Đăng Nhập Hộp Thư Điện Tử Đồng Nai, Báo Đồng Nai Điện Tử

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———

Số: 70/2009/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 29 tháng 09 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆNTỬ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Đang xem: đăng nhập hộp thư điện tử đồng nai

Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tổchức, quản lý và sử dụng hộp thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh ĐồngNai.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xãLong Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI CHỦ TỊCH Võ Văn Một

QUY ĐỊNH

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Chức năng của hệ thống thư điện tử trong cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Nai

Hệ thống thư điện tử của tỉnh ĐồngNai (gọi tắt là hệ thống thư điện tử) là thành phần trong hệ thống thông tindùng chung của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước tỉnh Đồng Nai, phụcvụ cán bộ, công chức, viên chức trao đổi thông tin dưới dạng thư điện tử phục vụcông tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Điều 2.Trách nhiệm quản lý

Sở Thông tin và Truyền thông làđơn vị đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức, vận hành và hướng dẫn khai thác, duytrì hoạt động của hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai.

Điều 3.Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng cho tất cảcán bộ, công chức, viên chức và cơ quan Nhà nước thuộc bộ máy Nhà nước tỉnh ĐồngNai khi khai thác và sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai.

Chương II

TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƯ ĐIỆNTỬ

Điều 4.Thiết lập và vận hành hệ thống thư điện tử

1. Hệ thống thư điện tử được thiếtlập và vận hành trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh và trên mạnginternet.

2. Địa chỉ hộp thư điện tử củacá nhân, tổ chức được đặt tên duy nhất theo tên miền
dongnai.gov.vn và được địnhnghĩa như sau:

– Địa chỉ hộpthư điện tử cá nhân là địa chỉ hộp thư điện tử dành cho cán bộ, công chức, viênchức; mỗi cán bộ, công chức, viên chức chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất một địachỉ hộp thư điện tử.

– Địa chỉ hộp thư điện tử cánhân có dạng: Tencbcc
dongnai.gov.vn. Trong đó: Tencbcc bao gồm: Tên + chữ cáiđầu của họ + chữ cái đầu của phần chữ lót giữa họ và tên.

Trường hợp nếu tên cán bộ cần đượccấp trùng với tên cán bộ đã được cấp trước đó thì việc đặt tên cho hộp thư điệntử sẽ bổ sung thêm ký tự “ABC” do quản trị hệ thống quy định.

– Địa chỉ hộp thư điện tử cơquan là địa chỉ hộp thư điện tử dành cho cơ quan Nhà nước trong việc trao đổithông tin giữa các tổ chức, cá nhân.

– Địa chỉ hộp thư điện tử cơquan dạng tên tênCQ
dongnai.gov.vn.

– Danh bạ điện tử tỉnh Đồng Nai(gọi tắt là danh bạ điện tử) là cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin hộp thư điện tửcủa các tổ chức, cá nhân nằm trong hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai.

Điều 5.Cung cấp và quản lý hộp thư điện tử

Việc cung cấp và quản lý hộp thưđiện tử được áp dụng cho các đối tượng là các cơ quan Nhà nước, cán bộ đương nhiệm,mới được tuyển vào làm việc và luân chuyển hoặc ngừng công tác trong cơ quanNhà nước, được quy định như sau:

1. Đối với cán bộ đương nhiệm:

Thủ trưởng cơ quan Nhà nước cótrách nhiệm tổng hợp danh sách về thông tin cán bộ và gửi về Sở Thông tin và Truyềnthông để tạo lập hộp thư điện tử trong danh bạ điện tử.

2. Đối với trường hợp cán bộ đượctuyển dụng mới:

Sau khi có quyết định tuyển dụnghoặc tiếp nhận cán bộ mới của cơ quan có thẩm quyền và văn bản xác nhận đề nghịtạo lập hộp thư điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tạo lập hộp thư điện tửtrong danh bạ điện tử.

3. Đối với trường hợp cán bộthay đổi vị trí công tác:

Sở Thông tin và Truyền thông căncứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền để cập nhật lại thông tin trongdanh bạ điện tử.

4. Đối với trường hợp cán bộ ngừngcông tác trong cơ quan Nhà nước tỉnh Đồng Nai:

Sở Thông tin và Truyền thông căncứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền để cập nhật thông tin trong danh bạđiện tử và hủy bỏ địa chỉ hộp thư điện tử ra khỏi hệ thống thư điện tử.

5. Đối với các cơ quan, tổ chức:

Khi được Sở Thông tin và Truyềnthông tạo lập địa chỉ hộp thư điện tử trong danh bạ điện tử, các cơ quan Nhà nướccó trách nhiệm công khai địa chỉ hộp thư điện tử của đơn vị và cán bộ có thẩmquyền trên trang thông tin điện tử (hoặc cổng thông tin điện tử) của đơn vị vàcủa tỉnh Đồng Nai nhằm phổ biến đến tổ chức, cá nhân để thuận tiện trong việctrao đổi thông tin.

Chương III

SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆNTỬ

Điều 6.Sử dụng hệ thống thư điện tử

1. Thời gian khai thác hệ thốngthư điện tử là 24 giờ/07 ngày.

2. Được phép gửi, nhận thông tinqua hệ thống thư điện tử các loại văn bản (trừ những văn bản mật), bao gồm: Lịchcông tác của cơ quan, các tài liệu trao đổi phục vụ công việc, tài liệu phục vụcác cuộc họp, những văn bản gửi đến những cơ quan để biết, để báo cáo.

3. Khuyến khích sử dụng hộp thưđiện tử để gửi, nhận các loại văn bản như: Thư mời, công văn, báo cáo các cấp,những thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và các văn bản khác.

4. Những văn bản được chuyển quahộp thư điện tử trong giao dịch giữa các cơ quan Nhà nước và cơ quan gửi (màkhông cần phải gửi thêm văn bản giấy) phải phù hợp với quy định của pháp luật vềgiao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy.

5. Tận dụng triệt để hộp thư điệntử để trao đổi các loại văn bản, tài liệu với tổ chức, cá nhân khi cung cấp cácdịch vụ công.

6. Thủ trưởng các cơ quan cử cánbộ theo dõi, kiểm tra hộp thư điện tử của cơ quan để hồi đáp kịp thời thư điệntử từ các tổ chức, cá nhân. Tối thiểu 02 lần trong ngày.

7. Sử dụng bộ mã các ký tự chữtiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 để thể hiện các nội dung trao đổitrong trao đổi thư điện tử.

8. Khi phát hành văn bản giấy,trừ những văn bản mật, ngoài việc gửi văn bản tới nơi nhận theo cách thông thường,phải gửi văn bản điện tử (tương ứng nội dung văn bản giấy đã được ban hànhchính thức) vào địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan có tên trong phần “Nơinhận”.

Chương IV

QUẢN LÝ, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNGCỦA HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ

Điều 7.Trách nhiệm của các đơn vị tham gia hệ thống thư điệntử

1. Sở Thông tin và Truyền thông

– Quản trị hệ thống thư điện tử,đảm bảo cho hệ thống thư điện tử hoạt động thông suốt, liên tục.

– Cấp địa chỉ hộp thư điện tử vàkhởi tạo mật khẩu sử dụng ban đầu cho cán bộ, cơ quan Nhà nước để tham gia khaithác, sử dụng hệ thống thư điện tử.

– Loại bỏ các hộp thư điện tử củacác cá nhân, tổ chức khi không chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước tỉnh ĐồngNai.

– Phối hợp và hướng dẫn người sửdụng xóa bỏ thư điện tử có nội dung không phù hợp.

– Bảo đảm an toàn, bảo mật thôngtin của hệ thống và của người sử dụng.

– Lập và thực hiện chế độ saolưu dữ liệu hệ thống theo định kỳ.

– Tổ chức bồi dưỡng, tập huấncho cán bộ khai thác sử dụng hệ thống thư điện tử.

– Triển khai ứng dụng hạ tầngkhóa công khai (PKI), chữ ký số để bảo đảm bảo mật, xác thực thông tin trong việcsử dụng hệ thống thư điện tử.

– Có trách nhiệm thông báo, hướngdẫn cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi có sự thay đổi, cập nhật hộp thưđiện tử trong danh bạ điện tử.

2. Các cơ quan tham gia hệ thốngthư điện tử

a) Thông báo cho Sở Thông tin vàTruyền thông khi có sự thay đổi về nhân sự trong đơn vị để cập nhật kịp thờivào danh bạ điện tử.

Xem thêm: Tác Dụng Của Phần Mềm Vnedu Mạng Giáo Dục Việt Nam Vào, Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Vnedu Mới Nhất

b) Báo cáo việc khai thác sử dụngđịnh kỳ 06 tháng một lần và đột xuất theo hướng dẫn và yêu cầu của các cơ quancó thẩm quyền.

Điều 8.Trách nhiệm của Lãnh đạo cơ quan

1. Ban hành nội quy sử dụng hộpthư điện tử tại cơ quan trong phạm vi quản lý nhằm đẩy mạnh việc sử dụng hệ thốngthư điện tử.

2. Kiểm tra, đánh giá việc sử dụnghộp thư điện tử của cán bộ, khuyến khích việc sử dụng gắn với việc thi đua,khen thưởng tại cơ quan.

3. Nhận thức đúng lợi ích của ứngdụng hộp thư điện tử trong công việc, đẩy mạnh ứng dụng thư điện tử trong quảnlý, điều hành.

4. Gương mẫu trong việc ứng dụnghộp thư điện tử.

5. Đảm bảo các điều kiện khaithác sử dụng hộp thư điện tử tại cơ quan.

6. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông trong quá trình khai thác sử dụng.

Điều 9.Trách nhiệm của người sử dụng hộp thư điện tử cá nhân

1. Bảo vệ mật khẩu, thay đổi mậtkhẩu mặc định ban đầu, thường xuyên thay đổi mật khẩu hộp thư điện tử của mìnhtrong quá trình sử dụng.

2. Quản lý và lưu trữ các thư điệntử của cá nhân.

3. Chịu trách nhiệm về nội dungthông tin của mình trong quá trình sử dụng hộp thư điện tử.

4. Không truy nhập vào hộp thưđiện tử của người khác, không để người khác sử dụng hộp thư điện tử của mình.

5. Không được cung cấp mật khẩu,hoặc để lộ mật khẩu đăng nhập vào hệ thống thư điện tử cho người khác.

6. Không sử dụng hộp thư điện tửtrao đổi thông tin không đúng mục đích.

7. Không phát tán thư rác,virus, các loại mã độc hoặc có hành động gây ảnh hưởng đến sự an toàn, bảo mậthệ thống thư điện tử.

8. Trong quá trình sử dụng hộpthư điện tử khi gặp sự cố, phải thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông.

9. Nhận thức đúng lợi ích và tậndụng tối đa việc sử dụng hộp thư điện tử.

10. Chỉ sử dụng hộp thư điện tửvới địa chỉ tên miền dongnai.gov.vn để trao đổi trong công việc của cơ quan Nhànước.

11. Tuân thủ các quy định về anninh, an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng hệ thống thư điện tử.

Điều 10.Trách nhiệm của người sử dụng hộp thư điện tử đơn vị

1. Hộp thư điện tử đơn vị do Thủtrưởng đơn vị quản lý. Thủ trưởng đơn vị có thể ủy quyền cho một hoặc một sốngười trong đơn vị quản trị.

2. Thủ trưởng đơn vị hay ngườiđược Thủ trưởng ủy quyền có trách nhiệm

+ Thay đổi mật khẩu mặc định,thay đổi thường xuyên mật khẩu, bảo vệ mật khẩu và các nội dung lưu trữ trong hộpthư điện tử đơn vị.

+ Thường xuyên theo dõi, kiểmtra hộp thư điện tử đơn vị.

3. Thủ trưởng đơn vị quy định việcsử dụng và chấp hành thông tin được truyền qua hộp thư điện tử đơn vị và coi đónhư một trong các phương tiện công bố mệnh lệnh hành chính của Thủ trưởng đơn vị.

4. Khi thay đổi vị trí công tác,Thủ trưởng đơn vị phải bàn giao việc quản trị và toàn bộ nội dung dữ liệu của hộpthư điện tử đơn vị cho Thủ trưởng đơn vị mới.

Điều 11.Các hành vi nghiêm cấm

1. Tự tổ chức hệ thống thư điệntử riêng, tổ chức mạng riêng với địa chỉ IP riêng và tên miền (domain) riêng đểxây dựng hệ thống thư điện tử riêng.

2. Sử dụng hộp thư điện tử khôngthuộc hệ thống thư điện tử của tỉnh Đồng Nai (như yahoo, hotmail, gmail) đểtrao đổi công việc.

3. Phá hoại hệ thống thư điện tửcủa tỉnh Đồng Nai bằng các hình thức như: Phát tán virus, gửi thư rác, v.v

Chương V

CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁOCÁO, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12.Định kỳ hàng năm và đột xuất, Sở Thông tin và Truyềnthông phối hợp với cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra công tác ứng dụng hộpthư điện tử tỉnh Đồng Nai trong các cơ quan Nhà nước.

Các cơ quan Nhà nước thườngxuyên kiểm tra, đánh giá công tác sử dụng hộp thư điện tử tỉnh Đồng Nai của cánbộ do đơn vị quản lý.

Điều 13.Các cơ quan Nhà nước báo cáo kết quả việc khai thác hệthống thư điện tử của tỉnh theo định kỳ 06 tháng một lần và đột xuất theo hướngdẫn và yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thôngtin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 14.Khen thưởng

Ban Thi đua Khen thưởng, Lãnh đạotại các đơn vị đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong việc ứng dụng hiệuquả hộp thư điện tử tỉnh Đồng Nai trong công việc.

Điều 15.Cơ quan, cá nhân nào vi phạm Quy định này phải chịutrách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16.Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng cáccơ quan Nhà nước tham gia vào hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai có trách nhiệmtổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 17.Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính căn cứ vào kếhoạch được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm bố trí kinh phí cho việc quản lý, khai thácsử dụng và phát triển hệ thống thư điện tử của tỉnh.

Điều 18.

Xem thêm: Phần Mềm Đặt Tên Con Theo Tên Bố Mẹ 2021, Đặt Tên Con Theo Ngũ Hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắccần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông đểtổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot