U = 220V ; f = 50Hz, dây quấn stato đấu tam giác, dây quấn rôto đấu sao. Tính tốc độ quay của động cơ, hệ số qui đổi sức điện động a e và hệ số qui đổi dòng điện a i. Giả sử tổn thất điện áp trên điện trở và điện kháng tản stato bằng 3% U1. Tính sức điện động E1, sức điện động rôto lúc đứng yên E2, và lúc quay E2s, từ thông cực đại φ mTốc độ đồng bộ của động cơ: 60f1 60 × 50 n1 = = = 1500vg / ph p 2Tốc độ động cơ: n = (1 − s)n 1 = (1 − 0.035) × 1500 = 1447.5vg / phHệ số quy đổi s.đ.đ: N 1k d q 1 96 × 0.945 ae = = = 1.18 N 2 k dq 2 80 × 0.96Hệ số quy đổi dòng điện m 1N 1 k d q 1 3 × 96 × 0.945 ae = = = 1.18 m 2N 2k d q 2 3 × 80 × 0.96S.đ.đ E1 là: E1 = 0.97U 1 = 0.97 × 220 = 213.4VS.đ.đ trong dây quấn roto: E1 213.4 E2 = = = 180.85V ae 1.18 E 2s = sE 2 = 0.035 × 180.85 = 6.33VTừ thông cực đại: E1 213.4 Φm = = = 0.0106 Wb 4.44f1N 1k d q 1 4.44 × 50 × 96 × 0.945Bài số 9­9. Một động cơ không đồng bộ ba pha 25hp, tần số 60Hz, 6 cực từ, 575V có stator đấu Y đang vận hành ở hệ số trượt 0.03. Công suất tổn hao phụ là 230.5W, còn tổn hao cơ là 115.3 W. Các thông số mạch của động cơ qui đổi về stator như sau : R1 = 0.3723 Ω ; R’2 = 0.390 Ω ; Rfe = 354.6 Ω ; X1 = 1.434 Ω ; X’2 = 2.151 Ω XM = 26.59 Ω 69 Hãy dùng mạch điện thay thế chính xác để xác định (a) tổng trở vào/pha; (b) dòng điện dây stator và rotor; (c) công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến và hệ số công suất được cấp từ lưới điện; (d) các tổn hao; (e) công suất điện từ, công suất cơ; công suất ra, hiệu suất; (f) moment điện từ, moment trên đầu trục; (g) vẽ giản đồ năng lượng và ghi các số liệu.Sơ đồ thay thế của dộng cơ không đồng bộ: Z1 I′2 = I 2 a i & R1 jX1 jX′2 R’2 & Io 1− s + & I1 & R ′2 & ZV & I fe IM s U 1 ZP & E1 Z0 Rfe jXM _Tốc độ đồng bộ: 60f1 60 × 60 n1 = = = 1200vg / ph p 3Tổng trở tải: 1− s 1 − 0.03 Z t = R′ 2 = 0.39 = 12.61Ω s 0.03Tổng trở mạch từ hóa: R Fe × jXM 354.6 × j26.59 ZM = = = (1.9827 + j26.4413)Ω R Fe + jXM 354.6 + j26.59Tổng trở vào của một pha: Z M × (Z ′ + Z t ) Z v = Z1 + 2 Z M + (Z ′ + Z t ) 2 (1.9827 + j26.4413) × (0.3900 + j2.1510 + 12.61) = 0.3723 + j1.434 + (1.9827 + j26.4413) + (0.3900 + j2.1510 + 12.61) = 9.4742 + j7.2912 =11.955∠37.58 o ΩDòng điện stato: U 575 I1 = 1 = & = 22.0064 − j16.9358 = 27.7668∠ − 37.58o A Zv 3 × 11.955∠37.58 oĐiện áp trên roto: & & Z × (Z ′ + Z t ) E1 = I 1 M 2 Z M + (Z ′ + Z t ) 2 (1.9827 + j26.4413) × (0.3900 + j2.1510 + 12.61) = 27.7668∠ − 37.58 o (1.9827 + j26.4413) + (0.3900 + j2.1510 + 12.61) = 299.5 ­ j25.252 =300.5601∠­4.8195o VDòng điện roto: E1 & 300.5601∠­4.8195o I′ = & 2 = = 22.1115 ­ j5.6011=22.8099∠­14.2 o A Z ′ + Z t 0.3900 + j2.1510 + 12.61 2Công suất lấy từ lưới điện: 70 S = 3U 1I1 = 3 × 575 × (22.0064 − j16.9358) = 21917 ­ j16867 = 27656∠­37.58 o VA S1 = 27656VA P1 = 21917W Q1 = 16867VArHệ số công suất của động cơ: P 21917 cosϕ = = = 0.7925 S 27656Các tổn hao trong máy: p Cu 1 = 3I1 R 1 = 3 × 27.7668 2 × 0.3723 = 861.247 W 2 p Cu 2 = 3I′2 R ′ = 3 × 22.8099 2 × 0.39 = 608.74 W 2 2 E12 300.56012 p Fe =3 =3 = 764.2672 W R Fe 354.6 Công suất của động cơ: I′22 R ′ 22.8099 2 × 0.39 Pdt = 3 2 =3 = 20291 W s 0.03 Pco = (1 − s)Pdt =(1 ­ 0.03) × 20291 = 19683 W P2 = Pco − p co ­ p f = 19683 ­ 230.5 ­ 115.3 = 19337 WHiệu suất của động cơ: P2 19337 η= = = 0.8823 P1 21917Mô men của động cơ: Pdt 60Pd t 60 × 20291 M= = = = 161.4733N m ω1 2 πn 1 2 π × 1200 P 60P2 60 × 19337 M2 = 2 = = = 158.6364N m ω 2 π(1 − s)n 1 2 π × (1 − 0.03) × 1200Bài số 9­10. Một động cơ không đồng bộ ba pha 40hp, tần số 60Hz, 4 cực từ, 460V có stator đấu Y đang vận hành ở tốc độ 1447 vòng/phút. Công suất tổn hao phụ ở tải này là 450W, còn tổn hao cơ là 220 W. Các thông số mạch của động cơ qui đổi về stator như sau: R1 = 0,1418 Ω ; R’2 = 1,100 Ω ; Rfe = 212,73 Ω ; X1 = 0,7273 Ω ; X’2 = 0,7284 Ω XM = 21,7 Ω Hãy dùng mạch điện thay thế chính xác để xác định (a) tổng trở vào/pha; (b) dòng điện dây stator và rotor; (c) công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến và hệ số công suất được cấp từ lưới điện; (d) các tổn hao; (e) công suất điện từ, công suất cơ; công suất ra, hiệu suất; (f) moment điện từ, moment trên đầu trục, momen cực đại, momen khởi động; (g) vẽ giản đồ năng lượng và ghi các số liệu.Tốc độ đồng bộ: 60f1 60 × 60 n1 = = = 1800vg / ph p 2Hệ số trượt: n 1 − n 1800 − 1447 s= = = 0.1961 n1 1800Tổng trở tải: 71 1− s 1 − 0.1961 Z t = R′ 2 = 1.1 = 4.5091Ω s 0.1961Tổng trở mạch từ hóa: R Fe × jXM 212.73 × j21.7 ZM = = = (2.1908 + j21.4765)Ω R Fe + jXM 212.73 + j21.7Tổng trở vào của một pha: Z M × (Z ′ + Z t ) Z v = Z1 + 2 Z M + (Z ′ + Z t ) 2 (2.1908 + j21.4765) × (1.1 + j0.7284 + 4.5091) = 0.1418 + j0.7273 + (2.1908 + j21.4765) + (1.1 + j0.7284 + 4.5091) = 4.9877 + j2.5806 =5.6158∠27.36 o ΩDòng điện stato: U 460 I1 = 1 = & = 42.0029 ­ j21.732 = 47.2919∠­27.36 o A Zv 3 × 5.6158∠27.36 oĐiện áp trên roto: & & Z × (Z ′ + Z t ) E1 = I 1 M 2 Z M + (Z ′ + Z t ) 2 o (2.1908 + j21.4765) × (1.1 + j0.7284 + 4.5091) = 47.2919∠­27.36 (2.1908 + j21.4765) + (1.1 + j0.7284 + 4.5091) = 243.82 ­ j27.467 =245.3617∠­6.43o VDòng điện roto: E1 & 245.3617∠­6.43o I′ = & 2 = = 42.1225 ­ j10.367 =43.3795∠­­13.83o A Z ′ + Z t 1.1 + j0.7284 + 4.5091 2Công suất lấy từ lưới điện: S = 3U 1I1 = 3 × 460 × (42.0029 ­ j21.732) = 33466 ­ j17315 = 37680∠­27.36 o VA S1 = 37680VA P1 = 33466W Q1 = 17315VArHệ số công suất của động cơ: P1 33466 cosϕ = = = 0.8882 S1 37680Các tổn hao trong máy: p Cu 1 = 3I1 R 1 = 3 × 47.2919 2 × 0.1418 = 951.4184 W 2 p Cu 2 = 3I′2 R ′ = 3 × 43.37952 × 1.1 = 6210 W 2 2 E12 245.3617 2 p Fe =3 =3 = 849 W R Fe 212.73 Công suất của động cơ: I′22 R ′ 43.37952 × 1.1 Pdt = 3 2 =3 = 31667 W s 0.1961 Pco = (1 − s)Pdt =(1 ­ 0.1961) × 20291 = 25457 W 72 P2 = Pco − p co ­ p f = 19683 ­ 459 ­ 220 = 24787 WHiệu suất của động cơ: P2 24787 η= = = 0.7407 P1 33466Mô men của động cơ: Pdt 60Pd t 60 × 31667 M= = = = 168N m ω1 2 πn 1 2 π × 1800 P 60P2 60 × 24787 M2 = 2 = = = 163.58N m ω 2 π(1 − s)n 1 2 π × (1 − 0.1961) × 1800 U 1 × jXM & 460 × j21.7 U th = & = = 256.9634∠0.36 o V R 1 + j(X1 + XM ) 3(0.1418 + j0.7273 + j21.7) (R + jX1 ) × jXM (0.1418 + j0.7273) × j21.7 Z th = 1 = R 1 + j(X1 + XM ) (0.1418 + j0.7273 + j21.7) = (0.1327 + 0.7046)Ω R tn = 0.1327Ω Xtn = 0.7046Ω R′ 1.1 sm = 2 = = 0.7644 R 2 + (Xth + X′ )2 th 2 0.1327 2 + (0.7046 + 0.7284)2 m1 0.5 × U 2 M m ax = th Ω1 R tn + R tn + (Xth + X′ )2 2 2 2 3 × 60 0.5 × 256.9634 2 = = 334.2916N m 2 πn 1 0.1327 2 + 0.1327 2 + (0.7046 + 0.7248)2 m1 U 2 R′ Mk = th 2 Ω1 (R tn + R 2 ′ )2 + (Xth + X′2 )2 3 × 60 256.9634 2 × 1.1 = × = 323.53N m 2 πn 1 (0.1327 + 1.1)2 + (0.7046 + 0.7248)2Bài số 9­11. Một động cơ không đồng bộ ba pha số liệu định mức là 30hp, tần số 60Hz, 847 vòng/phút, 8 cực từ, 460V có stator đấu Y đang vận hành ở tốc độ 880 vòng/phút. Công suất tổn hao phụ ở tải này và tổn hao cơ là 350 W. Các thông số mạch của động cơ qui đổi về stator như sau : R1 = 0.1891 Ω ; R’2 = 0.191 Ω ; Rfe = 189.1 Ω ; X1 = 1.338 Ω ; X’2 = 0.5735 Ω XM = 14.18 Ω Hãy dùng mạch điện thay thế chính xác để xác định (a) tổng trở vào/pha; (b) dòng điện dây stator và rotor; (c) công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến và hệ số công suất được cấp từ lưới điện; (d) các tổn hao; (e) công suất điện từ, công suất cơ; công suất ra, hiệu suất; (f) moment điện từ, moment trên đầu trục, moment cực đại, moment khởi động; (g) vẽ giản đồ năng lượng và ghi các số liệu.Tốc độ đồng bộ: 60f1 60 × 60 n1 = = = 900vg / ph p 4 73Hệ số trượt: n 1 − n 900 − 880 s= = = 0.0222 n1 900Tổng trở tải: 1− s 1 − 0.0222 Z t = R′ 2 = 0.191 = 8.404Ω s 0.0222Tổng trở mạch từ hóa: R Fe × jXM 189.1 × j14.18 ZM = = = (1.0574 + j14.1007)Ω R Fe + jXM 189.1 + j14.18Tổng trở vào của một pha: Z M × (Z ′ + Z t ) Z v = Z1 + 2 Z M + (Z ′ + Z t ) 2 (1.0574 + j14.1007) × (0.191 + j0.5735 + 8.404) = 0.1891 + j1.338 + (1.0574 + j14.1007) + (0.191 + j0.5735 + 8.404) = 6.0141 + j5.1013 =7.8862∠40.31o ΩDòng điện stato: U 460 I1 = 1 = & = 25.6819 ­ j21.7841 = 33.6766∠­40.31o A Zv 3 × 7.8862∠40.31oĐiện áp trên roto: & & Z × (Z ′ + Z t ) E1 = I 1 M 2 Z M + (Z ′ + Z t ) 2 o (1.0574 + j14.1007) × (0.1910 + j0.5735 + 8.404) = 33.6766∠­40.31 (1.0574 + j14.1007) + (0.1910 + j0.5735 + 8.404) = 231.58 ­ j30.243 =233.544∠­7.44o VDòng điện roto: E1 & 233.544∠­7.44 o I′ = & 2 = = 26.5901 ­ j5.2929 =27.1118∠­11.26 o A Z ′ + Z t 0.191 + j0.5735 + 8.404 2Công suất lấy từ lưới điện: S = 3U 1I1 = 3 × 460 × (25.6819 ­ j21.7841) = 20462 ­ j17356 = 26832∠­40.31o VA S1 = 26832VA P1 = 20462W Q1 = 17356VArHệ số công suất của động cơ: P1 20462 cosϕ = = = 0.7626 S1 26832Các tổn hao trong máy: p Cu 1 = 3I1 R 1 = 3 × 47.2919 2 × 0.1418 = 951.4184 W 2 p Cu 2 = 3I′2 R ′ = 3 × 43.37952 × 1.1 = 6210 W 2 2 E12 245.3617 2 p Fe =3 =3 = 849 W R Fe 212.73 Công suất của động cơ: 74 I′22 R ′ 27.1118 2 × 0.191 Pdt = 3 2 =3 = 18953 W s 0.0222 Pco = (1 − s)Pdt =(1 ­ 0.0222) × 18953 = 18532 W P2 = Pco − p co ­ p f = 18953 ­ 350 = 18182 WHiệu suất của động cơ: P2 18182 η= = = 0.8886 P1 20462Mô men của động cơ: Pdt 60Pd t 60 × 18953 M= = = = 201.1N m ω1 2 πn 1 2 π × 900 P 60P2 60 × 18182 M2 = 2 = = = 197.3N m ω 2 π(1 − s)n 1 2 π × (1 − 0.0222) × 900 U 1 × jXM & 460 × j21.7 U th = & = = 242.6641∠0.7 o V R 1 + j(X1 + XM ) 3(0.1891 + j1.338 + j14.18) (R + jX1 ) × jXM (0.1891 + j1.338) × j14.18 Z th = 1 = R 1 + j(X1 + XM ) (0.1891 + j1.338 + j14.18) = (0.1579 + 1.2246)Ω R tn = 0.1579Ω Xtn = 1.2246Ω R′ 0.191 sm = 2 = = 0.1058 R th + (Xth + X′ ) 2 2 2 0.1579 + (1.2246 + 0.5735)2 2 m1 0.5 × U 2 M m ax = th Ω1 R 2 + R 2 + (Xth + X′ )2 tn tn 2 3 × 60 0.5 × 256.9634 2 = × = 512.16N m 2 πn 1 0.1579 2 + 0.1579 2 + (1.2246 + 0.5735)2 m1 U 2 R′ Mk = th 2 Ω1 (R tn + R ′ ) + (Xth + X′2 )2 2 2 3 × 60 256.9634 2 × 0.191 = × = 106.72N m 2 πn 1 (0.1579 + 0.191)2 + (1.2246 + 0.5735)2Bài số 9­12. Một động cơ không đồng bộ ba pha 90kW, tần số 50Hz, 6 cực từ, 380V có stator đấu Y. Các thông số mạch của động cơ qui đổi về stator như sau : R1 = 0.07 Ω ; R’2 = 0.052 Ω ; Rfe = 54 Ω ; Xn = 0.44 Ω ; XM =7.68 Ω Tổn hao cơ và tổn hao phụ là 1100W có thể xem như không đổi. Khi hệ số trượt bằng 0.04, hãy dùng mạch điện thay thế gần đúng để tính : a. Hệ số trượt tới hạn và momen cực đại của động cơ. b. Dòng điện khởi động và moment khởi động của động cơ. c. Dòng điện ứng với momen cực đại.Ta dùng sơ đồ thay thế gầnđúng như sau: 75 I1 & R1 jX1 X’2 + & Io &M &” I &f I 2 R” & U1 Ie 2 jXM s _ RfeHệ số trượt tới hạn: R ′2 0.052 sm = = = 0.1182 Xn 0.44Mô men cực đại của động cơ: m 1 0.5 × U 1 3 × 60 0.5 × 219.39312 2 M m ax = = × = 1567N m Ω 1 Xn 2 πn 1 0.44Dòng điện khởi động tính theo sơ đồ thay thế: R Fe × jXM 54 × j7.68 ZM = = = (1.0706 + j7.5277)Ω R Fe + jXM 54 + j7.68 U& U1 & 380 380 Ik = 1 + & = + Z M R 1 + R′2 + jXn 3(1.0706 + j7.5277) 3(0.07 + 0.052 + j0.44) = 132.45 ­ j491.59 = 509.1198∠­75 A oMô men khởi động: m1 U 1 × R ′2 2 Mk = Ω1 (R 1 + R ′2 )2 + Xn 2 3 × 60 219.39312 × 0.052 = × = 343.92N m 2 πn 1 (0.07 + 0.052)2 + 0.44 2Tổng trở của máy ứng với sm: R Fe × jXM 54 × j7.68 ZM = = = (1.0706 + j7.5277)Ω R Fe + jXM 54 + j7.68 1 − sm 1 − 0.1167 Rt = R ′2 = 0.052 = 0.3935Ω sm 0.1167 Z × (Z n + R t ) Zv = M Z M + (Z n + R t ) (1.0706 + j7.5277) × (0.122 + j0.44 + 0.3935) = (1.0706 + j7.5277) + (0.122 + j0.44 + 0.3935) = 0.4590 + j0.4378 = 0.6343∠43.64 o ΩDòng điện ứng với momen cực đại: U1 380 Im = = = 345.8604A zv 3 × 0.6343Bài số 9­13. Một động cơ không đồng bộ ba pha 45kW, tần số 50Hz, 6 cực từ, 380V có stator đấu Y. Có các thông số mạch qui đổi về stator như sau: R1 = 0,126Ω ; R’2 = 0,096Ω ; Rfe = 67Ω ; Xn = 0,46Ω ; XM = 10,6Ω ; 76 Tổn hao cơ và tổn hao phụ là 480W có thể xem như không đổi. Khi hệ số trượt bằng 0.04, hãy dùng mạch điện thay thế gần đúng để tính : a. Dòng điện dây và hệ số công suất của động cơ. b. Công suất ra và moment trên trục của động cơ. c. Hiệu suất của động cơ. I1 & R1 jX1 X’2Ta dùng sơ đồ thay thế gần đúng: & Io + &”Theo sơ đồ thay thế ta có: &M I &f I 2 R” R × jXM 67 × j10.6 & U1 Ie 2 Z M = Fe = s R Fe + jXM 67 + j10.6 Rfe jXM _ = (1.6361 + j10.3412)Ω 1− s 1 − 0.04 Rt = R′ = 2 × 0.096 = 2.304Ω s 0.04Dòng điện sơ cấp: U& U1 & I1 = 1 + & Z M (R 1 + R′2 + R t ) + jXn 380 380 = + 3(1.6361 + j10.3412) 3(0.126 + 0.096 + 2.304)+ j0.46 = 87.3406 ­ j36.0064 = 94.47∠­22.4 A oHệ số công suất : cosϕ = cos22.4o = 0.9245Thành phần lõi thép của dòng điện không tải: U& 380 I Fe = 1 = & = 3.2745A R Fe 3 × 67Dòng điện roto: U1 & 380 I′ = & 2 = (R 1 + R′ + R t ) + jXn 2 3(0.126 + 0.096 + 2.304)+ j0.46 = 84.0661 ­ j15.3090 = 85.4487∠­10.3 A oTổn hao công suất trong động cơ: p Cu = 3 × I 2 (R 1 + R′2 ) = 3 × 85.4487 2 (0.126 + 0.096) = 4862.8 W 2 p Fe = 3 × I Fe × R Fe = 3 × 3.2745 2 × 67 = 2155.2 W 2Công suất đầu ra: P1 = 3U 1I1cos ϕ1 = 3 × 380 × 94.47 × 0.9245 = 57485 W P2 = P1 − p Cu − p Fe − p o = 57485 ­ 4862.8 ­ 2155.2 ­ 480 = 49987 WMô men trên trục động cơ: P2 60P2 60 × 49987 M2 = = = = 497.22N m Ω 2 2 πn 2 π × (1 − 0.04) × 1000Hiệu suất của động cơ: P2 49987 η= = = 0.8696 P1 57485 77Bài số 9­14. Một động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto dây quấn, số đôi cực p = 3, điện trở rôto R 2 = 0.01Ω. Khi rôto đứng yên E2 = 212V. Khi rôto quay với tốc độ n = 970 vg/ph thì dòng điện rôto I 2 = 240A. Tính điện kháng rôto lúc quay và lúc rôto đứng yênHệ số trượt : n 1 − n 1000 − 970 s= = = 0.03 n1 1000S.đ.đ khi roto quay: E 2s = sE 2 = 0.03 × 212 = 6.36VTổng trở roto tại n = 970 vh/ph: E 2s 6.36 z2 = = = 0.0265 I2 240Điện kháng của roto tại n =970vg/ph: Xs 2 = z 2 − R 2 = 0.02652 − 0.012 = 0.0245Ω 2 2Điện kháng khi roto đứng yên: Xs 2 0.0245 X2 = = = 0.818Ω s 0.03Bài số 9 ­ 15. Một động cơ không đồng bộ ba pha rôto dây quấn : E1 = 216V; N1 = 156vòng; kdq1 = 0.955; R2 = 0.166Ω; X2 = 0.053Ω; N2 = 27 vòng; kdq1 = 0.903.Tính sức điện động rôto lúc đứng yên E2, điện trở R ′ và điện kháng X′ của rôto đã qui đổi về phía stato. 2 2Tỉ sổ biến đổi điện áp: N 1k d q 1 156 × 0.955 ae = = = 6.1105 N 2 k dq 2 27 × 0.903S.đ.đ roto khi n = 0: E1 216 E2 = = = 35.35V a e 6.11Hệ số quy đổi dòng điện: m 1N 1 k d q 1 3 × 156 × 0.955 ai = = = 6.1105 m 2N 2k d q 2 3 × 27 × 0.903Điện trở và điện kháng roto quy đổi sang stato: R ′2 = a e a i R 2 = 6.1105 × 6.1105 × 0.166 = 6.1981Ω X′ = a e a i X2 = 6.1105 × 6.1105 × 0.053 = 1.9789Ω 2Bài số 9­16. Một động cơ không đồng bộ ba pha nối sao, điện áp 380V, R 1 = 0,07Ω. Khi quay không tải có dòng điện Io = 30A; cosϕ o = 0.09. Khi quay với tốc độ n = 965vg/ph tiêu thụ công suất điện P 1 = 145kW; cosϕ 1 = 0.88. Tính mômen điện từ Mđt. Cho rằng tổn hao quay là 800W không đổi.Dòng điện định mớc của động cơ: P1 145 × 10 3 I1d m = = = 250.3463A 3U 1cos ϕ1 3 × 380 × 0.88Tổn hao công suất dây quấn stato: 78 p Cu 1 = 3I1 R 1 = 3 × 250.34632 × 0.07 = 13161 W 2 Tổn hao không tải : Po = 3U 1I o cos ϕo = 3 × 380 × 30 × 0.09 = 1777.1 W Công suât và mô men điện từ: Pdt = P1 − p Cu 1 − Po = 145000 − 13161 − 1777.1 = 130061.9 W P 60Pd t 60 × 130061.9 M dt = dt = = = 1242N m Ω1 2 πn 1 2 π × 1000 Bài số 9­17. Một động cơ không đồng bộ ba pha p = 2; n = 1450vg/ph, công suất điện từ P đt = 110kW; tần số dòng điện f = 50Hz. Tính mômen điện từ Mđt, tổn hao đồng trên rôto ∆Pđ2. Công suât và mô men điện từ: Pdt 60Pd t 60 × 110000 M dt = = = = 700.28N m Ω1 2 πn 1 2 π × 1500 Tổn hao công suất trên dây quấn roto: 1500 − 1450 p Cu 2 = sPd t = × 110000 = 3666.67 W 1500 Bài số 9­18. Một động cơ không đồng bộ ba pha rôto dây quấn stato và rôto đấu hình sao. Các số liệu định mức : Uđm = 380V; Pđm = 35kW; nđm = 730vg/ph; cosϕ đm = 0.81; Iđm2 = 188A; R2 = 0.01Ω; ηđm = 0.88; điện áp giữa các vành trượt khi mạch ngoài hở và rôto đứng yên là 125V. a. Tính điện kháng rôto lúc đứng yên và lúc quay định mức. b. Tính dòng điện stato và rôto lúc mở máy và lúc quay định mức, mômen điện từ lúc mở máy S.đ.đ trên một pha dây quấn roto: E 125 E 2f = 2 = = 72.17V 3 3 Hệ số trượt của động cơ: n 1 − n 750 − 730 s= = = 0.0267 n1 750 Tổng trở roto khi quay với tốc độ nđm: Es 2 sE 0.0267 × 71.17 z 2s = = 2 = = 0.0102Ω I 2d m I 2d m 188 Điện kháng của dây quấn roto: Xs 2 = z 2 − R 2 = 0.0102 2 − 0.012 = 0.0022Ω 2s 2 X 0.0022 X2 = 2s = = 0.0836Ω s 0.0267 Tổng trở roto khi mở máy: Z 2 = R 2 + jX2 = 0.01 + j0.0836 = 0.084∠83o Ω Dòng điện roto khi mở máy: E 2f 72.17 I 2K = = = 859.2A z 2 0.084 Dòng điện stato khi mở máy: 79 I 2d m 74.6 I1K = I 2K = 859.2 = 340.93A I1dm 188Mô men khởi động: Pd t 60p Cu 2(s =1) 60 × 3 × I K R 2 60 × 3 × 860 2 × 0.01 2 MK = = = = = 282.5N m Ω1 2 πn 1 2 π × 750 2 π × 750Bài số 9­19. Một động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc có ghi các số liệu như sau : 25 hp, tần số 50Hz, 8 cực từ, điện áp 440V, stator đấu Y. Động cơ có moment khởi động bằng 112N.m và moment định mức bằng 83N.m. Dòng điện khởi động trực tiếp là 128A khi nối vào lưới điện có điện áp định mức. Hãy tính : a. Moment khởi động khi điện áp giảm còn 300V. b. Điện áp cần cung cấp cho động cơ để momen khởi động bằng moment định mức của động cơ. c.

Đang xem: Bài tập máy điện không đồng bộ 3 pha

Xem thêm: Lỗi Không Cài Được Ứng Dụng Trên Win 10, Sửa Lỗi Không Mở Được Ứng Dụng Trên Windows 10

Xem thêm: Fl Studio 12 crack Full Version With Registration Key 2020, Untitled — Fl Studio 12

Dòng điện khởi động khi điện áp giảm còn 300V. d. Điện áp cần cung cấp cho động cơ để dòng khởi động không quá 32A.Mô men khởi động khi giảm điện áp: 2 2  U2   300  × 112 = 52.07N m MK2 =  M K1 =    U1   440 Điện áp đưa vào động cơ để mô men khởi động bằng mô men định mức: M dm 83 U2 = U1 = 440 = 378.77V M K1 112Dòng điện khởi động khi giảm điện áp: U2 300 I K 2 = I K1 = 128 × = 87.27A U1 440Điện áp đưa vào động cơ để dòng điện khởi động không quá 32A: IK 2 32 U 2 ≤ U1 = 440 = 110V I K1 128Bài số 9­20. Một động cơ không đồng bộ ba pha tần số 50Hz, 4 cực từ, 220V có các thông số mạch của động cơ qui đổi về stator như sau: R1 = 0,3 Ω; R’2 = 0,2 Ω; X1 = X’2 = 1 Ω; Gfe = 20 mS; BM = 60 mS; a. Tính tốc độ và dòng điện trong dây quấn stator khi khi s = 0.02 b. Tính hệ số công suất và công suất ra của động cơ khi s = 0.05.Tốc độ đồng bộ: 60f n1 = = 1500vg / ph pTốc độ khi s = 0.02: n = (1 − s)n 1 = (1 − 0.02) × 1500 = 1470vg / phDòng điện trong dây quấn stato khi s = 0.02: U1 & I1 = U 1 (G Fe + jBM ) + & & R 1 + R′ / s + j(X1 + X′ ) 2 2 220 = 220 × (0.02 + j0.06) + = 24.98 + j9.2 = 26.62∠20.2 o A 0.3 + 0.2 / 0.02 + j(1 + 1) 80Dòng điện trong dây quấn stato khi s = 0.05: U1 & I1 = U 1 (G Fe + jBM ) + & & R 1 + R′ / s + j(X1 + X′ ) 2 2 220 = 220 × (0.02 + j0.06) + = 46.4631 ­ j6.3643 = 46.89∠­7.8 o A 0.3 + 0.2 / 0.05 + j(1 + 1)Hệ số công suất tại s = 0.05: cosϕ = cos7.8o = 0.991Công suất đầu ra khi s = 0.05: P1 = 3U 1I1cos ϕ1 = 3 × 220 × 46.89 × 0.991 = 30661.1 W Pn = 3I1 (R 1 + R ′ ) = 3 × 46.89 2 × (0.3 + 0.2) = 3298 W 2 2 I & = U G = 220 × 0.02 = 4.4A Fe & 1 Fe 3I 2 3 × 4.4 2 Po = =Fe = 2904 W G Fe 0.02 P2 = P1 − Po − Pn = 30661 − 3298 − 2904 = 24459 WBài số 9­21. Một động cơ điện ba pha có số đôi cực từ p = 2 ; f = 50Hz tiêu thụ công suất điện từ lưới P 1 = 3.2kW; tổn hao đồng ở dây quấn stato và rôto pCu1+ pCu2 = 300W, tổn hao sắt từ pFe = 200W. Điện trở và dòng điện rôto đã qui đổi về stato R’2 =1.5Ω ; I’2 = 5A. Tính tốc độ động cơ điện và mômen điện từ. Đáp số : n = 1440vg/ph ; Mđt = 17,9NmTốc độ đồng bộ của động cơ: 60f 60 × 50 n1 = = = 1500vg / ph p 2Tổn hao đồng trên roto: p Cu 2 = 3I′2 R ′ = 3 × 52 × 1.5 = 112.5 W 2 2Tổn hao đồng trên stato: p Cu 1 = 300 − p Cu 2 = 300 − 112.5 = 187.5 WCông suất điện từ: Pdt = P1 − p Cu 1 − p Fe = 3200 − 187.5 − 200 = 2812.5 WHệ số trượt của động cơ: p Cu 2 112.5 s= = = 0.04 Pd t 2812.5Tốc độ động cơ: n = (1 − s)n 1 = (1 − 0.04) × 1500 = 1440vg / phMô men điện từ: 60Pdt 60 × 2812.5 M dt = = = 17.9N m 2 πn 1 2 π × 1500Bài số 9­22. Một động cơ không đồng bộ ba pha 15kW, tần số 50Hz, 6 cực từ, 220V có stator đấu Y. Các thông số mạch điện thay thế qui đổi về stator tính trên một pha là: R1 = 0.126Ω; R’2 = 0.094Ω; Rfe = 57Ω; Xn = 0.46Ω; XM = 9.8Ω; Tổn hao cơ và tổn hao phụ là 280W có thể xem như không đổi. Khi hệ số trượt bằng s = 0.03, hãy dùng mạch điện thay thế gần để tính : 81 a. Dòng điện dây và hệ số công suất của động cơ. b. Công suất ra và mômen điện từ của động cơ. c. Hiệu suất của động cơ.Sơ đồ thay thế gần đúng: & jX’2 I1 R1 jX1 + & Io &M &” I &f I 2 R” & U1 Ie 2 Rfe jXM s _Tổng trở vào của động cơ: R ′ 0.094 Rt = 2 = = 3.133Ω s 0.03 R × jXM 57 × j9.8 Z M = Fe = = (1.6365 + j9.5186)Ω R Fe + jXM 57 + j9.8 Z ′2 = (R 1 + R t ) + jXn = 0.126 + 3.1333 + j0.46 = (3.2593 + j0.46)Ω Z × Z ′ (1.6365 + j9.5186) × (3.2593 + j0.46) Zv = M 2 = Z M + Z ′2 (1.6365 + j9.5186) + (3.2593 + j0.46) = (2.6045 + j1.1821) = 2.8602∠24.41o Ω U& 220 I1 = 1 = & = 40.4376 ­ j18.3535 = 44.41∠ − 24.41o A ZV 3 × (2.6045 + j1.1821) I1 = 44.41A cosϕ = cos24.41o = 0.9106Dòng điện roto quy đổi: U & 220 I′ = 1 = & 2 = 38.2092 ­ j5.3926 = 38.5878∠­8 o A Z′2 3 × (3.2593 + j0.46)Thành phần lõi thép của dòng điện từ hóa: U& 220 I Fe = 1 = & = 2.2284∠0 o A R Fe 3 × 57Công suất đưa ra: P1 = 3U 1I1cos ϕ1 = 3 × 220 × 44.41 × 0.9106 = 15409 W p Cu 1 = 3I1 R 1 = 3 × 44.412 × 0.126 = 745.4338 W 2 p Cu 2 = 3I′2 R ′ = 3 × 38.5878 2 × 0.094 = 419.9041 W 2 2 p Fe = 3I Fe R Fe = 3 × 2.2284 2 × 57 = 849.1228 W 2 P2 = P1 − ∑ p = 15409 − 745.4338 − 419.9041 − 849.1228 − 280 = 13114 WMô men điện từ: p Cu 2 419.9041 Pdt = = = 13997 W s 0.03 82 Pdt 60Pd t 60 × 13997 M dt = = = = 133.66N m Ω1 2 πn 1 2 π × 1000Hiệu suất của động cơ: P2 13114 η= = = 0.8511 P1 15409Bài số 9­23. Một động cơ không đồng bộ ba pha 125hp, tần số 60Hz, 8 cực từ, 440V có stator đấu Y. Các thông số mạch của động cơ qui đổi về stator như sau: (thông số pha) R1 = 0.068 Ω ; R’2 = 0.052 Ω ; Rfe = 54 Ω ; X1 =X’2 = 0.224 Ω ; XM = 3.68 Ω. Tổn hao cơ và tổn hao phụ là 1200W có thể xem như không đổi. Khi hệ số trượt s = 0.03, hãy dùng mạch điện thay thế gần đúng để tính: a. Dòng điện dây và hệ số công suất của động cơ. b. Công suất ra và moment trên đầu trục của động cơ. & jX’2 c. Hiệu suất của động cơ. I1 R1 jX1 + & IoSơ đồ thay thế gần đúng: &M &” ITổng trở vào của động cơ: &f I 2 R” & U1 Ie 2 R ′ 0.052 jXM s Rt = 2 = = 1.7333Ω _ Rfe s 0.03 R × jXM 54 × j3.68 Z M = Fe = = (0.2496 + j3.663)Ω R Fe + jXM 54 + j3.68 Z ′2 = (R 1 + R t ) + j(X1 + X′ ) = (0.068 + 1.7333) + j(0.224 + 0.224) = (1.8013 + j0.448)Ω 2 Z × Z2 ′ (0.068 + j0.224) × (1.8013 + j0.448) Zv = M = Z M + Z ′2 (0.068 + j0.224) + (1.8013 + j0.448) = (1.1912 + j0.8841) = 1.4834∠36.6o Ω U& 440 I1 = 1 = & = 137.52 ­ j102.06 = 171.2512∠ − 36.58 o A ZV 3 × (1.1912 + j0.8841) I1 = 171.251A cosϕ = cos36.58o = 0.803Dòng điện roto quy đổi: U & 440 I′ = 1 = & 2 = 132.81 ­ j33.031 = 136.8565∠­13.96 o A Z′2 3 × (1.8013 + j0.448)Thành phần lõi thép của dòng điện từ hóa: U& 440 I Fe = 1 = & = 4.7043∠0 o A R Fe 3 × 54Công suất đưa ra: P1 = 3U 1I1cos ϕ1 = 3 × 440 × 171.251 × 0.803 = 104800 W p Cu 1 = 3I1 R 1 = 3 × 171.2512 × 0.068 = 5982.7 W 2 p Cu 2 = 3I′2 R ′ = 3 × 136.85652 × 0.05 = 2921.8 W 2 2 p Fe = 3I Fe R Fe = 3 × 2.2284 2 × 57 = 3.585.2 W 2 P2 = P1 − ∑ p = 104800 − 5982.7 − 2921.8 − 3585.2 − 1200 = 91111 W P2 60P2 60 × 91111Mô men đầu trục: M 2 = = = = 996.6N m Ω 2 πn 2 π × (1 − s) × 900 83 P2 13114Hiệu suất của động cơ: η = = = 0.8694 P1 15409 = (1.1912 + j0.8841) = 1.4834∠36.6 o Ω U& 440 I1 = 1 = & = 137.52 ­ j102.06 = 171.2512∠ − 36.58 o A ZV 3 × (1.1912 + j0.8841) I1 = 171.251A cosϕ = cos36.58o = 0.803Dòng điện roto quy đổi: U & 440 I′ = 1 = & 2 = 132.81 ­ j33.031 = 136.8565∠­13.96 o A Z′2 3 × (1.8013 + j0.448)Thành phần lõi thép của dòng điện từ hóa: U& 440 I Fe = 1 = & = 4.7043∠0 o A R Fe 3 × 54Công suất đưa ra: P1 = 3U 1I1cos ϕ1 = 3 × 440 × 171.251 × 0.803 = 104800 W p Cu 1 = 3I1 R 1 = 3 × 171.2512 × 0.068 = 5982.7 W 2 p Cu 2 = 3I′2 R ′ = 3 × 136.85652 × 0.05 = 2921.8 W 2 2 p Fe = 3I Fe R Fe = 3 × 2.2284 2 × 57 = 3.585.2 W 2 P2 = P1 − ∑ p = 104800 − 5982.7 − 2921.8 − 3585.2 − 1200 = 91111 WMô men đầu trục: P2 60P2 60 × 91111 M2 = = = = 996.6N m Ω 2 πn 2 π × (1 − s) × 900Hiệu suất của động cơ: P2 13114 η= = = 0.8694 P1 15409Bài số 9­24. Một động cơ không đồng bộ ba pha 125hp, tần số 60Hz, 8 cực từ, 440V có stator đấu Y. Các thông số mạch của động cơ qui đổi về stator như sau: (thông số pha) R1 = 0.068 Ω ; R’2 = 0.052 Ω ; Rfe = 54 Ω ; X1 =X’2 = 0.224 Ω ; XM = 7.68 Ω; Tổn hao cơ và tổn hao phụ là 1200W có thể xem như không đổi. Khi hệ số trượt bằng 0.04, hãy dùng mạch điện thay thế gần đúng để tính: a. Hệ số trượt tới hạn và moment cực đại của động cơ. b. Dòng điện khởi động và moment khởi động của động cơ. c. Dòng điện ứng với moment cực đại.Ta dùng sơ đồ thay thế gần đúng như sau: I1 & R1 jX1 X’2 + & Io &M &” I &f I 2 R” & U1 Ie 2 jXM s _ Rfe 84Hệ số trượt tới hạn: R ′2 0.052 sm = = = 0.1161 Xn 0.44Mô men cực đại của động cơ: m 1 0.5 × U 1 3 × 60 0.5 × 254.03412 2 M m ax = = × = 2292.6N m Ω 1 Xn 2 πn 1 0.44Dòng điện khởi động tính theo sơ đồ thay thế: R Fe × jXM 54 × j7.68 ZM = = = (1.0706 + j7.5277)Ω R Fe + jXM 54 + j7.68 U& U1 & 440 440 IK = 1 + & = + Z M R 1 + R′2 + jXn 3(1.0706 + j7.5277) 3(0.07 + 0.052 + j0.44) = 146.42 ­ j562.16 = 580.9137∠­75 A oMô men khởi động: m1 U 1 × R ′2 2 Mk = Ω1 (R 1 + R ′2 )2 + (X1 + X2 )2 3 × 60 254.03412 × 0.052 = × = 496.58N m 2 πn 1 (0.068 + 0.052)2 + (0.224 + 0.224)2Tổng trở của máy ứng với sm: 1 − sm 1 − 0.1167 Rt = R ′2 = 0.052 = 0.396Ω sm 0.1167 Z × (R 1 + R 2 + R t + jX1 + jX′ ) Zv = M 1 Z M + (R 1 + R 2 + R t + jX1 + jX′) (1.0706 + j7.5277) × (0.068 + 0.052 + 0.396 + j0.224 + j0.224) = (1.0706 + j7.5277) + (0.068 + 0.052 + 0.396 + j0.224 + j0.224) = 0.4587 + j0.4448 = 0.6389∠44.12 o ΩDòng điện ứng với momen cực đại: U1 440 Im = = = 397.592A zv 3 × 0.6389Bài số 9­25. Nhãn của một động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc có ghi các số liệu định mức như sau: 18,5kW, tần số 50Hz, 4 cực từ, dòng stato 40A, điện áp 380V, hệ số công suất là 0,81 và stator đấu Y. Giả sử động cơ có tốc độ quay n =1440 vòng/ph khi làm việc ở chế độ định mức. Hãy tính: a. Hệ số trượt định mức. b. Công suất tác dụng và phản kháng động cơ tiêu thụ từ lưới điện. c. Hiệu suất động cơ.Tốc độ đồng bộ của động cơ: 60f 60 × 50 n1 = = = 1000vg / ph p 3 85Hệ số trượt định mức: n 1 − n 1500 − 1440 sd m = = = 0.04vg / ph n1 1500Công suất tác dụng động cơ tiêu thụ từ lưới: P1 = 3UIcos ϕ = 3 × 380 × 40 × 0.81 = 21325 WCông suất phản kháng động cơ tiêu thụ từ lưới: P1 = 3UIsin ϕ = 3 × 380 × 40 × 0.5864 = 15439 VArHiệu suất của động cơ: P2 18500 η= = = 0.8675 P1 21325Bài số 9­26. Động cơ không đồng bộ ba pha có Uđm = 440V, nối Y, 2p = 2, f = 60Hz, đang làm việc ở tốc độ n = 3492 vòng/phút, và có các thông số của mạch điện thay thế IEEE trên một pha như sau: R1 = 0.74 Ω, R’2 = 0.647 Ω, Rfe = không cho X1 = 1.33 Ω ; X’2 = 2.01 Ω XM = 77.6 Ω Tổn hao không tải khi quay là 350W. Hãy tìm: a. Dòng điện khởi động khi nối trực tiếp dây quấn stator vào điện áp định mức? b. Môment khởi động? c. Hệ số trượt định mức? d. Dòng điện định mức? e. Bội số dòng điện khởi động? f. Hệ số công suất định mức? g. Môment định mức? h. Hiệu suất của động cơ khi làm việc ở tải định mức ? i. Hệ số trượt ứng với moment cực đại. j. Moment cực đại và năng lực quá tải mM. k. Tính điện trở phụ mắc vào mạch rotor để moment khởi động bằng moment cực đại? Sơ đồ thay thế của động cơ: R1 X1 & ” X’ I 2 R’2 2 & Io & I1 1− s & U1 R” 2 XM sTổng trở của động cơ khi khởi động s = 1: Z ′2n = R ′ + jX′ = (0.647 + j2.01)Ω 2 2 jX × Z ′ j77.6 × (0.647 + j2.01) Z v = Z1 + M 2n = 0.74 + j1.33 + = (1.3547 + j3.2942)Ω jXM + Z ′ 2n j77.6 + (0.647 + j2.01)Dòng điện khởi động trực tiếp: U & 440 IK = 1 = & = 27.1248 ­ j65.9599 = 71.3194∠­67.6 o A Zv 3(1.3547 + j3.2942)Mô men khởi động: 86

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồng bộ

Khuyễn Mãi Hot