đề tài kiểm thử phần mềm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (468.26 KB, 40 trang )

Đang xem: đề tài kiểm thử phần mềm

BÁO CÁO MÔN H CỌ
Kỹ Nghệ Phần Mềm
Đ Tài :ề Kiểm Thử Phần Mềm
Nhóm 12 – D6LT CNTT5
1. Nuyễn Văn Phấn
2. Nguyễn Thanh Hải
3. Đinh Xuân Hải
GV hướng dẫn: Thầy Th.S Trần Đức Lưu
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Khoa Công Nghệ Thông Tin
ĐỀ TÀI KIỂM THỬ PHẦN
MỀM
Lý do chọn đề tài là: Theo chương trình
đào tạo,mà những giáo trình có cách gọi
khác nhau đói với các khái niệm về kiểm
thử phần mềm,phương pháp,chiến
lược,hình thức.
2
N i Dung đ tài tìm hi uộ ề ể
* Chủ yếu phân tích các khái niệm về
kiểm thử và các hình thức kiểm thử
mà nhóm tìm hiểu được.
* Chưa đi sâu việc thiết kế test – case
ứng với từng hình thức kiểm thử.
3
Label1
Tài li u tham kh oệ ả
Để thực hiện được báo cáo tìm hiểu
này, nhóm chúng tôi đã tìm hiểu và

tham khảo trên các tài liệu như sau:
. Giáo trình Kỹ Nghệ Phần Mềm.
. Các bài viết, thảo luận về kiểm thử
trên website
http://www. Tailieu.vn /
4
I. Tổng quát về kiểm thử phần mềm
1. Khái niệm kiểm thử phần mềm là
gì?
2. Mục đích của việc kiểm thử.
3. Một số nguyên tắc trong kiểm thử.
5
1.1.Khái niệm kiểm thử
phần mềm là gì?
– Kiểm thử phần mềm có nhiều cách
định nghĩa khác nhau. Nhưng đều bao
hàm hai nội dung cơ bản là: phát hiện
lỗi và đánh giá chất lượng của phần
mềm.
– Định nghĩa của Myers: “Kiểm thử là
tiến trình thực thi chương trình với
mục đích tìm thấy lỗi sai ”.
6
1.2. Mục đích của việc kiểm thử
phân mềm
* Kiểm thử thiếu sót:
– Để khám phá lỗi sai hay thiếu sót trong
phần mềm mà do đó phần mềm tiến
hành xử lý không đúng hay không tuân
thủ theo đặc tả của nó.

– Một test thành công là một test làm cho
hệ thống thi hành của phần mềm không
đúng và do đó lộ ra thiếu sót,hai sai
trong hệ thống.
7
1.2. Mục đích của kiểm thử
* Kiểm thử hợp lệ:
– Để trình diễn cho lập trình viên và
khách hàng biết rằng phần mềm này
thỏa mãn yêu cầu của nó.

Một test thành công nếu nó chỉ ra
rằng hệ thống hoạt động như ý muốn
mà phần mềm đó tiến hành.
8
1.3. Một số nguyên tắc trong
kiểm thử
* Kiểm thử phải được lập kế hoạch đõ
dàng.
* Một ca kiểm thử phải có kết quả
mong muốn.
* Các ca kiểm thử nên được thiết kế cho
cả những dữ liệu vào hợp lệ và không
hợp lệ.
* Một ca kiểm thử tốt là ca kiểm thử có
khả năng cao phát hiện những lỗi sai
chưa được tìm thấy
9
1.3. Một số nguyên tắc kiểm
thử

* Kiểm thử nên được thực hiện bởi một
nhóm độc lập với nhóm phát triển.
* Ép các kết quả tính toán phải hoặc là
quá lớn hoặc là quá nhỏ. Kết quả
kiểm thử phải được kiểm tra một cách
cẩn thận.
* Các hoạt động kiểm thử phải được
tích hợp vào tiến trình phát triển phần
mềm.
10
II.Các hình thức kiểm thử phần mềm
1. Theo Tổ chức thẩm định về KTPM quốc tế-
ISTBQ) có hai hình thức là:
1.1. Kiểm thử tĩnh
1.2. Kiểm thử động
2. Theo khái niệm thông thường có ba hình thức
là:
2.1. Kiểm thử hộp đen .
2.2. Kiểm thử hộp trắng.
2.3. Kiểm thử hộp xám.
3. Các giai đoạn kiểm thử.
11
2.1.1. Kiểm thử tĩnh (Static testing)
* Kiểm thử tĩnh là một hình thức của kiểm thử phần
mềm mà phần mềm không được sử dụng. Nó
không kiểm thử chi tiết mà chủ yếu kiểm tra tính
đúng đắn của mã lệnh (code), thuật toán hay tài
liệu.
* Chủ yếu kiểm tra cú pháp của code: kiểm tra xem
code có được viết theo đúng tiêu chuẩn code;

