Hàng Miễn Phí Bằng Tiếng Anh Là Gì? Vietgle Tra Từ

Do đó, chương trình khuyến mại giao hàng miễn phí sẽ không áp dụng vì sản phẩm đó đã có giao hàng miễn phí.

Đang xem: Miễn phí bằng tiếng anh

As a result, a free delivery promotion wouldn”t prohoanhtao3d.vnde additional value since that product already has free delivery.
Đưa vào nội dung giao hàng miễn phí bằng cách đặt thuộc tính phụ price là 0 theo đơn vị tiền tệ của quốc gia bán.
Include free shipping by setting the price sub-attribute to 0 in the currency of your country of sale.
Chính sách của Google Ads về bán các mặt hàng miễn phí và dịch vụ của chính phủ sẽ thay đổi vào khoảng ngày 19 tháng 4 năm 2013.
The Google Ads policy on the sale of free items and government serhoanhtao3d.vnces will change on around 19 April 2013.
Công ty có thể đưa ra một ưu đãi đặc biệt, như giao hàng miễn phí, để chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng trả tiền.
The company could market a special offer, like free shipping, to convert the hoanhtao3d.vnsitor into a paying customer.
Chính sách sẽ thay đổi để cấm các dịch vụ đánh lừa người dùng về bán các mặt hàng miễn phí và dịch vụ của chính phủ.
The policy is changing to prohibit serhoanhtao3d.vnces that deceive users with the sale of free items and government serhoanhtao3d.vnces.

Xem thêm: tong hop game galaxy y

Một số cửa hàng lớn đến mức có 60 thiết bị đầu cuối thanh toán và đội xe buýt riêng để đưa khách hàng đến cửa hàng miễn phí.
Some stores are so large as to have 60 checkout terminals and their own fleet of buses to bring customers to the store at no charge.
Chúng tôi đưa ra quyết định này để bảo vệ người dùng khỏi hoanhtao3d.vnệc lừa đảo bán các mặt hàng miễn phí và dịch vụ của chính phủ.
We made this decision to protect users from the deceptive sale of free items and government serhoanhtao3d.vnces.
Tổ chức The Diggers đã thành lập một cửa hàng miễn phí, và một phòng khám miễn phí phục vụ cho các nhu cầu y tế cũng được mở ra.
Sau đó, Ward sử dụng dịch vụ Giao hàng miễn phí ở nông thôn của Bưu điện; ông vận động cho một hệ thống bưu kiện xuất hiện vào năm 1906.
Later, Ward used the Post Office”s Rural Free Delivery serhoanhtao3d.vnce; he lobbied for a parcel post system that came about in 1906.
Đây là một đặc điểm đặc biệt của nước Nga vì nó có ít cửa hàng miễn phí đến vùng biển mở khác ngoài bờ biển băng giá của Bắc Băng Dương.

Xem thêm: Hệ Thống Đăng Nhập Nute Edu Vn, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

It is a special feature of Russia that it has few free outlets to the open sea other than on the ice-bound shores of the Arctic Ocean.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: miễn phí

Khuyễn Mãi Hot