Đồng bộ

Ban Kiểm Toán Nội Bộ Trực Thuộc Hội Đồng Quản Trị, Điều 161 Ủy Ban Kiểm Toán Luật Doanh Nghiệp 2020

Giới thiệu BIỂU MẪU Biểu mẫu thành lập mới doanh nghiệp Lĩnh vực Tin tức Thành viên Luật sư

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ủy ban kiểm toán trực thuộc hội đồng quản trị. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan này mới được quy định trong Luật doanh nghiệp 2020.

Đang xem: Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị

I. Khái niệm Ủy ban kiểm toán

Luật doanh nghiệp 2020 thay thế cụm từ “Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị” trong Luật doanh nghiệp 2014 thành “Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị”. Theo đó,

Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc. Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

Xem thêm: Dùng Gói Cước Zing Để Xem Zing Tv Miễn Phí 3G 4G Truy Cập Zing

*

II. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán

Theo khoản 3 Điều 161 Luật doanh nghiệp 2020, Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ sau đây:

Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty;Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Tài Khoản Pinterest Đăng Nhập, Pinterest Login

Như vậy,quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán đã được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp 2020. Để phù hợp với quy định mới của Luật, các công ty lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ủy ban kiểm toán nên xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung quy định này.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close