Phần mềm

Báo Cáo Thực Tập Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Tại, Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Bán Hàng Tại

Các bạn sinh viên vào tải mẫu chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh Chuyên đề Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng rất hay đạt điểm cao

Đang xem: Báo cáo thực tập phần mềm quản lý bán hàng

*

Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng rất hay đạt điểm cao

1. Chuyên đề tốt nghiệp Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Bích HạnhMỤC LỤCT NG QUAN V CÔNG TY C PH N T V N VÀ PHÁT TRI NỔ Ề Ổ Ầ Ư Ấ ỂGI I PHÁP PH N M MẢ Ầ Ề …………………………………………………………..51.1. Thông tin tổng quát ……………………………………………………………………………………51.2. Quá trình hình thành và phát triển…………………………………………………………………61.2.1 Chức năng nhiệm vụ………………………………………………………………………………61.2.2 Ngành nghề kinh doanh………………………………………………………………………….61.2.3 Thị trường…………………………………………………………………………………………….71.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh…………………………………………………………………71.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động………………………………………………………………..81.3.1. Sơ đồ tổ chức……………………………………………………………………………………….81.3.2. Chức năng từng bộ phận………………………………………………………………………..81.3.2.1. Giám đốc điều hành……………………………………………………………………………81.3.2.2. Phòng kinh doanh………………………………………………………………………………91.3.2.3. Phòng phát triển phần mềm…………………………………………………………………91.3.2.4. Phòng hỗ trợ kỹ thuật và triển khai………………………………………………………91.3.2.5. Phòng đào tạo……………………………………………………………………………………91.3.2.6.

Xem thêm: Sửa Ảnh Tan Biến Online – Hướng Dẫn Chỉnh Ảnh Tan Biến Trên Picarts

Xem thêm: Microsoft Visual Studio 2015 Professional, Microsoft Visual Studio 2015 crack

Phòng kế toán……………………………………………………………………………………91.5. Hoạt động bán hàng của công ty…………………………………………………………………101.6. Cơ sở hình thành đề tài………………………………………………………………………………111.7. Mục đích của đề tài…………………………………………………………………………………..112.2. Sơ đồ chức năng kinh doanh của quy trình quản lý bán hàng…………………………….142.2.1. Sơ đồ chức năng của hệ thống quản lý bán hàng:……………………………………….152.2.2 Sơ đồ chức năng của qui trình quản lý danh mục của hệ thống thông tin quản lýbán hàng………………………………………………………………………………………………………..152.2.3 Sơ đồ chức năng của qui trình quản lý nhập xuất………………………………………..162.2.4 Sơ đồ chức năng của xử lý nhập như sau:…………………………………………………..162.2.5 Sơ đồ chức năng qui trình quản lý xuất………………………………………………………182.2.6 Sơ đồ chức năng của qui trình lập báo cáo………………………………………………….192.3. Sơ đồ luồng thông tin của hệ thống quản lý bán hàng……………………………………….192.3.1 Sơ đồ luồng thông tin qui trình bán hàng………………………………………………..192.3.2 Sơ đồ luồng thông tin qui trình mua hàng………………………………………………..212.4.6. Sơ đồ DFD mức 3 tiến trình quản lý xuất của hệ thống quản lý bán hàng……282.4.8 Sơ đồ DFD mức 2 qui trình quản lý nhập của HTTT quản lý bán hàng………….302.5. Mô hình tổng quan của hệ thống…………………………………………………………………….302.7. Mẫu hóa đơn bán hàng………………………………………………………………………………….322.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu:…………………………………………………………………………………..352.8.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu……………………………………………………………………………..352.8.1.1 Xác định các đầu ra của hệ thống………………………………………………………..352.8.1.2 Liệt kê các phần tử thông tin trên các đầu ra………………………………………..352.8.1.3 Chuẩn hóa dữ liệu……………………………………………………………………………..37Nguyễn Đức Hùng 1

Show More

Related Articles

Back to top button
Close