Phần mềm

Ai Tech Cung Cấp Phần Mềm Nhận Dạng Biển Số Xe Anpr Paracel Softwere

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP NHẬN DẠNG BIỂN SỐ HIKVISON.Hiện tại, nhu cầu chụp và quản lý biển số xe đối với doanh nghiệp và giao thông công cộng ngày càng nhiều. Với những nhu cầu đơn giản như: Chụp và giám sát biển số xe, Tìm kiếm lại hình ảnh và video biển số xe, Thống kê lưu lượng xe chụp được

*

Nơi áp dụng camera nhận dạng biển số xe:

Chụp và quản lý biển số xeBãi giữ xe, trạm thu phíHệ thống giao thông thông minh

*

Các chức năng mong muốn khi sử dụng camera nhận dạng biển số xe

Chụp và giám sát biển số xeTìm kiếm lại hình ảnh và video biển số xeThống kê lưu lượng xe chụp được

*

Các dòng sản phẩm chuyên dụng để nhận dạng biển số xe:

DS-2CD7A26G0/P-IZ(H)S

{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2021-04-25T17:51:45+00:00","datePublished":"2021-04-25T17:51:45+00:00","dateModified":"2021-04-25T17:51:45+00:00","headline":"Ai Tech Cung C\u1ea5p Ph\u1ea7n M\u1ec1m Nh\u1eadn D\u1ea1ng Bi\u1ec3n S\u1ed1 Xe Anpr Paracel Softwere","name":"Ai Tech Cung C\u1ea5p Ph\u1ea7n M\u1ec1m Nh\u1eadn D\u1ea1ng Bi\u1ec3n S\u1ed1 Xe Anpr Paracel Softwere","keywords":[],"url":"https:\/\/hoanhtao3d.vn\/phan-mem-nhan-dang-bien-so\/","description":"GI\u1edaI THI\u1ec6U GI\u1ea2I PH\u00c1P NH\u1eacN D\u1ea0NG BI\u1ec2N S\u1ed0 HIKVISON.Hi\u1ec7n t\u1ea1i, nhu c\u1ea7u ch\u1ee5p v\u00e0 qu\u1ea3n l\u00fd bi\u1ec3n s\u1ed1 xe \u0111\u1ed1i v\u1edbi doanh nghi\u1ec7p v\u00e0 giao th\u00f4ng c\u00f4ng c\u1ed9ng ng\u00e0y c\u00e0ng nhi\u1ec1u. V\u1edbi nh\u1eefng nhu c\u1ea7u \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u01b0: Ch\u1ee5p v\u00e0 gi\u00e1m","copyrightYear":"2021","articleSection":"Ph\u1ea7n m\u1ec1m","articleBody":"GI\u1edaI THI\u1ec6U GI\u1ea2I PH\u00c1P NH\u1eacN D\u1ea0NG BI\u1ec2N S\u1ed0 HIKVISON.Hi\u1ec7n t\u1ea1i, nhu c\u1ea7u ch\u1ee5p v\u00e0 qu\u1ea3n l\u00fd bi\u1ec3n s\u1ed1 xe \u0111\u1ed1i v\u1edbi doanh nghi\u1ec7p v\u00e0 giao th\u00f4ng c\u00f4ng c\u1ed9ng ng\u00e0y c\u00e0ng nhi\u1ec1u. V\u1edbi nh\u1eefng nhu c\u1ea7u \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u01b0: Ch\u1ee5p v\u00e0 gi\u00e1m s\u00e1t bi\u1ec3n s\u1ed1 xe, T\u00ecm ki\u1ebfm l\u1ea1i h\u00ecnh \u1ea3nh v\u00e0 video bi\u1ec3n s\u1ed1 xe, Th\u1ed1ng k\u00ea l\u01b0u l\u01b0\u1ee3ng xe ch\u1ee5p \u0111\u01b0\u1ee3c N\u01a1i \u00e1p d\u1ee5ng camera nh\u1eadn d\u1ea1ng bi\u1ec3n s\u1ed1 xe:Ch\u1ee5p v\u00e0 qu\u1ea3n l\u00fd bi\u1ec3n s\u1ed1 xeB\u00e3i gi\u1eef xe, tr\u1ea1m thu ph\u00edH\u1ec7 th\u1ed1ng giao th\u00f4ng th\u00f4ng minhC\u00e1c ch\u1ee9c n\u0103ng mong mu\u1ed1n khi s\u1eed d\u1ee5ng camera nh\u1eadn d\u1ea1ng bi\u1ec3n s\u1ed1 xeCh\u1ee5p v\u00e0 gi\u00e1m s\u00e1t bi\u1ec3n s\u1ed1 xeT\u00ecm ki\u1ebfm l\u1ea1i h\u00ecnh \u1ea3nh v\u00e0 video bi\u1ec3n s\u1ed1 xeTh\u1ed1ng k\u00ea l\u01b0u l\u01b0\u1ee3ng xe ch\u1ee5p \u0111\u01b0\u1ee3cC\u00e1c d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m chuy\u00ean d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 nh\u1eadn d\u1ea1ng bi\u1ec3n s\u1ed1 xe:DS-2CD7A26G0\/P-IZ(H)S","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Hoanhtao3d.vn","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/hoanhtao3d.vn\/wp-content\/themes\/jannah\/assets\/images\/logo@2x.png"}},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hoanhtao3d.vn\/phan-mem-nhan-dang-bien-so\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"admin","url":"https:\/\/hoanhtao3d.vn\/author\/admin\/"}}

Related Articles

Back to top button
Close
Close