Đăng Nhập Vic Trần Văn Thời, Huong Dan Dang Nhap Vic Tran Van Thoi

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 04/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ BIÊNCHẾ CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ CỦA TỈNH CÀ MAU NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA (BẤT THƯỜNG)

(Ngày27 tháng 4 năm 2017)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy địnhvề vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CPngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Công văn số 471/BNV-TCBCngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việctrong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Cà Mau và Công văn số834/BNV-TCBC ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh số lượngngười làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 của tỉnh Cà Mau;

Xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày14 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhCà Mau về việc phê duyệt tổng biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệpcông lập và biên chế các hội có tính chất đặc thù năm 2017 và Báo cáo thẩm trasố 36/BC-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnhCà Mau Khóa IX;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Ba (bất thường) đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Đang xem: đăng nhập vic trần văn thời

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệpcông lập là 22.077 người và 181 biên chế cho các hội có tính chất đặc thù của tỉnhCà Mau năm 2017.

1. Số lượng người làm việc trong cácđơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 là 22.077 người, trongđó:

a) Số lượng người làm việc trong cácđơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh 7.876 người (đã bao gồm 70 người được Bộ Nộivụ giao bổ sung cho Bệnh viện Y học cổ truyền mới thành lập);

b) Số lượng người làm việc trong cácđơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện: 13.971 người;

c) Số lượng dự phòng: 230 người.

(Kèm theo danh sách số lượng ngườilàm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017)

2. Giao 181 biên chế các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh theo quy địnhcủa pháp luật (Kèm theo danh sách biên chế các hội).

3. Cắt giảm 405 người làm việc trongcác đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, trong đó:

a) Cắt giảm 224 người làm việc trongcác đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Giảm 181 người do tách số người củacác hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnhthành một mục riêng về biên chế của hội để quản lý cho phù hợp với quy định củapháp luật.

Điều 2.

Xem thêm: Nơi Bán Phần Mềm Bán Hàng Giá Rẻ Đơn Giản, Dễ Sử Dụng, Phần Mềm Bán Hàng Giá Rẻ

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao số lượngngười làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện và biênchế cho các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2017 trong tổng số ngườiquy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

Trong trường hợp phát sinh thêm số lượngngười làm việc phải sử dụng số lượng dự phòng, UBND tỉnh xin ý kiến thống nhấtcủa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết địnhvà báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gầnnhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồngnhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghịquyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khoá IX, Kỳ họp thứ Ba (bất thường)thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2017./.

Xem thêm: tool game android

Nơi nhận: – UBTV Quốc hội; – Chính phủ; – Bộ Nội vụ; – TT. Tỉnh ủy – UBND tỉnh; – BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh; – Đại biểu HĐND tỉnh; – Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; – TT. HĐND, UBND huyện, thành phố; – Cổng Thông tin Điện tử tỉnh; – Trung tâm công báo – Tin học tỉnh; – Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Trần Văn Hiện

DANH SÁCH

Số TT

Tên đơn vị

Biên chế giao năm 2017

(1)

(2)

(3)

I

Cấp tỉnh

1

Sở Nội vụ

12

2

Sở Tư pháp

30

3

Sở Công Thương

18

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

836

5

Sở Thông tin và Truyền thông

18

6

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

171

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

163

8

Sở Khoa học và Công nghệ

35

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

1939

10

Sở Y tế

4072

11

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

37

12

Sở Ngoại vụ

11

13

Báo ảnh Đất Mũi

29

14

Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau

121

15

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc

44

16

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

111

17

Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

66

18

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

86

19

Vườn Quốc gia U Minh Hạ

66

20

Ban Quản lý Khu sinh quyển Cà Mau

5

21

Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

6

Cộng cấp tỉnh

7876

II

Các huyện, thành phố Cà Mau

1

Huyện Cái Nước

1825

Sự nghiệp giáo dục

1763

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

30

Sự nghiệp khác

32

2

Huyện Đầm Dơi

1971

Sự nghiệp giáo dục

1908

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

31

Sự nghiệp khác

32

3

Huyện Năm Căn

827

Sự nghiệp giáo dục

764

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

31

Sự nghiệp khác

32

4

Huyện Ngọc Hiển

763

Sự nghiệp giáo dục

716

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

15

Sự nghiệp khác

32

5

Huyện Phú Tân

1208

Sự nghiệp giáo dục

1145

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

31

Sự nghiệp khác

32

6

Huyện Thớinh

1705

Sự nghiệp giáo dục

1641

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

32

Sự nghiệp khác

32

7

Huyện Trần Văn Thời

2190

Sự nghiệp giáo dục

2120

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

38

Sự nghiệp khác

32

8

Huyện U Minh

1156

Sự nghiệp giáo dục

1093

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

31

Sự nghiệp khác

32

9

Thành phố Cà Mau

2326

Sự nghiệp giáo dục

2213

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

57

Sự nghiệp khác

56

Cộng cấp huyện

13971

III

Biên chế dự phòng

230

Tổng cộng

22077

DANH SÁCH

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot