đăng nhập safari

Bạn đang xem: đăng nhập safari Tại Hoanhtao3d.vn

Bạn có thể sử dụng Tài khoản hoanhtao3d.vn của mình trên thiết bị di động theo một số cách.

Đang xem: đăng nhập safari

Đăng nhập trên Safari

Bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản hoanhtao3d.vn của mình trên Safari – trình duyệt có sẵn trên điện thoại của bạn. Khi đăng nhập trên Safari, bạn có thể:

Tận hưởng trải nghiệm phù hợp với bạn hơn khi dùng các sản phẩm của hoanhtao3d.vn trên web Đăng nhập vào các trang web và ứng dụng chỉ bằng một lần nhấn Có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư

Khi bạn đã đăng nhập thành công, các tùy chọn kiểm soát hoạt động và tùy chọn quảng cáo trong Tài khoản hoanhtao3d.vn của bạn sẽ tự động áp dụng cho Safari.

Đăng nhập tự động

Khi bạn đăng nhập vào một ứng dụng của hoanhtao3d.vn hoặc một sản phẩm của bên thứ ba bằng Tài khoản hoanhtao3d.vn, bạn sẽ tự động đăng nhập vào Tài khoản hoanhtao3d.vn trên Safari. Nhờ đó, bạn không cần phải đăng nhập lại vào tài khoản của mình trên thiết bị.

Nếu không muốn đăng nhập vào Safari bằng Tài khoản hoanhtao3d.vn của mình, bạn có thể đăng xuất bất cứ lúc nào.

Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập hay chưa

Cách xem bạn đã đăng nhập vào Safari bằng Tài khoản hoanhtao3d.vn của mình hay chưa:

Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Safari. Truy cập vào www.hoanhtao3d.vn.com.vn. Phía trên cùng bên phải, hãy tìm ảnh hồ sơ của bạn. Nếu thấy ảnh hồ sơ, tức là bạn đã đăng nhập. Nếu không thấy, tức là bạn chưa đăng nhập.
Đăng nhập hoặc chuyển đổi tài khoản

Cách đăng nhập vào Safari bằng Tài khoản hoanhtao3d.vn:

Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Safari. Truy cập vào www.hoanhtao3d.vn.com.vn. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc nhấn vào Đăng nhập. Làm theo các bước đăng nhập.

Lưu ý: Bạn có thể đăng nhập vào trang web của các sản phẩm khác của hoanhtao3d.vn, nhưng các bước đăng nhập có thể khác.

Đăng xuất và gỡ bỏ tài khoản

Cách đăng xuất và gỡ bỏ Tài khoản hoanhtao3d.vn khỏi Safari:

Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Safari. Truy cập vào www.hoanhtao3d.vn.com.vn. Để đăng xuất, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải

*

. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn. Sau đó, nhấn vào tài khoản bạn đã đăng nhập. Từ đây, bạn có thể: Xóa tài khoản của bạn: Chọn Quản lý. Bên cạnh tài khoản bạn muốn xóa, hãy nhấn vào Xóa

*

Xóa. Nhấn vào Quay lại

*

. Ở phía trên cùng bên phải, hãy chọn Xong.

Lưu ý: Nếu không có Tài khoản hoanhtao3d.vn trên bất kỳ ứng dụng nào của hoanhtao3d.vn, thiết bị của bạn sẽ bị đăng xuất.

Xem thêm: Phần Mềm Crayola Art Studio 3, Hướng Dẫn Cài Đặt Crayola Art Studio

Ứng dụng Gmail

Thêm tài khoản

Cách đăng nhập vào ứng dụng Gmail bằng Tài khoản hoanhtao3d.vn:

Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail

*

. Để thêm tài khoản của bạn lần đầu tiên, hãy đăng nhập khi được hỏi. Để thêm một tài khoản khác, hãy làm theo các bước dưới đây. Chọn biểu tượng Trình đơn

*

. Nhấn vào tài khoản bạn đã đăng nhập

*

Quản lý tài khoản. Chọn tài khoản cần thêm. (Nếu tài khoản không có trong danh sách, hãy chọn Thêm tài khoản và làm theo các bước đăng nhập.) Bên cạnh tài khoản bạn muốn thêm, chuyển nút gạt sang vị trí bật. Bên cạnh tài khoản bạn không muốn thêm, chuyển nút gạt sang vị trí tắt. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn Xong.

Bạn chỉ có thể thấy thư cho một tài khoản tại một thời điểm.

Chuyển đổi tài khoản

Cách sử dụng ứng dụng Gmail với một Tài khoản hoanhtao3d.vn khác:

Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail

*

. Chọn biểu tượng Trình đơn

*

. Nhấn vào tài khoản đã đăng nhập, sau đó nhấn vào tài khoản mà bạn muốn chuyển sang.

Gỡ bỏ tài khoản

Để gỡ bỏ Tài khoản hoanhtao3d.vn khỏi ứng dụng Gmail:

Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail

*

. Chọn biểu tượng Trình đơn

*

. Nhấn vào tài khoản bạn đã đăng nhập

*

Quản lý tài khoản

*

Chỉnh sửa. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn gỡ bỏ, hãy nhấn vào Xóa. Xác nhận lựa chọn của bạn nếu được hỏi. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn Xong.
Ứng dụng YouTube

Thêm hoặc chuyển đổi tài khoản

Cách đăng nhập vào ứng dụng YouTube bằng Tài khoản hoanhtao3d.vn:

Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng YouTube

*

. Ở phía trên cùng bên phải, nhấn vào ảnh hồ sơ. Để thêm một tài khoản lần đầu tiên: Nhấn vào Đăng nhập. Để thêm tài khoản khác: Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản. Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng. (Nếu tài khoản không có trong danh sách, hãy chọn Thêm tài khoản và làm theo các bước đăng nhập.)

Đăng xuất khỏi tài khoản

Cách đăng xuất và gỡ bỏ Tài khoản hoanhtao3d.vn khỏi ứng dụng YouTube:

Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng YouTube

*

. Ở phía trên cùng bên phải, chạm vào ảnh hồ sơ.​ Nhấn vào Chuyển đổi tài khoản 

*

 Sử dụng YouTube khi đã đăng xuất.

Lưu ý: Nếu không có Tài khoản hoanhtao3d.vn trên bất kỳ ứng dụng nào của hoanhtao3d.vn, thiết bị của bạn sẽ bị đăng xuất.

Đồng bộ hóa tài khoản của bạn với các ứng dụng của Apple

Bạn có thể đồng bộ hóa nội dung của bạn trong một số sản phẩm của hoanhtao3d.vn với các ứng dụng tương ứng có sẵn trên iPhone hoặc iPad của bạn. Ví dụ như bạn có thể:

Nhận email của bạn từ Gmail trong ứng dụng Mail (Thư) Xem sự kiện trên Lịch hoanhtao3d.vn của bạn trong ứng dụng Calendar (Lịch)
Đồng bộ hóa Tài khoản hoanhtao3d.vn của bạn với các ứng dụng của Apple

Cách đồng bộ hóa nội dung trong Tài khoản hoanhtao3d.vn với các ứng dụng của Apple trên thiết bị của bạn:

Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Settings (Cài đặt). Nhấn vào Passwords & Accounts 

*

  Add Account 

*

 hoanhtao3d.vn (Mật khẩu và tài khoản > Thêm tài khoản > hoanhtao3d.vn). Làm theo các bước để nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. (Nếu bạn không có hệ điều hành mới nhất dành cho iPhone hoặc iPad của mình và bạn sử dụng tính năng Xác minh 2 bước, hãy nhập mật khẩu ứng dụng thay vì mật khẩu thông thường của bạn.) Chọn nội dung bạn muốn thêm, sau đó chọn Lưu.

Dữ liệu mà bạn chọn trong Tài khoản hoanhtao3d.vn sẽ đồng bộ hóa với iPhone hoặc iPad của bạn. Để xem nội dung của bạn, hãy mở ứng dụng tương ứng.

Thay đổi nội dung đồng bộ hóa hoặc gỡ bỏ tài khoản

Bạn có thể thay đổi loại nội dung trong Tài khoản hoanhtao3d.vn sẽ đồng bộ hóa với các ứng dụng của Apple trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể gỡ bỏ Tài khoản hoanhtao3d.vn của mình khỏi các ứng dụng của Apple bất cứ lúc nào. Khi đó, quá trình đồng bộ hóa sẽ dừng lại.

Cách thay đổi nội dung đồng bộ hóa hoặc gỡ bỏ Tài khoản hoanhtao3d.vn:

Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Settings (Cài đặt). Chọn Mail, Contacts hoặc Calendars (Thư, Danh bạ hoặc Lịch) Chọn tài khoản mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ. Thực hiện các thay đổi bạn muốn. Để thay đổi nội dung đồng bộ hóa: Bên cạnh nội dung mà bạn muốn đồng bộ hóa, chuyển nút gạt sang vị trí bật. Chuyển nút gạt sang vị trí tắt đối với nội dung bạn không muốn đồng bộ hóa. Để gỡ bỏ tài khoản của bạn: Chọn Xóa Tài khoản.

Đăng nhập vào các ứng dụng khác

Bạn có thể đăng nhập vào một số ứng dụng và trang web không phải của hoanhtao3d.vn bằng Tài khoản hoanhtao3d.vn của bạn.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Phần Mềm Có Bản Sau Khi Cài Win, Những Phần Mềm Cần Thiết Sau Khi Cài Lại Windows

Lưu ý quan trọng: Bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào một ứng dụng bên thứ ba bằng Tài khoản hoanhtao3d.vn, bạn cũng sẽ tự động đăng nhập vào Safari.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot