Đăng Nhập Game Center Bằng Gmail, Google Product Forums

THỎA THUẬN PHÁP LÝ (“THỎA THUẬN”) DƯỚI ĐÂY ĐIỀU CHỈNH VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ GAME CENTER. VIỆC QUÝ KHÁCH ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY LÀ RẤT QUAN TRỌNG. BẰNG CÁCH NHẤP CHUỘT VÀO NÚT “ĐỒNG Ý”, QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG NẾU QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NẾU QUÝ KHÁCH CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN, QUÝ KHÁCH CẦN XEM XÉT THỎA THUẬN NÀY VỚI PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA MÌNH ĐỂ BẢO ĐẢM RẰNG QUÝ KHÁCH VÀ PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA MÌNH HIỂU THỎA THUẬN NÀY.

hoanhtao3d.vn Inc. là nhà cung cấp dịch vụ Game Center (“Dịch vụ”), cho phép quý khách tham gia các hoạt động liên quan đến trò chơi, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở, tham gia vào bảng xếp hạng (leader board), các trò chơi nhiều người chơi, và theo dõi thành tích. Dịch vụ có thể không được dành sẵn ở tất cả các khu vực. Việc sử dụng Dịch vụ yêu cầu phải có các thiết bị tương thích, kết nối Internet, và phần mềm nhất định (có thể áp dụng phí); có thể yêu cầu cập nhật định kỳ; và có thể bị ảnh hưởng bởi sự vận hành của các nhân tố này.

Để sử dụng Dịch vụ, quý khách không thể là người bị cấm nhận Dịch vụ theo quy định của pháp luật Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ tài phán được áp dụng khác, bao gồm cả nước nơi quý khách cư trú hoặc sử dụng Dịch vụ. Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này, quý khách tuyên bố rằng quý khách hiểu và chấp thuận các quy định trên đây.

TÀI KHOẢN CỦA QUÝ KHÁCH

Là người sử dụng được đăng ký của Dịch vụ, quý khách có thể lập một tài khoản (“Tài khoản”) theo các Quy tắc Sử dụng dưới đây. Quý khách đừng tiết lộ thông tin Tài khoản của mình cho bất cứ người nào khác. Quý khách chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc duy trì sự bảo mật và an ninh đối với Tài khoản của quý khách, và đối với tất cả các hoạt động xảy ra tại và thông qua Tài khoản của quý khách, và quý khách thỏa thuận ngay lập tức thông báo cho hoanhtao3d.vn về bất cứ sự vi phạm an ninh nào đối với Tài khoản của quý khách. hoanhtao3d.vn không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng không được phép Tài khoản của quý khách.

Quý khách thỏa thuận cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi quý khách đăng ký và sử dụng Dịch vụ, và quý khách thỏa thuận cập nhật các thông tin đăng ký của quý khách để giữ cho các thông tin đó luôn đầy đủ và chính xác. Quý khách thỏa thuận rằng hoanhtao3d.vn có thể lưu giữ và sử dụng thông tin đăng ký của quý khách để duy trì Tài khoản của quý khách. Quý khách không được tạo tài khoản cho bất kỳ người nào khác không phải là quý khách khi chưa được sự cho phép của người đó.

CÁC QUY TẮC SỬ DỤNG

Quý khách thỏa thuận sử dụng Dịch vụ theo các quy tắc sử dụng này. hoanhtao3d.vn bảo lưu quyền sửa đổi các quy tắc sử dụng vào bất cứ lúc nào.

Quý khách chỉ được phép sử dụng Dịch vụ cho mục đích sử dụng riêng, phi thương mại.

Quý khách thỏa thuận không, hoặc không cố gắng hoặc không hỗ trợ người khác xâm phạm, phá vỡ, đảo mã, dịch ngược, đảo hợp ngữ hoặc bằng cách khác làm xáo trộn Dịch vụ.

Quý khách thỏa thuận rằng quý khách KHÔNG sử dụng Dịch vụ để:

a. tải lên, tải xuống, đăng tải, email, truyền tải, lưu giữ hoặc theo cách khác cung cấp bất cứ nội dung nào bất hợp pháp, mang tính chất quấy rối, đe dọa, nguy hại, sai trái, bôi nhọ, nói xấu, lạm dụng, bạo lực, khiếm nhã, thô tục, xâm phạm sự riêng tư của người khác, mang tính chất thù địch, phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, hoặc theo cách khác gây khó chịu;

b. theo dõi, quấy rối, đe dọa hoặc làm hại người khác;

c. nếu quý khách là người đã thành niên, yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin khác từ người vị thành niên (bất cứ người nào dưới 18 tuổi hoặc tuổi khác mà pháp luật của nước sở tại định nghĩa là vị thành niên) mà cá nhân quý khách không biết, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở bất cứ thông tin nào sau đây: họ tên đầy đủ hoặc họ, địa chỉ nhà, mã zip/bưu chính, số điện thoại, ảnh, địa chỉ email, tên của trường, nhà thờ, đội thể thao hoặc bạn bè của người vị thành niên;

d. giả vờ là bất cứ người hoặc bất cứ chủ thể nào không phải là quý khách – quý khách không được đóng giả hoặc thể hiện sai mình là một người khác (bao gồm cả các người nổi tiếng), chủ thể khác, người tham gia Dịch vụ khác, nhân viên của hoanhtao3d.vn, hoặc công chức hoặc người đứng đầu chính quyền, hoặc bằng cách khác thể hiện sai về quan hệ của mình với người hoặc chủ thể khác, (hoanhtao3d.vn bảo lưu quyền từ chối hoặc ngăn chặn bất cứ nickname nào được xem là đóng giả hoặc thể hiện sai về nhận dạng của quý khách, hoặc chiếm đoạt tên hoặc nhận dạng của người khác);

e. thực hiện bất cứ hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào khác, hoặc tiết lộ bất cứ bí mật kinh doanh hoặc thông tin bí mật nào vi phạm các thỏa thuận về bảo mật, lao động hoặc không tiết lộ;

f. đăng tải, gửi đi, truyền tải hoặc bằng cách khác cung cấp bất cứ thông điệp email, quảng cáo, tài liệu quảng bá, thư rác, thư chuỗi không được yêu cầu hoặc không được phép nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quảng cáo thương mại và thông báo có dung lượng lớn;

g. giả mạo bất cứ tiêu đề bộ giao thức TCP-IP hoặc bất cứ phần nào trong thông tin tiêu đề của một email hoặc một thông báo cho nhóm thông tin, hoặc bằng cách khác thêm thông tin vào phần tiêu đề để làm cho người nhận hiểu lầm về nguồn gốc của bất cứ nội dung nào được truyền tải thông qua Dịch vụ (“giả mạo thông tin”);

h. tải lên, đăng tải, email, truyền tải, lưu giữ hoặc bằng cách khác cung cấp bất cứ tài liệu nào có chứa vi-rút hoặc bất cứ mã máy tính, tập tin hoặc chương trình nào khác để gây hại, cản trở hoặc hạn chế sự hoạt động bình thường của Dịch vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch vụ), hoặc bất cứ phần cứng hoặc phần mềm máy tính nào khác;

i. cản trở hoặc phá hỏng Dịch vụ (bao gồm cả truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện tự động nào, như các tập lệnh hoặc bọ tìm kiếm web), hoặc bất cứ máy chủ hoặc mạng nào kết nối với Dịch vụ, hoặc bất cứ chính sách, yêu cầu hoặc quy định nào của các mạng kết nối với Dịch vụ (bao gồm cả bất cứ việc truy cập, sử dụng hoặc giám sát không được phép nào các dữ liệu hoặc lưu lượng trên đó);

j. lên kế hoạch hoặc tham gia bất cứ hoạt động bất hợp pháp nào; và/hoặc thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân về bất cứ người sử dụng Dịch vụ nào khác để sử dụng liên quan đến bất cứ hoạt động bị cấm nào trên đây;

k. gian lận hoặc bằng cách khác thay đổi Dịch vụ hoặc việc chơi trò chơi để làm cho người chơi này có lợi thế hơn so với người chơi khác.

SỰ RIÊNG TƯ

Dịch vụ còn tùy thuộc vào Chính sách Bảo mật Thông tin Riêng tư của hoanhtao3d.vn tại http://hoanhtao3d.vn/legal/internet-services/itunes/appstore/vn/terms.html#privacy. Như được quy định trong Chính sách Bảo mật Thông tin Riêng tư, khi quý khách sử dụng Dịch vụ, ví dụ như mời các người sử dụng khác tham gia Dịch vụ, tham gia vào bảng xếp hạng (leader board), gửi lời mời hoặc kích hoạt tính năng cho phép nhiều người chơi hoặc hiển thị các thông điệp về tình trạng của quý khách, các thông tin cá nhân mà quý khách chia sẻ được những người sử dụng khác nhìn thấy, và có thể được đọc, thu thập hoặc sử dụng bởi những người này. Quý khách chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân mà quý khách lựa chọn đăng tải. Khi chơi trò chơi hỗ trợ chức năng nhiều người chơi, những người sử dụng khác truy cập Dịch vụ từ trong cùng một trò chơi trong cùng một mạng Wi-Fi, mạng LAN hoặc trong phạm vi phủ sóng Bluetooth sẽ có thể nhìn thấy rằng quý khách đang ở gần đó (trừ khi quý khách tắt chức năng này), và thấy nickname và ảnh của quý khách, hoặc toàn bộ hồ sơ của quý khách nếu quý khách có quan hệ bạn bè với người sử dụng đó. Nếu quý khách lựa chọn để hồ sơ công khai của quý khách ở chế độ “on” – “bật”, các người sử dụng Dịch vụ khác có thể thấy hồ sơ đầy đủ của quý khách, bao gồm họ tên đầy đủ của quý khách, các hoạt động (như trò chơi mà quý khách đã chơi, và quý khách chơi khi nào), điểm số, thành tích, và quý khách có thể được giới thiệu để kết bạn với các người sử dụng khác. Nếu hồ sơ công khai của quý khách được thiết lập ở chế độ “off” – “tắt”, chỉ có những người sử dụng mà quý khách đã thiết lập quan hệ bạn bè với họ mới có thể xem hồ sơ đầy đủ của quý khách, và quý khách sẽ không được giới thiệu với những người khác; những người sử dụng không phải là bạn chỉ có thể nhìn thấy nickname và ảnh của quý khách. Nếu quý khách gửi hoặc nhận một lời mời kết bạn, họ tên đầy đủ gắn liền với hoanhtao3d.vn ID của quý khách cũng sẽ được chia sẻ với những người sử dụng mà quý khách gửi cho, hoặc nhận được từ họ lời mời kết bạn, và hoanhtao3d.vn có thể giới thiệu trò chơi mà quý khách đã chơi cho bạn bè của quý khách.

Nếu quý khách muốn ngừng chia sẻ thông tin với những người sử dụng khác và Dịch vụ, vui lòng xem http://hoanhtao3d.vn/support/.

Một số tính năng của Dịch vụ không được dành sẵn cho trẻ em dưới 13 tuổi, ví dụ như tính năng cho phép người sử dụng tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân. Xin vui lòng kích hoạt các hạn chế khi thích hợp.

ĐĂNG TẢI LÊN DỊCH VỤ

Dịch vụ có thể cung cấp các tính năng tương tác cho phép quý khách đăng tải các tài liệu (bao gồm cả các đường dẫn đến nội dung của bên thứ ba) lên các khu vực của Dịch vụ mà công chúng có thể truy cập và xem. Quý khách thỏa thuận rằng việc quý khách sử dụng bất kỳ đặc tính nào như vậy, bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà quý khách đăng tải, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của quý khách, và không được không xâm hại hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác hay vi phạm bất cứ luật nào, và không được góp phần hoặc khuyến khích hành vi xâm phạm hoặc hành vi bất hợp pháp khác, hoặc theo cách khác không đứng đắn, gây khó chịu hoặc có thẩm mỹ kém. Quý khách cũng thỏa thuận rằng quý khách đã có được tất cả quyền và giấy phép cần thiết để thực hiện việc đăng tải như vậy. Quý khách thỏa thuận cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ liên quan đến việc quý khách đăng tải bất kỳ tài liệu nào lên Dịch vụ. Quý khách thông qua đây cấp cho hoanhtao3d.vn li xăng trên phạm vi toàn thế giới, không độc quyền, không chịu phí bản quyền để sử dụng các tài liệu như vậy như là một phần của Dịch vụ hoặc trong việc cung cấp hoặc tiếp thị Dịch vụ, mà không chịu bất cứ khoản thanh toán hay nghĩa vụ nào đối với quý khách. hoanhtao3d.vn bảo lưu quyền không đăng tải hoặc phổ biến bất cứ tài liệu nào, và gỡ bỏ hoặc biên tập bất cứ tài liệu nào, vào bất cứ lúc nào theo toàn quyền quyết định của hoanhtao3d.vn mà không phải thông báo hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

TÀI LIỆU CỦA BÊN THỨ BA

Một số nội dung và dịch vụ được dành sẵn thông qua Dịch vụ có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba. hoanhtao3d.vn có thể cung cấp các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba cho việc tiện sử dụng của quý khách.

Đang xem: đăng nhập game center bằng gmail

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đặt Video Làm Hình Nền Điện Thoại Iphone Và Android

Xem thêm: game crack mobile

Quý khách thỏa thuận rằng hoanhtao3d.vn không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và hoanhtao3d.vn không bảo đảm và không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về bất cứ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào, hoặc về bất kỳ tài liệu, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào khác của các bên thứ ba. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng bất kỳ các tài liệu của bên thứ ba nào theo phương cách mà có thể xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác, và rằng hoanhtao3d.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ phương diện nào đối với bất kỳ việc sử dụng nào như vậy của quý khách.

TÀI LIỆU BỊ PHẢN ĐỐI

Quý khách hiểu rằng trong khi sử dụng Dịch vụ, quý khách có thể sẽ gặp các tài liệu mà quý khách có thể thấy rằng có tính công kích, không đứng đắn hoặc gây khó chịu, mà nội dung của các tài liệu đó có thể hoặc không được xác định là có tài liệu mang tính chất khêu gợi. Tuy nhiên, quý khách thỏa thuận rằng quý khách sẽ sử dụng Dịch vụ với rủi ro do quý khách hoàn toàn gánh chịu và hoanhtao3d.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với quý khách về các tài liệu mà quý khách có thể thấy có tính công kích, không đứng đắn hoặc gây khó chịu. Các thông tin xếp hạng và mô tả được cung cấp cho mục đích tiện sử dụng, và quý khách thỏa thuận rằng hoanhtao3d.vn không bảo đảm về tính chính xác của các thông tin đó.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quý khách đồng ý rằng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở đồ họa, giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn vi-đê-ô, nội dung được biên tập và kịch bản và phần mềm được sử dụng để thực hiện Dịch vụ, có chứa các thông tin và tài liệu thuộc sở hữu riêng thuộc quyền sở hữu của hoanhtao3d.vn và/hoặc các bên cấp li xăng của hoanhtao3d.vn, và được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ được áp dụng và pháp luật khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả. Quý khách thỏa thuận rằng quý khách sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong Dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này. Quý khách đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ theo bất cứ phương cách nào, và quý khách không khai thác Dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.

Bất kể bất cứ quy định nào khác trong Thỏa thuận này, hoanhtao3d.vn và các bên cấp li xăng của hoanhtao3d.vn bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ, gỡ bỏ, hoặc vô hiệu hóa việc truy cập bất cứ các sản phẩm, nội dung, hoặc tài liệu nào khác là một phần của Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào mà không phải thông báo. Trong mọi trường hợp hoanhtao3d.vn sẽ không chịu trách nhiệm về việc thực hiện các thay đổi này. hoanhtao3d.vn cũng có thể áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng hoặc truy cập các tính năng hoặc phần nhất định của Dịch vụ, trong bất cứ trường hợp nào và không phải thông báo hay chịu bất cứ trách nhiệm gì.

Toàn bộ các quyền tác giả đối với và liên quan tới Dịch vụ (kể cả việc biên soạn nội dung, đăng thông tin, đường dẫn đến các nguồn Internet khác, và các thông tin mô tả của các nguồn đó), và phần mềm có liên quan đều thuộc sở hữu của hoanhtao3d.vn và/hoặc các bên cấp li xăng của hoanhtao3d.vn, mà những người này bảo lưu toàn bộ các quyền của họ theo pháp luật và theo luật công bằng. VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ, TRỪ KHI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHƯ ÐƯỢC CHO PHÉP THEO THỎA THUẬN NÀY, ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM VÀ XÂM PHẠM ÐẾN CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC, VÀ QUÝ KHÁCH CÓ THỂ PHẢI CHỊU CÁC HÌNH PHẠT DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ, BAO GỒM CẢ VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI BẰNG TIỀN CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG ÐỐI VỚI VIỆC XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ.

hoanhtao3d.vn, logo của hoanhtao3d.vn và các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, hình ảnh đồ họa và logo khác của hoanhtao3d.vn được sử dụng có liên quan đến Dịch vụ đều là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu được đăng ký của hoanhtao3d.vn Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, hình ảnh đồ họa, và logo khác được sử dụng có liên quan đến Dịch vụ có thể là các nhãn hiệu của các chủ sở hữu có liên quan. Quý khách không được cấp bất cứ quyền hoặc li xăng nào đối với bất cứ các nhãn hiệu nào nói trên và bất cứ việc sử dụng nào đối với các nhãn hiệu này.

CHẤM DỨT

Nếu quý khách không tuân thủ, hoặc hoanhtao3d.vn nghi ngờ rằng quý khách không tuân thủ với bất cứ quy định nào của Thỏa thuận này, hoanhtao3d.vn có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, mà không phải thông báo cho quý khách: (i) chấm dứt Thỏa thuận này và/hoặc Tài khoản của quý khách; và/hoặc (ii) chấm dứt li xăng cho Dịch vụ; và/hoặc (iii) ngăn không cho truy cập Dịch vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch vụ).

hoanhtao3d.vn bảo lưu quyền sửa đổi, đình chỉ, hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất cứ phần hoặc nội dung nào của Dịch vụ) vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho quý khách, và hoanhtao3d.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách hoặc với bất cứ bên thứ ba nào nếu như hoanhtao3d.vn thực hiện các quyền này.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

hoanhtao3d.vn KHÔNG CAM ÐOAN, TUYÊN BỐ, HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA QUÝ KHÁCH SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ÐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, VÀ QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý RẰNG TRONG TỪNG THỜI ÐIỂM hoanhtao3d.vn CÓ THỂ GỠ BỎ DỊCH VỤ TRONG NHỮNG THỜI HẠN KHÔNG XÁC ÐỊNH, HOẶC HỦY BỎ DỊCH VỤ VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG PHẢI THÔNG BÁO CHO QUÝ KHÁCH.

QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý MỘT CÁCH RÕ RÀNG RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH. DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ÐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH THÔNG QUA DỊCH VỤ (TRỪ KHI ÐƯỢC hoanhtao3d.vn NÊU RÕ RÀNG TẠI ĐÂY) ÐƯỢC CUNG CẤP “THEO HIỆN TRẠNG” VÀ “NHƯ ĐƯỢC DÀNH SẴN” CHO QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG, MÀ KHÔNG CÓ BẢO ÐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ÐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, VÀ KHÔNG XÂM PHẠM. VÌ MỘT SỐ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH, SỰ LOẠI TRỪ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO hoanhtao3d.vn, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU, HOẶC CÁC BÊN CẤP LI XĂNG CỦA hoanhtao3d.vn ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, ÐẶC BIỆT, HOẶC LÀ HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC DỊCH VỤ NÀO HOẶC ÐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO KHÁC LIÊN QUAN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ÐẾN VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ LỖI HOẶC BỎ SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI THUỘC BẤT KỲ LOẠI NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO (HOẶC SẢN PHẨM NÀO) ÐƯỢC ÐĂNG TẢI, TRUYỀN DẪN, HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC ÐƯỢC DÀNH SẴN THÔNG QUA DỊCH VỤ, NGAY CẢ KHI ĐÃ ÐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG NÀY. VÌ MỘT SỐ BANG HOẶC NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH CHẤT NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ, CHO NÊN TẠI CÁC BANG HOẶC NƯỚC NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA hoanhtao3d.vn SẼ ÐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI MÀ LUẬT CHO PHÉP.

hoanhtao3d.vn SẼ SỬ DỤNG NHỮNG NỖ LỰC HỢP LÝ ÐỂ BẢO VỆ CÁC TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN MÀ QUÝ KHÁCH ĐĂNG NHẬP LIÊN QUAN ÐẾN DỊCH VỤ, NHƯNG QUÝ KHÁCH THỎA THUẬN RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH ĐĂNG NỘP CÁC THÔNG TIN NÀY HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH, VÀ hoanhtao3d.vn THÔNG QUA ÐÂY TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÐỐI VỚI QUÝ KHÁCH VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ÐẾN CÁC THÔNG TIN NÀY THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO.

hoanhtao3d.vn KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ MẤT MÁT, HƯ HỎNG, TẤN CÔNG, VI RÚT, NHIỄU, ÐỘT NHẬP, HOẶC SỰ XÂM NHẬP AN NINH KHÁC, VÀ hoanhtao3d.vn TỪ CHỐI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ÐẾN NHỮNG SỰ CỐ NÀY.

TỪ BỎ VÀ BỒI HOÀN

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý BỒI HOÀN VÀ GIỮ CHO hoanhtao3d.vn, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU, VÀ CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA hoanhtao3d.vn VÔ HẠI ÐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY, VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ HÀNH ÐỘNG NÀO MÀ hoanhtao3d.vn THỰC HIỆN NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH ÐIỀU TRA MỘT VI PHẠM NGHI VẤN ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY HOẶC NHƯ LÀ KẾT QUẢ PHÁT HIỆN HOẶC QUYẾT ÐỊNH CỦA hoanhtao3d.vn RẰNG VI PHẠM ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY ÐÃ XẢY RA. ÐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ QUÝ KHÁCH KHÔNG ÐƯỢC KIỆN HOẶC ĐÒI LẠI BẤT KỲ KHOẢN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NÀO TỪ hoanhtao3d.vn, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU VÀ CÁC BÊN CẤP LI XĂNG CỦA hoanhtao3d.vn DO QUYẾT ÐỊNH CỦA hoanhtao3d.vn TRONG VIỆC GỠ BỎ HOẶC TỪ CHỐI XỬ LÝ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG NÀO, CẢNH CÁO QUÝ KHÁCH, ÐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT VIỆC QUÝ KHÁCH TRUY CẬP DỊCH VỤ, HOẶC TIẾN HÀNH BẤT KỲ HÀNH ÐỘNG NÀO KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH ÐIỀU TRA MỘT VI PHẠM NGHI VẤN HOẶC DO VIỆC hoanhtao3d.vn KẾT LUẬN RẰNG SỰ VI PHẠM ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY ĐÃ XẢY RA. ÐIỀU KHOẢN VỀ TỪ BỎ VÀ BỒI HOÀN NÀY ÁP DỤNG ÐỐI VỚI MỌI VI PHẠM ÐƯỢC MÔ TẢ, PHÁT SINH TỪ HOẶC DỰ KIẾN TRONG THỎA THUẬN NÀY.

CÁC THAY ĐỔI

hoanhtao3d.vn bảo lưu quyền vào bất cứ lúc nào được sửa đổi Thỏa thuận này và áp dụng các điều khoản hoặc điều kiện mới hoặc bổ sung đối với việc quý khách sử dụng Dịch vụ. Việc sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó có hiệu lực ngay lập tức và được đưa vào Thỏa thuận này. Việc quý khách tiếp tục sử dụng Dịch vụ được xem như sự chấp thuận đối với việc sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và hoanhtao3d.vn và điều chỉnh việc quý khách sử dụng Dịch vụ, và thay thế cho bất cứ thỏa thuận nào trước đây giữa quý khách và hoanhtao3d.vn về Dịch vụ. Quý khách cũng có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng khi quý khách sử dụng các dịch vụ liên kết, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba. Nếu bất cứ phần nào của Thỏa thuận này được xem là vô hiệu hoặc không thể thi hành được, thì phần đó sẽ được giải thích theo cách phù hợp với pháp luật được áp dụng để phản ánh, một cách gần nhất có thể, với ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại tiếp tục có hiệu lực và tác dụng đầy đủ. Việc hoanhtao3d.vn không thi hành bất cứ quyền hoặc quy định nào trong Thỏa thuận này không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó hoặc bất cứ quy định nào khác. hoanhtao3d.vn không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc không hoàn thành bất cứ nghĩa vụ nào do các nguyên nhân vượt ngoài tầm kiểm soát của hoanhtao3d.vn.

Dịch vụ được hoanhtao3d.vn điều hành từ các văn phòng của hoanhtao3d.vn tại Hoa Kỳ. Quý khách thỏa thuận tuân thủ với toàn bộ các luật, đạo luật, pháp lệnh và quy định của địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc gia được áp dụng đối với việc sử dụng Dịch vụ của quý khách. Toàn bộ các giao dịch liên quan đến Dịch vụ được điều chỉnh bởi pháp luật bang California, bất kể các quy định về xung đột pháp luật của bang California. Việc sử dụng Dịch vụ của quý khách cũng có thể được điều chỉnh bởi các luật khác. Quý khách thỏa thuận một cách rõ ràng rằng quyền tài phán duy nhất đối với bất cứ khiếu nại hoặc tranh chấp nào với hoanhtao3d.vn hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc quý khách sử dụng Dịch vụ thuộc về các tòa án của bang California. Rủi ro mất mát và quyền sở hữu liên quan đến tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua phương tiện điện tử được chuyển giao cho người mua tại bang California sau khi truyền tải bằng phương tiện điện tử cho người nhận. Không một nhân viên hoặc người đại diện nào của hoanhtao3d.vn có quyền thay đổi Thỏa thuận này.

hoanhtao3d.vn có thể thông báo cho quý khách liên quan đến Dịch vụ bằng cách gửi tin nhắn thư điện tử vào địa chỉ thư điện tử trong Tài khoản của quý khách hoặc gửi thư bằng đường bưu điện đến địa chỉ liên lạc trong Tài khoản của quý khách, hoặc bằng cách đăng tải thông báo trên Dịch vụ. Thông báo sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

hoanhtao3d.vn bảo lưu quyền tiến hành các bước mà hoanhtao3d.vn xét thấy là cần thiết một cách hợp lý hoặc thích hợp để thực thi và/hoặc xác minh việc tuân thủ bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Quý khách thỏa thuận rằng hoanhtao3d.vn có quyền, nhưng không có nghĩa vụ đối với quý khách, trong việc tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Đăng ký và/hoặc thông tin Tài khoản nào cho các cơ quan thực thi pháp luật, các quan chức chính phủ, và/hoặc bên thứ ba, mà hoanhtao3d.vn xét thấy là cần thiết một cách hợp lý hoặc thích hợp để thực thi và/hoặc xác minh việc tuân thủ bất cứ phần nào của Thỏa thuận này (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quyền của hoanhtao3d.vn trong việc hợp tác trong bất cứ tiến trình pháp lý nào liên quan đến việc quý khách sử dụng Dịch vụ và/hoặc sản phẩm, và/hoặc khiếu nại của bên thứ ba rằng việc quý khách sử dụng Dịch vụ và/hoặc sản phẩm là trái pháp luật và/hoặc xâm phạm các quyền của bên thứ ba đó).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot