Đồng bộ

Phòng Tổ Chức Cán Bộ Công An Tỉnh Lâm Đồng, Lâm Đồng: Bổ Nhiệm Trưởng Công An Tp

Lãnh đạo Ban Tổ chức

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Số Điện Thoại

1

– Nguyễn Trọng Ánh Đông

Trưởng ban

0913736797

2

– Nguyễn Thị Nhạn

P. Trưởng ban Thường trực

02633700130

3

– Nguyễn Quốc Kỳ

P. Trưởng ban

0918371112

4

– Phạm Hữu Toàn

Trưởng phòng Tổ chức Đảng-Đảng viên

01913006012

5

– Vũ Quang Lâm

Trưởng phòng BVCTNB& Tổng hợp

0903780978

6

– Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0989971279

7

– Nguyễn Hữu Khuyến

Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng-Đảng viên

0912008589

8

– Trần Thị Mỹ Phương

Phó Trưởng phòng BVCTNB& Tổng hợp

0908045405

Các đơn vị trực thuộc:

Phòng Tổ chức – Cán bộ. Phòng Tổ chức đảng – đảng viên. Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ & Tổng hợp.

Biên chế:

Số cán bộ, công chức hiện nay 22 người.

Đang xem: Phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh lâm đồng

Lượt xem: 2.562

Xem thêm: Tôi Không Đăng Nhập Được Grab Bằng Số Điện Thoại, Grab Helpcenter

Liên quan

Xem thêm: Vipmod – Platinmods

Công tác tổ chức cơ sở đảng

Công tác tổ chức cán bộ

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025

———–Chọn Website———Quốc hộiBáo điện tử Đảng cộng sảnChính phủTỉnh ủy Lâm Đồng———–Chọn Website———

*

*

*

*

*

*

*

{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2021-04-08T14:55:20+00:00","datePublished":"2021-04-08T14:55:20+00:00","dateModified":"2021-04-08T14:55:20+00:00","headline":"Ph\u00f2ng T\u1ed5 Ch\u1ee9c C\u00e1n B\u1ed9 C\u00f4ng An T\u1ec9nh L\u00e2m \u0110\u1ed3ng, L\u00e2m \u0110\u1ed3ng: B\u1ed5 Nhi\u1ec7m Tr\u01b0\u1edfng C\u00f4ng An Tp","name":"Ph\u00f2ng T\u1ed5 Ch\u1ee9c C\u00e1n B\u1ed9 C\u00f4ng An T\u1ec9nh L\u00e2m \u0110\u1ed3ng, L\u00e2m \u0110\u1ed3ng: B\u1ed5 Nhi\u1ec7m Tr\u01b0\u1edfng C\u00f4ng An Tp","keywords":[],"url":"https:\/\/hoanhtao3d.vn\/phong-to-chuc-can-bo-cong-an-tinh-lam-dong\/","description":"L\u00e3nh \u0111\u1ea1o Ban T\u1ed5 ch\u1ee9c S\u1ed1 TT H\u1ecc V\u00c0 T\u00caN CH\u1ee8C V\u1ee4 S\u1ed1 \u0110i\u1ec7n Tho\u1ea1i 1 - Nguy\u1ec5n Tr\u1ecdng \u00c1nh \u0110\u00f4ng Tr\u01b0\u1edfng ban 0913736797 2 - Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Nh\u1ea1n P. Tr\u01b0\u1edfng ban Th\u01b0\u1eddng tr\u1ef1c 02633700130 3 - Nguy\u1ec5n Qu\u1ed1c K\u1ef3 P. Tr\u01b0\u1edfng ban 09","copyrightYear":"2021","articleSection":"\u0110\u1ed3ng b\u1ed9","articleBody":"L\u00e3nh \u0111\u1ea1o Ban T\u1ed5 ch\u1ee9c S\u1ed1 TT H\u1ecc V\u00c0 T\u00caN CH\u1ee8C V\u1ee4 S\u1ed1 \u0110i\u1ec7n Tho\u1ea1i 1 - Nguy\u1ec5n Tr\u1ecdng \u00c1nh \u0110\u00f4ng Tr\u01b0\u1edfng ban 0913736797 2 - Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Nh\u1ea1n P. Tr\u01b0\u1edfng ban Th\u01b0\u1eddng tr\u1ef1c 02633700130 3 - Nguy\u1ec5n Qu\u1ed1c K\u1ef3 P. Tr\u01b0\u1edfng ban 0918371112 4 - Ph\u1ea1m H\u1eefu To\u00e0n Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng T\u1ed5 ch\u1ee9c \u0110\u1ea3ng-\u0110\u1ea3ng vi\u00ean 01913006012 5 - V\u0169 Quang L\u00e2m Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng BVCTNB& T\u1ed5ng h\u1ee3p 0903780978 6 - Nguy\u1ec5n Thanh H\u1ea3i Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng T\u1ed5 ch\u1ee9c c\u00e1n b\u1ed9 0989971279 7 - Nguy\u1ec5n H\u1eefu Khuy\u1ebfn Ph\u00f3 Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng T\u1ed5 ch\u1ee9c \u0110\u1ea3ng-\u0110\u1ea3ng vi\u00ean 0912008589 8 - Tr\u1ea7n Th\u1ecb M\u1ef9 Ph\u01b0\u01a1ng Ph\u00f3 Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng BVCTNB& T\u1ed5ng h\u1ee3p 0908045405 C\u00e1c \u0111\u01a1n v\u1ecb tr\u1ef1c thu\u1ed9c: Ph\u00f2ng T\u1ed5 ch\u1ee9c - C\u00e1n b\u1ed9. Ph\u00f2ng T\u1ed5 ch\u1ee9c \u0111\u1ea3ng - \u0111\u1ea3ng vi\u00ean. Ph\u00f2ng B\u1ea3o v\u1ec7 ch\u00ednh tr\u1ecb n\u1ed9i b\u1ed9 & T\u1ed5ng h\u1ee3p.Bi\u00ean ch\u1ebf:S\u1ed1 c\u00e1n b\u1ed9, c\u00f4ng ch\u1ee9c hi\u1ec7n nay 22 ng\u01b0\u1eddi.\u0110ang xem: Ph\u00f2ng t\u1ed5 ch\u1ee9c c\u00e1n b\u1ed9 c\u00f4ng an t\u1ec9nh l\u00e2m \u0111\u1ed3ng L\u01b0\u1ee3t xem: 2.562 Xem th\u00eam: T\u00f4i Kh\u00f4ng \u0110\u0103ng Nh\u1eadp \u0110\u01b0\u1ee3c Grab B\u1eb1ng S\u1ed1 \u0110i\u1ec7n Tho\u1ea1i, Grab Helpcenter Li\u00ean quan Xem th\u00eam: Vipmod - Platinmods C\u00f4ng t\u00e1c t\u1ed5 ch\u1ee9c c\u01a1 s\u1edf \u0111\u1ea3ngC\u00f4ng t\u00e1c t\u1ed5 ch\u1ee9c c\u00e1n b\u1ed9C\u00f4ng t\u00e1c b\u1ea3o v\u1ec7 ch\u00ednh tr\u1ecb n\u1ed9i b\u1ed9\u0110\u1ea1i h\u1ed9i \u0110\u1ea3ng nhi\u1ec7m k\u1ef3 2020 - 2025-----------Ch\u1ecdn Website---------Qu\u1ed1c h\u1ed9iB\u00e1o \u0111i\u1ec7n t\u1eed \u0110\u1ea3ng c\u1ed9ng s\u1ea3nCh\u00ednh ph\u1ee7T\u1ec9nh \u1ee7y L\u00e2m \u0110\u1ed3ng-----------Ch\u1ecdn Website---------","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Hoanhtao3d.vn","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/hoanhtao3d.vn\/wp-content\/themes\/jannah\/assets\/images\/logo@2x.png"}},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/hoanhtao3d.vn\/phong-to-chuc-can-bo-cong-an-tinh-lam-dong\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"admin","url":"https:\/\/hoanhtao3d.vn\/author\/admin\/"}}

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button
Close
Close