Phần mềm

Link Tải Phần Mềm Kế Toán Xã Misa Bamboo Net 2019, Trọn Bộ Cài Đặt Misa Bamboo

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.

Đang xem: Phần mềm kế toán xã misa bamboo net 2019

Liên kết tải xuống MISA Bamboo.NET 2019 R23 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Tính năng mới trong MISA Bamboo.NET 2019 mới nhất

MISA Bamboo.NET 2019 R21

Phần mềm in Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 107/2017/TT-BTC để nộp cho Phòng tài chính. Người dùng cần chọn Kỳ báo cáo, Tài khoản: Nếu tích chọn In tháng chỉnh lý quyết toán, chương trình sẽ chỉ lấy lên số liệu của các chứng từ trong tháng chỉnh lý. Nếu tích chọn In chi tiết thì trên cùng 1 chứng từ có bao nhiêu dòng hạch toán chi tiết (cùng thuộc 1 báo cáo) thì hiển thị bấy nhiêu dòng và hiển thị thông tin diễn giải chi tiết tương ứng với từng dòng hạch toán.
Sổ quỹ tiền mặt Xuất được báo cáo theo Thông tư 344/2016/TT-BTC bao gồm: Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (Thông tư 344/2016/TT-BTC). Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (Thông tư 344/2016/TT-BTC). Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (Thông tư 344/2016/TT-BTC). Biểu số 10: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã theo MLNS (Thông tư 344/2016/TT-BTC). Biểu số 11: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã theo MLNS (Thông tư 344/2016/TT-BTC).

MISA Bamboo.NET 2019 R18

Căn cứ vào các phát sinh của TK 3361, 3362, 431, 711, 811 và kế hoạch thu, chi hoạt động tài chính khác cho năm tiếp theo để kế toán lập được kế hoạch thu chi hoạt động tài chính khác. Giúp kế toán in Biểu số 05: Tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (Thông tư 344/2016/TT-BTC) để nộp cho cơ quan chủ quản theo quy định. Giúp kế toán in Biểu số 13: Tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (Thông tư 344/2016/TT-BTC) để nộp cho cơ quan chủ quản theo quy định. Giúp kế toán in Biểu số 112: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (Thông tư 343/2016/TT-BTC) để công khai theo quy định. Giúp kế toán in Biểu số 107: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác (Thông tư 343/2016/TT-BTC) để công khai theo quy định. Giúp kế toán in Biểu số 120: Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác (Thông tư 343/2016/TT-BTC) để thực hiện công khai theo quy định. Giúp kế toán nhanh chóng cập nhật giấy phép sử dụng mới để tiếp tục sử dụng phần mềm trong trường hợp sắp hết hạn hoặc đã hết hạn.
Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước

MISA Bamboo.NET 2019 R13

Với các Huyện đã triển khai Dịch vụ công của Kho bạc nhà nước, phần mềm hỗ trợ xuất dữ liệu ra file XML để kết nối với Kho bạc nhà nước một cách nhanh chóng. Bổ sung các báo cáo quyết toán thu ngân sách xã và chi ngân sách xã theo Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục để kho bạc dễ dàng đối chiếu và nhập vào. Hỗ trợ kế toán in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 77/2017/TT-BTC, số dư dự toán tự trừ đi số tiền thanh toán tạm ứng khi tạm ứng không chi tiết theo nguồn để làm thủ tục thanh toán với kho bạc. Giúp cho đơn vị khi bảo trì dữ liệu có thể chọn thực hiện ghi sổ hoặc không ghi sổ cho các chứng từ chưa được ghi sổ để tránh sai sót dữ liệu. Bổ sung tham số Nguồn khi in các báo cáo theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC để đáp ứng theo yêu cầu của các đơn vị chủ quản. Cập nhật các kênh hỗ trợ khác nhau của phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 để khách hàng có thể chủ động tra cứu, giải quyết vấn đề khi gặp vướng mắc. Cho phép khai báo số dư đầu kỳ của dự toán chi chi tiết theo Mã thống kê. Từ đó, khi in báo cáo đối chiếu có tích chọn “Không lấy số liệu XDCB” thì chương trình lấy đúng số dư đầu kỳ của TK 008. Xóa số dư đầu kỳ của các tài khoản nhanh nhất để không phải liên hệ tư vấn. Bổ sung tham số in theo đơn vị là Nghìn đồng hay Đồng để có thể tuỳ chọn theo yêu cầu của đơn vị cấp trên.

MISA Bamboo.NET 2019 R11

Cập nhật mẫu biểu 16/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu sử dụng nguồn vốn đầu tư theo Thông tư 64/2018/TT-BTC. Cập nhật để dễ dàng sử dụng được phần mềm khi đã có giấy phép sử dụng hoặc hỗ trợ đăng ký mua/gia hạn để có được GPSD. Khi in mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và mẫu số 02-SDKP/ĐVDT không lấy lên số liệu của XDCB để đáp ứng yêu cầu của kho bạc. Kế toán muốn in Bảng kê nộp thuế (Thông tư số 84/2016/TT-BTC) trên Phiếu nộp tiền kho bạc để nộp thuế cho Kho bạc thuận lợi hơn. Cập nhật thông tin: Nội dung cập nhật, ngày cập nhật, phiên bản cập nhật, người thực hiện, mã cập nhật/đường dẫn… của các mã báo cáo để kế toán có thể dễ dàng kiểm tra thông tin các mã báo cáo mà đơn vị đã cập nhật. Nhanh chóng cập nhật được đầu số mới của của các số điện thoại di động 11 số trên dữ liệu phần mềm để giảm thời gian thao tác chỉnh sửa thủ công. Trang cuối cùng của giấy rút dự toán không hiển thị dòng trống, đánh số giấy rút dự toán theo từng hình thức rút để đáp ứng yêu cầu kho bạc. Khi xem B03b-X: Báo cáo quyết toán chi theo mục lục ngân sách, kế toán muốn xem lũy kế số chi ngân sách từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo để kiểm soát tình hình chi của đơn vị.

MISA Bamboo.NET 2019 R10

Khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (Thông tư 344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập. Khi in Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (Thông tư 343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu của Dự toán chi ngân sách nhà nước để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập. Kế toán muốn dễ dàng khởi động lại SQL để việc sử dụng chương trình Bamboo 2019 không bị gián đoạn. Cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư 342 về Quyết toán NSNN. Kế toán muốn khai báo cán bộ dễ dàng hơn để tránh nhầm lẫn với khách hàng, nhà cung cấp nhằm lên đúng các chứng từ sổ sách (như giấy rút dự toán).

MISA Bamboo.NET 2019 R9

Cải tiến một số mẫu biểu theo Thông tư 343, 344

Trên phiên bản R9, cải tiến một số mẫu biểu của 2 nhóm Báo cáo công khai và Báo cáo ngân sách xã theo Thông tư 343/2016/TT-BTC và Thông tư 344/2016/TT-BTC cho phép kế toán thiết lập chỉ tiêu trên các báo cáo để hiển thị đúng chỉ tiêu chi đầu tư phát triển, thường xuyên hay dự phòng tại đơn vị.

Nhóm báo cáo tổng hợp

Báo cáo công khai:

Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (Thông tư 343/2016/TT-BTC). Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (Thông tư 343/2016/TT-BTC). Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã (Thông tư 343/2016/TT-BTC). Biểu số 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã (Thông tư 343/2016/TT-BTC).

Báo cáo ngân sách xã:

Biểu số 01: Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã (Thông tư 344/2016/TT-BTC). Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (Thông tư 344/2016/TT-BTC).

Nhóm báo cáo chi tiết

Báo cáo công khai:

Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã (Thông tư 343/2016/TT-BTC). Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã (Thông tư 343/2016/TT-BTC).

Báo cáo ngân sách xã:

Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (Thông tư 344/2016/TT-BTC). Khi in mẫu C2-02a/C2-02b

Trên phiên bản R9, khi rút dự toán bằng tiền mặt, phần mềm cho phép kế toán in được Giấy rút dự toán ngân sách Mẫu C2-02a/NS, Giấy rút dự toán ngân sách Mẫu C2-02b/NS thể hiện đúng hình thức rút, tài khoản ngân hàng của đơn vị nhận tiền, tăng số dòng hiển thị trên một giấy rút lên 16 dòng để thanh toán với kho bạc thuận tiện hơn.

Xem thêm: Chuyển File Zip Thành Rar – Online Zip Compression Converter

Hướng dẫn cụ thể khi đối chiếu báo cáo thu, chi

Từ phiên bản R9, khi in báo cáo B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế và báo cáo B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế chương trình cải tiến lại chức năng Đối chiếu công thức bị thiếu hay bị trùng. Đồng thời hướng dẫn cho kế toán vị trí cần sửa để thực hiện sửa luôn một cách thuận tiện và dễ dàng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Win 10 Bị Mất Dữ Liệu (Reset Win 10), Câu Trả Lời Đầy Đủ !

Cung cấp số liệu cho Sở tài chính Hải Dương

Hỗ trợ chuyển dữ liệu từ phần mềm MISA Bamboo.NET 2019 sang Cơ sở dữ liệu của Sở tài chính Hải Dương để tổng hợp báo cáo toàn tỉnh.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close