hoặc tài liệu để tìm lỗi bằng cách thủ công (sử
dụng giấy, bút để kiểm tra logic, lần từng chi tiết
mà không cần chạy chương trình).
12
2.1.1. Kiểm thử tĩnh (Static testing)
* Kiểm thử tĩnh cũng có thể được tự động
hóa thông qua phần mềm bao gồm các
chương trình phân tích bởi một thông
dịch viên hoặc một trình biên dịch
khẳng định tính hợp lệ về cú pháp của
chương trình được viết.
* Có thể được sử dụng bởi những người
lập trình làm việc một cách độc lập với
nhau.
13
2.1.2. Kiểm thử động
* Là hình thức kiểm thử phần mềm thông
qua việc dùng máy chạy chương trình
đó để kiểm tra trạng thái tác động của
chương trình.
* Kiểm thử động bao gồm: làm việc với
phần mềm,bằng cách nhập dư liệu đấu
vào để kiểm tra xem có hợp lệ không.
* Trong kiểm thử động thì phần mềm phải
thực sự được biên dịch và chạy.
14
2.2.1. Kiểm thử hộp đen (Black box testing)
* Các kỹ thuật kiểm thử chức năng.
* Dữ liệu kiểm thử phần mềm, bao gồm:
– Đặc tả yêu cầu (trong giai đoạn kiểm thử hệ thống)

– Đặc tả thiết kế (trong giai đoạn kiểm thử tích hợp)
– Đặc tả chi tiết mô đun (trong giai đoạn kiểm thử đơn vị)
15
2.2.1. Kiểm thử hộp đen (Black box testing)
* Tester không cần phải có kiến thức về ngôn ngữ
lập trình, các hệ QT.CSDL,…
* Tester thao tác các chức năng của hệ thống như là
người sử dụng hệ thống.
16
2.2.1. Kiểm thử hộp đen (Black box testing)
* Các hình kiểm thử hộp đen thông dụng:
– Kiểm thử giao diện (Interface testing)
– Kiểm thử khả năng (Release testing)
– Kiểm thử Alpha, Kiểm thử Beta, …
17
2.2.1. Kiểm thử hộp đen (Black box testing)
* Để kiểm thử hộp đen, các Tester sử dụng các
phương pháp sau đây:
– Phân lớp tương đương (Equivalence partitioning).
– Phân tích giá trị biên (Boundary value analysis).
– Kiểm thử tất cả các cặp (All-pairs testing).
– Kiểm thử Fuzz (Fuzz testing).
– Ma trận dấu vết (Traceability matrix).
– Kiểm thử thăm dò (Exploratory testing).
– Kiểm thử dựa vào đặc tả / chức năng
(Specification-base testing).
18
2.2.2. Kiểm thử hộp trắng (White box testing)
* kỹ thuật kiểm thử cấu trúc.
* Kiểm tra tính logic và cấu trúc của mã nguồn.


Kiểm tra tất cả các trường hợp có thể xảy ra
trong mã nguồn

Tester cần có kiến thức về ngôn ngữ lập trình,
môi trường phát triển phần mềm, các hệ
QT.CSDL,…
19
2.2.2. Kiểm thử hộp trắng (White box testing)
* Các hình kiểm thử hộp trắng thông dụng:
– Kiểm thử bộ phận (Component testing)
– Kiểm thử lớp đối tượng (Object class testing)
20
II.2.2. Kiểm thử hộp trắng (White box testing)
21
Ví dụ minh họa kiểm thử bộ phận:
II.2.2. Kiểm thử hộp trắng (White box testing)
22
Ví dụ minh họa kiểm thử bộ phận:
2.2.2. Kiểm thử hộp trắng (White box testing)
* Để thực hiện kiểm thử hộp trắng, các Tester sử
dụng các phương pháp sau:
– Bao phủ mã lệnh (Code coverage).
– Gán lỗi (Fault injection methods).
– Kiểm thử hoán chuyển (Mutation testing methods).
– Kiểm thử tĩnh (Fuzz testing).
– Kiểm thử giao diện lập trình ứng dụng (API testing-
Application programming interface)
23
2.2.3. Kiểm thử hộp xám (Gray box testing)

* Là hình thức mới hình thành và đòi hỏi trình độ cao.
* Là kiểu trung gian giữa kiểm thử hộp đen và kiểm
thử hộp trắng, trong đó tester phải vận dụng các
kiến thức về thuật toán, cấu trúc bên trong chương
trình,như của hộp trắng nhưng để thiết kế test case
theo hương người sử dụng hoặc có test case như
của hộp đen.
24
2.3. Các giai đoạn của kiểm thử
* Các cấp độ kiểm thử cơ bản gồm:
1. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing).
2. Kiểm thử tích hợp (Integration
Testing).
3. Kiểm thử hệ thống (System Testing).
4. Kiểm thử chấp nhận (Acceptance
Testing).
25

Tài liệu liên quan

Xem thêm: gỡ win 10 cài win 7

*

Tài liệu Các phần mềm đọc Ebooks pdf 2 318 0

*

Đề Tài : Kiểm Thử Phần Mềm doc 40 2 44

*

Kiểm thử chức năng- Kiểm thử phần mềm pot 84 689 3

*

đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán cà phê 51 626 2

*

Thiết kế TEST-CASE trong kiếm thử phần mềm docx 57 1 6

*

Kỹ Thuật Kiểm Thử Phần Mềm potx 32 412 1

*

Luận văn:Một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm docx 79 506 1

*

Giáo trình kiểm thử phần mềm potx 291 565 6

*

Bài thảo luận phân tích và thiết kế hệ thống thông tin đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý kinh doanh công ty ppt 17 871 4

Xem thêm: xóa lịch sử đăng nhập facebook trên điện thoại

*

Chương 1 Tổng quan kiểm thử phần mềm 37 456 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot