Đồng bộ

Bộ Thủ Tục Hành Chính Tỉnh Đồng Nai, Thủ Tục Hành Chính

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-

Số: 4806/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KIẾN TRÚCTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Đang xem: Bộ thủ tục hành chính tỉnh đồng nai

Công bố kèm theo Quyết định này danh mục, nộidung 06 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Xây dựng (đính kèm danh mục, nội dung thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Điều 3. Sở Xây dựng, Trung tâm hành chính công tỉnh vàcác cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai nộidung thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, trên Trang thông tin điện tử;tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan, đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với SởXây dựng xây dựng cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được công bố lên Cơ sởdữ liệu quốc gia của Chính phủ.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp vớiVăn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ các thủ tục hành chínhđã công bố tại Quyết định này rà soát, xây dựng, cập nhật cấu hình quy trình nộibộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnhphê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng,Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Trung tâm hành chính công tỉnh và các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: – Như Điều 4; – Cục KSTTHC (VPCP); – Bộ Xây dựng; – TT. Tỉnh ủy; – TT. HĐND tỉnh; – UBMTTQVN tỉnh; – Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; – Văn phòng UBND tỉnh; – Đài Phát thanh- Truyền hình Đồng Nai; – Báo Đồng Nai; – Trung tâm kinh doanh VNPT (1022); – Lưu: VT, KTN, HCC, Cổng TTĐT tỉnh.

CHỦ TỊCH Cao Tiến Dũng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC KIẾNTRÚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Số trang tại Phần II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kiến trúc

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kiến trúc

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

Kiến trúc

4

Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kiến trúc

5

Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

Kiến trúc

6

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

Kiến trúc

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

1. Thủ tục cấpchứng chỉ hành nghề kiến trúc

1.1. Trình tự thực hiện

Lưu ý: Trường hợp nộp hồ sơ trựctuyến và qua dịch vụ bưu chính đề nghị cá nhân ghi rõ địa chỉ liên lạc.

– Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnhkiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thìviết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thìcông chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần bằng phiếu hướng dẫn để ngườinộp hoàn thiện hồ sơ.

– Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản hướng dẫn cánhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở xây dựng có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề kiếntrúc cho cá nhân; sau khi có kết quả, Sở Xây dựng chuyển kết quả hồ sơ đếnTrung tâm hành chính công tỉnh;

– Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả (hoặcsau khi hồ sơ có kết quả trước thời hạn), Trung tâm hành chính công tỉnh thôngbáo cho cá nhân về kết quả thực hiện hồ sơ.

– Cá nhân đăng ký nhận chứng chỉ hànhnghề kiến trúc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm hành chínhcông tỉnh.

1.2. Cách thức thực hiện

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

– 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cm đượcchụp không quá 06 tháng;

– Bằng đại học phù hợp với nội dungchứng chỉ đề nghị cấp; đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phảicó bản dịch sang tiếng Việt, được công chứng, chứng thực theo quy định của phápluật Việt Nam;

– Các quyết định phân công công việc(giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản được xác nhận của đại diệntheo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc cá nhân đã hoàn thành theo nộidung kê khai;

– Hợp đồng và biên bản nghiệm thu cáccông việc theo kê khai (trường hợp cá nhân hành nghề độc lập);

– Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấyphép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cánhân là người nước ngoài;

– Kết quả sát hạch đạt yêu cầu còn hiệulực;

– Ngoại trừ đơn đề nghị, các văn bằng,tài liệu khác phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bảnchính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Cá nhân (Trong nước, nước ngoài) hoạt độngkiến trúc trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tụchành chính: Sở Xây dựng.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính

– Có trình độ đại học trở lên tronglĩnh vực kiến trúc;

– Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịchvụ kiến trúc tối thiểu 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác vớikiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân (Cá nhân đạt giải thưởng kiến trúcquốc gia hoặc giải thưởng quốc tế được miễn điều này);

– Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉhành nghề kiến trúc (Cá nhân có thời gian liên tục từ 10 năm trở lên trực tiếptham gia quản lý nhà nước về kiến trúc, đào tạo trình độ đại học trở lên vềlĩnh vực kiến trúc, hành nghề kiến trúc được miễn điều kiện này).

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính

MẪUĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

………,ngày…… tháng…… năm……

ĐƠNĐỀ NGHỊ

CẤPCHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Kính gửi:Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………

3. Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………….

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căncước công dân: Số ……………………………… ngày cấp: ……………………………………………… nơi cấp…………………………………………

5. Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

7. Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………….

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyênngành): ………………………………………………………..

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đếnlĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề: …… năm.

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp(nếu có):

Số Chứng chỉ: …………………………… ngày cấp……………………nơi cấp:…………………..

Lĩnh vực hoạt động:…………………………………………………………………………………………..

11. Quá trình hoạt động chuyên môn kiếntrúc:

STT

Thời gian công tác (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập (Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

1. Tên Dự án / đồ án:…

Nhóm dự án/: …………

Loại công trình: …………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện: ……

2………………

2

12. Quá trình phát triển nghề nghiệpliên tục (điểm CPD)*

STT

Thời gian

Hoạt động Phát triển nghề nghiệp liên tục

Điểm CPD

Ghi chú

1

Năm……

Viết bài trên tạp chí kiến trúc số

01

2

Năm……

Tham gia học cao học

01

Tổng số điểm CPD tích lũy

20

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiếntrúc với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề:…………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nộidung đơn này và cam kết hành kiến trúc theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉđược cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

Xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác (2) (Ký, đóng dấu)

Tỉnh/thành phố, ngày ……/……/…… NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ, tên)

2. Thủ tục cấplại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặcthay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)

2.1. Trình tự thực hiện

Lưu ý: Trường hợp nộp hồ sơ trựctuyến và qua dịch vụ bưu chính đề nghị cá nhân ghi rõ địa chỉ liên lạc.

– Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnhkiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thìviết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thìcông chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần bằng phiếu hướng dẫn để ngườinộp hoàn thiện hồ sơ.

– Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản hướng dẫn cánhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ;

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề kiếntrúc cho cá nhân; sau khi có kết quả, Sở Xây dựng chuyển kết quả hồ sơ đếnTrung tâm hành chính công tỉnh;

– Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả(hoặc sau khi hồ sơ có kết quả trước thời hạn), Trung tâm hành chính công tỉnhthông báo cho cá nhân về kết quả thực hiện hồ sơ.

– Cá nhân đăng ký nhận chứng chỉ hànhnghề kiến trúc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm hành chínhcông tỉnh.

2.2. Cách thức thực hiện

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

– 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cmchân dung của người đề nghị được chụp không quá 06 tháng;

– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứaảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứngchỉ hành nghề đã được cấp;

– Giấy tờ chứng minh thông tin cầnthay đổi (Trường hợp thay đổi thông tin cá nhân được ghi trên chứng chỉ hànhnghề).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Cá nhân hành nghề trong lĩnh vực thiết kếkiến trúc.

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tụchành chính: Sở Xây dựng.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính (nếu có): không có.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

MẪUĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

………,ngày…… tháng…… năm……

ĐƠNĐỀ NGHỊ

CẤPLẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Kính gửi:Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………

3. Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………….

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căncước công dân:

Số …………………………….. ngày cấp: ………………………nơi cấp ……………………………

5. Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………….

7. Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………….

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyênngành): ………………………………………………………..

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp(nếu có):

Số Chứng chỉ: …………………………… ngày cấp……………………nơi cấp:…………………..

Lĩnh vực hoạt động:…………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghềkiến trúc với nội dung như sau:

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ:

□ Chứng chỉ bị mất, hỏng, rách

□ Sai thông tin trên chứng chỉ:

□ Khác:……………………………………………………………………………………………………………

Xin điều chỉnh thông tin ghi trên chứngchỉ: ……………………………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nộidung đơn này và cam kết hành nghề kiến trúc theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉđược cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ, tên)

3. Thủ tục cấplại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp

3.1 Trình tự thực hiện

Lưu ý: Trường hợp nộp hồ sơ trựctuyến và qua dịch vụ bưu chính đề nghị cá nhân ghi rõ địa chỉ liên lạc.

– Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnhkiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thìviết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thìcông chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần bằng phiếu hướng dẫn để ngườinộp hoàn thiện hồ sơ.

– Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từngày nhận được chứng chỉ hành nghề kiến trúc bản gốc, Sở xây dựng có trách nhiệmcáp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho cá nhân; sau khi có kết quả, Sở Xây dựngchuyển kết quả hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh;

– Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả(hoặc sau khi hồ sơ có kết quả trước thời hạn), Trung tâm hành chính công tỉnhthông báo cho cá nhân về kết quả thực hiện hồ sơ.

– Cá nhân đăng ký nhận chứng chỉ hànhnghề kiến trúc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm hành chínhcông tỉnh.

3.2 Cách thức thực hiện

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

– Bản gốc chứng chỉ hành nghề kiếntrúc đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Cá nhân.

3.6. Cơ quan giai quyết thủ tụchành chính: Sở Xây dựng.

3.7 Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

3.8 Phí, lệ phí: Không.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính: Không có.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính

MẪUĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

………,ngày…… tháng…… năm……

ĐƠNĐỀ NGHỊ

CẤPLẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Kính gửi:Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………

3. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………….

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căncước công dân:

Số …………………………….. ngày cấp: ………………………nơi cấp ……………………………

5. Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Xem Ảnh Bmp, Top 5 Phần Mềm Xem Ảnh Tốt Nhất

7. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………….

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyênngành): ………………………………………………………..

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp(nếu có):

Số Chứng chỉ: …………………………… ngày cấp……………………nơi cấp:…………………..

Lĩnh vực hoạt động:…………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghềkiến trúc với nội dung như sau:

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ:…………………………………………………………………………..

□ Chứng chỉ bị mất, hỏng, rách

□ Sai thông tin trên chứng chỉ:

□ Khác:……………………………………………………………………………………………………………

Xin điều chỉnh thông tin ghi trên chứngchỉ: ……………………………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nộidung đơn này và cam kết hành nghề kiến trúc theo đúng nội dung ghi trong chứngchỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ, tên)

4. Thủ tục giahạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

4.1. Trình tự thực hiện

Lưu ý: Trường hợp nộp hồ sơ trựctuyến và qua dịch vụ bưu chính đề nghị cá nhân ghi rõ địa chỉ liên lạc.

– Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnhkiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thìviết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thìcông chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần bằng phiếu hướng dẫn để ngườinộp hoàn thiện hồ sơ.

– Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản hướng dẫn cánhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ;

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở xây dựng có trách nhiệm cấp gia hạn chứng chỉ hành nghềkiến trúc cho cá nhân; sau khi có kết quả, Sở Xây dựng chuyển kết quả hồ sơ đếnTrung tâm hành chính công tỉnh;

– Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả(hoặc sau khi hồ sơ có kết quả trước thời hạn), Trung tâm hành chính công tỉnhthông báo cho cá nhân về kết quả thực hiện hồ sơ.

– Cá nhân đăng ký nhận chứng chỉ hànhnghề kiến trúc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung lâm hành chínhcông tỉnh.

4.2. Cách thức thực hiện

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

– 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cmchân dung của người đề nghị được chụp không quá 06 tháng;

– Chứng chỉ (hoặc chứng nhận) thamgia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc do tổ chức xãhội nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ sở nghiên cứu đào tạo về kiến trúc cấp.Trường hợp tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục tại nướcngoài thì cần có văn bản, chứng chỉ hoặc tài liệu chứng minh việc đã tham giađó, được dịch ra tiếng Việt và công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luậtViệt Nam;

– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tinchứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếuchứng chỉ hành nghề đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Cá nhân hành nghề trong lĩnh vực thiết kếkiến trúc.

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tụchành chính: Sở Xây dựng.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính (nếu có)

– Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hếtthời hạn sử dụng.

– Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liêntục;

– Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghềnghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính

MẪUĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

………,ngày…… tháng…… năm……

ĐƠNĐỀ NGHỊ

GIAHẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Kính gửi:Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………

3. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………….

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căncước công dân:

Số ……………………………….. ngày cấp: ………………………nơi cấp …………………………

5. Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………….

7. Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………….

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõchuyên ngành):…………………………………………………………

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đếnlĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề: …… năm.

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp(nếu có):

Số Chứng chỉ: …………………………… ngày cấp……………………nơi cấp:…………………..

Lĩnh vực hoạt động:…………………………………………………………………………………………..

11. Quá trình hoạt động chuyên môn kiếntrúc:

STT

Thời gian công tác (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập (Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

1. Tên Dự án / đồ án:…

Nhóm dự án/: …………

Loại công trình: …………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện: ……

2………………

2

12. Quá trình phát triển nghề nghiệpliên tục (điểm CPD)*

STT

Thời gian

Hoạt động Phát triển nghề nghiệp liên tục

Điểm CPD

Ghi chú

1

Năm……

Viết bài trên tạp chí kiến trúc số

01

2

Năm……

Tham gia học cao học

01

Tổng số điểm CPD tích lũy

20

Đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghềkiến trúc với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề:…………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nộidung đơn này và cam kết hành kiến trúc theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉđược cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

Xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác (Ký, đóng dấu)

Tỉnh/thành phố, ngày ……/……/…… NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ, tên)

5. Thủ tục côngnhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

5.1. Trình tự thực hiện

Lưu ý: Trường hợp nộp hồ sơ trựctuyến và qua dịch vụ bưu chính đề nghị cá nhân ghi rõ địa chỉ liên lạc.

– Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnhkiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thìviết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thìcông chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần bằng phiếu hướng dẫn để ngườinộp hoàn thiện hồ sơ;

– Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản hướng dẫn cánhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ;

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhậnđủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm ra văn bản công nhận chứng chỉ hànhnghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam; sau khi có kết quả, Sở Xây dựngchuyển kết quả hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh;

– Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả(hoặc sau khi hồ sơ có kết quả trước thời hạn), Trung tâm hanh chính công tỉnhthông báo cho cá nhân về kết quả thực hiện hồ sơ.

– Cá nhân đăng ký nhận kết quả qua dịchvụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

5.2. Cách thức thực hiện

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

– 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cmchân dung của người đề nghị, được chụp không quá 06 tháng;

– Bản sao văn bằng được đào tạo, chứngchỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, dịch ra tiếng Việt và đượccông chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tinchứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấytờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của ViệtNam cấp theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Cá nhân là người nước ngoài hành nghề kiếntrúc tại Việt Nam dưới 06 tháng.

5.6. Cơ quan giải quyết thủ tụchành chính: Sở Xây dựng.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản công nhận chứng chỉ hành nghề kiếntrúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính: Người nước ngoài đã có chứng chỉhành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nướcngoài người nước ngoài cấp, tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam dưới 6 tháng.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính

MẪUĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

………,ngày…… tháng…… năm……

ĐƠNĐỀ NGHỊ

CÔNGNHẬN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Kính gửi:Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………

3. Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………….

4. Hộ chiếu số ……………………………….. ngày cấp:……………………… nơi cấp …………

6. Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………….

7. Trình độ chuyên môn (ghi rõchuyên ngành):…………………………………………………………

8. Thời gian kinh nghiệm liên quan đếnlĩnh vực đề nghị công nhận chứng chỉ hành nghề (năm, tháng): .

9. Chứng chỉ hành nghề số: ……………………ngày cấp……………… nơi cấp:………………..

Lĩnh vực hoạt động:…………………………………………………………………………………………..

10. Thời hạn:……………………………………………………………………………………………………..

11. Quá trình hoạt động chuyên môn kiếntrúc:

STT

Thời gian công tác (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập (Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

1. Tên Dự án / đồ án:…

Nhóm dự án/: …………

Loại công trình: …………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện: ……

2………………

2

Đề nghị công nhận chứng chỉ hànhnghề kiến trúc với các nội dung như sau:

Lĩnh vực hoạt động:…………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chịu trách nhiệm về tínhchính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết hành nghề kiến trúc theođúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luậtcó liên quan../.

NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ, tên)

6. Thủ tục chuyểnđổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

6.1. Trình tự thực hiện

Lưu ý: Trường hợp nộp hồ sơ trựctuyến và qua dịch vụ bưu chính đề nghị cá nhân ghi rõ địa chỉ liên lạc.

– Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnhkiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thìviết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thìcông chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần bằng phiếu hướng dẫn để ngườinộp hoàn thiện hồ sơ;

– Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản hướng dẫn cánhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ;

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhậnđủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm ra văn bản chuyển đổi chứngchỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam; sau khi có kết quả, SởXây dựng chuyển kết quả hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh;

– Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả(hoặc sau khi hồ sơ có kết quả trước thời hạn), Trung tâm hành chính công tỉnhthông báo cho cá nhân về kết quả thực hiện hồ sơ.

– Cá nhân đăng ký nhận kết quả qua dịchvụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

6.2. Cách thức thực hiện

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

– 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4 x 6 cmchân dung của người đề nghị, được chụp không quá 06 tháng;

– Bản sao văn bằng được đào tạo, chứngchỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, dịch ra tiếng Việt và đượccông chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tinchứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu giấytờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của ViệtNam cấp theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

6.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Cá nhân là người nước ngoài hành nghề kiếntrúc tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên.

6.6. Cơ quan giải quyết thủ tụchành chính: Sở Xây dựng.

6.7. Kết quả thực hiện thủ tụchành chính: Văn bản chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiếntrúc của người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam.

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính: Người nước ngoài đã có chứng chỉhành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nướcngoài người nước ngoài cấp, tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam từ 6 tháng trởlên.

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính

MẪUĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

………,ngày…… tháng…… năm……

ĐƠNĐỀ NGHỊ

CHUYỂNĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Kính gửi:Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………

3. Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………….

4. Hộ chiếu số ……………………………….. ngày cấp:……………………… nơi cấp …………

6. Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………….

7. Trình độ chuyên môn (ghi rõchuyên ngành): …………………………………………………………

8. Thời gian kinh nghiệm liên quan đếnlĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề (năm, tháng): .

9. Chứng chỉ hành nghề số: ……………………ngày cấp……………… nơi cấp:………………..

Lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………………………………………..

10. Thời hạn:……………………………………………………………………………………………………..

11. Quá trình hoạt động chuyên môn kiếntrúc:

STT

Thời gian công tác (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập (Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

1. Tên Dự án / đồ án:…

Nhóm dự án/: …………

Loại công trình: …………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện: ……

2………………

2

Đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hànhnghề kiến trúc với các nội dung như sau:

Lĩnh vực hoạt động:…………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: “Ngỡ Ngàng” Với 8+ App Đọc Sách Tiếng Anh Miễn Phí Toàn Bộ Bằng Tiếng Việt

Tôi xin chịu trách nhiệm về tínhchính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết hành nghề kiến trúc theođúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luậtcó liên quan../.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close