Chuyển file

Cách Chuyển Dữ Liệu Từ File Notepad Sang Excel, Làm Thế Nào Để Chuyển Đổi Txt Sang Excel Phần Mềm

Chào mọi người,Đây là lần đầu tiên mình lên diễn đàn rất mong sự chỉ bảo của mọi người.Việc là: mình chạy 1 cái thí nghiệm nó xuất kết quả dưới dạng file .txt. Có khoảng 1000 file như vậy. Mình phải copy từ mỗi file notepad đó 1 cột kết quả( các cột đó có cùng vị trí), cấu trúc các file notepad đó giống nhau, sang 1 file excel để sau đó vẽ biểu đồ. Nếu cứ mở các file notepad đó ra rồi copy thì phải làm 1000 lần, rất lâu.Mọi người có thể chỉ cho mình cách làm ko cần phải mở file notepad đó ra mà vẫn copy các cột một cách tự động được ko?Ví dụ: mình đính kèm 10 file txt mọi người giúp mình taọ 1 file excel có 10 cột, mỗi cột đó chính là các cột thứ ba trong file txtViệc khá là gấp mong các cao thủ chỉ bảoCám ơn mọi người đã đọc bài

Đang xem: Cách chuyển dữ liệu từ file notepad sang excel

*

ndu96081631Huyền thoại GPE

*

Chào mọi người,Đây là lần đầu tiên mình lên diễn đàn rất mong sự chỉ bảo của mọi người.Việc là: mình chạy 1 cái thí nghiệm nó xuất kết quả dưới dạng file .txt. Có khoảng 1000 file như vậy. Mình phải copy từ mỗi file notepad đó 1 cột kết quả( các cột đó có cùng vị trí), cấu trúc các file notepad đó giống nhau, sang 1 file excel để sau đó vẽ biểu đồ. Nếu cứ mở các file notepad đó ra rồi copy thì phải làm 1000 lần, rất lâu.Mọi người có thể chỉ cho mình cách làm ko cần phải mở file notepad đó ra mà vẫn copy các cột một cách tự động được ko?Ví dụ: mình đính kèm 10 file txt mọi người giúp mình taọ 1 file excel có 10 cột, mỗi cột đó chính là các cột thứ ba trong file txtViệc khá là gấp mong các cao thủ chỉ bảoCám ơn mọi người đã đọc bài

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Dò Số Điện Thoại Chuyên Mục, Phần Mềm Tra Số Điện Thoại Vn

Tức là mỗi file txt ta sẽ lấy cột 3 (tính từ dòng 3) rồi đưa vào 1 cột trên bảng tính —> Vậy 1000 file txt sẽ tương ứng 1000 cột trên Excel, đúng không? Vậy chắc chắc phải dùng định dạng file Excel 2007 trở lên rồi?Dùng thử code này xem:
Sub Main() Dim vFile, txtFile, aCols, aRows, Arr Dim sAll As String, tmp As String Dim fso As Object Dim lR As Long, lC As Long, n As Long, t As Double On Error Resume Next vFile = Application.GetOpenFilename(“Text Files, *.txt”, , , , True) If TypeName(vFile) = “Variant()” Then t = Timer Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) For Each txtFile In vFile With fso.OpenTextFile(txtFile, 1) sAll = .ReadAll .Close End With aRows = Split(sAll, vbCrLf) If Not IsArray(Arr) Then ReDim Arr(1 To UBound(aRows), 1 To UBound(vFile)) lC = lC + 1: lR = 0 For n = 2 To UBound(aRows) tmp = CStr(aRows(n)) If Len(tmp) Then lR = lR + 1 aCols = Split(tmp, vbTab) Arr(lR, lC) = aCols(2) End If Next Next Set fso = Nothing If lR Then Range(“A1”).Resize(lR, lC).Value = Arr MsgBox “Done!”, , Format(Timer – t, “0.000000”) End If End IfEnd Sub

Xem thêm: download Fraps 3 – download Fraps cracked For Mac

Thí nghiệm thử vài chục file 1 lần cho chắc nha (vì không biết chạy 1 lần 1000 file có chậm lắm không?)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close