đăng nhập facebook android

SDK hoanhtao3d.vn dành cho Android cho phép mọi người đăng nhập ứng dụng bằng Đăng nhập hoanhtao3d.vn. Khi mọi người đăng nhập ứng dụng bằng hoanhtao3d.vn, họ có thể cấp quyền cho ứng dụng để bạn có thể truy xuất thông tin hoặc thực hiện hành động trên hoanhtao3d.vn thay mặt họ.

Đang xem: đăng nhập facebook android

Để biết dự án mẫu minh họa cách tích hợp Đăng nhập hoanhtao3d.vn vào ứng dụng Android, hãy xen FBLoginSample trên GitHub.

Hãy làm theo các bước dưới đây để thêm Đăng nhập hoanhtao3d.vn vào ứng dụng của bạn.

1. Đăng nhập

Vui lòng đăng nhập hoanhtao3d.vn để tạo ứng dụng hoặc đăng ký với tư cách nhà phát triển.

SDK Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn dành cho Android là một thành phần của hoanhtao3d.vn SDK dành cho Android. Để sử dụng SDK Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn trong dự án của bạn, hãy tải xuống hoặc biến SDK này thành phần phụ thuộc trong Maven. Để hỗ trợ các thay đổi trong Android 11, hãy sử dụng SDK phiên bản 8.1 trở lên.

SDK hoanhtao3d.vn dành cho Android cho phép mọi người đăng nhập ứng dụng bằng Đăng nhập hoanhtao3d.vn. Khi mọi người đăng nhập ứng dụng bằng hoanhtao3d.vn, họ có thể cấp quyền cho ứng dụng để bạn có thể truy xuất thông tin hoặc thực hiện hành động trên hoanhtao3d.vn thay mặt họ.

Trong dự án của bạn, hãy mở your_app > Gradle Scripts > build.gradle (Dự án), đảm bảo kho lưu trữ sau được liệt kê trong buildscript { repositories {}}:

SDK hoanhtao3d.vn dành cho Android cho phép mọi người đăng nhập ứng dụng bằng Đăng nhập hoanhtao3d.vn. Khi mọi người đăng nhập ứng dụng bằng hoanhtao3d.vn, họ có thể cấp quyền cho ứng dụng để bạn có thể truy xuất thông tin hoặc thực hiện hành động trên hoanhtao3d.vn thay mặt họ.

Trong dự án của bạn, hãy mở your_app > Tập lệnh gradle > build.gradle (Mô-đun: ứng dụng) và thêm câu lệnh triển khai sau vào phần dependencies{} để dựa vào phiên bản mới nhất của SDK Đăng nhập bằng hoanhtao3d.vn:

SDK hoanhtao3d.vn dành cho Android cho phép mọi người đăng nhập ứng dụng bằng Đăng nhập hoanhtao3d.vn. Khi mọi người đăng nhập ứng dụng bằng hoanhtao3d.vn, họ có thể cấp quyền cho ứng dụng để bạn có thể truy xuất thông tin hoặc thực hiện hành động trên hoanhtao3d.vn thay mặt họ.

Xem thêm: Cách Cài Win 7 Bằng File Iso Trên Usb, Tạo Usb Cài Win 7, Cách Cài Win 7 Bằng Usb Chi Tiết Chuẩn Nhất

SDK hoanhtao3d.vn dành cho Android cho phép mọi người đăng nhập ứng dụng bằng Đăng nhập hoanhtao3d.vn. Khi mọi người đăng nhập ứng dụng bằng hoanhtao3d.vn, họ có thể cấp quyền cho ứng dụng để bạn có thể truy xuất thông tin hoặc thực hiện hành động trên hoanhtao3d.vn thay mặt họ.

Khi bạn sử dụng SDK Đăng nhập hoanhtao3d.vn, sự kiện trong ứng dụng của bạn sẽ tự động được ghi lại và thu thập cho Phân tích trên hoanhtao3d.vn trừ khi bạn đã vô hiệu hóa tính năng ghi sự kiện tự động. Để biết thông tin chi tiết về loại thông tin được thu thập và cách vô hiệu hóa tính năng ghi sự kiện tự động, hãy xem Ghi sự kiện trong ứng dụng tự động.

SDK hoanhtao3d.vn dành cho Android cho phép mọi người đăng nhập ứng dụng bằng Đăng nhập hoanhtao3d.vn. Khi mọi người đăng nhập ứng dụng bằng hoanhtao3d.vn, họ có thể cấp quyền cho ứng dụng để bạn có thể truy xuất thông tin hoặc thực hiện hành động trên hoanhtao3d.vn thay mặt họ.

Nếu sử dụng hoanhtao3d.vn SDK dành cho Android phiên bản 5.15 trở lên, bạn không cần phải thêm bộ lọc ý định hoặc hoạt động cho Tab tùy chỉnh của Chrome. SDK có sẵn tính năng này.

Tạo chuỗi cho ID ứng dụng hoanhtao3d.vn và các chuỗi cần để bật Tab tùy chỉnh của Chrome. Ngoài ra, hãy thêm hoanhtao3d.vnActivity vào file kê khai Android của bạn.

SDK hoanhtao3d.vn dành cho Android cho phép mọi người đăng nhập ứng dụng bằng Đăng nhập hoanhtao3d.vn. Khi mọi người đăng nhập ứng dụng bằng hoanhtao3d.vn, họ có thể cấp quyền cho ứng dụng để bạn có thể truy xuất thông tin hoặc thực hiện hành động trên hoanhtao3d.vn thay mặt họ.

Xem thêm: Top 7 Công Cụ Kiểm Tra Thứ Hạng Từ Khóa Miễn Phí, Công Cụ Kiểm Tra Thứ Hạng Từ Khóa

<string name="hoanhtao3d.vn_app_id"></string> <string name="fb_login_protocol_scheme">fb</string>
Mở file /app/manifest/AndroidManifest.xml. Thêm thành phần uses-permission sau đây vào phía sau thành phần application:

SDK hoanhtao3d.vn dành cho Android cho phép mọi người đăng nhập ứng dụng bằng Đăng nhập hoanhtao3d.vn. Khi mọi người đăng nhập ứng dụng bằng hoanhtao3d.vn, họ có thể cấp quyền cho ứng dụng để bạn có thể truy xuất thông tin hoặc thực hiện hành động trên hoanhtao3d.vn thay mặt họ.

Thêm thành phần meta-data sau đây, một hoạt động của hoanhtao3d.vn, một hoạt động và bộ lọc dự định cho Tab tùy chỉnh của Chrome vào bên trong thành phần application:
<meta-data android:name="com.hoanhtao3d.vn.sdk.ApplicationId" android:value="@string/hoanhtao3d.vn_app_id"/> <activity android:name="com.hoanhtao3d.vn.hoanhtao3d.vnActivity" android:configChanges= "keyboard|keyboardHidden|screenLayout|screenSize|orientation" android:label="@string/app_name" /> <activity android:name="com.hoanhtao3d.vn.CustomTabActivity" android:exported="true"> <intent-filter> <action android:name="android.intent.action.VIEW" /> <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" /> <data android:scheme="@string/fb_login_protocol_scheme" /> </intent-filter> </activity>

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot