Đồng bộ

Quy Định Về Giao Kết Hợp Đồng Trong Bộ Luật Dân Sự 2015, Quy Định Về “Hợp Đồng” Trong Bộ Luật Dân Sự 2015

*

*
*
*
*
*
*
*
*

twitter

*

Bản in

*

Gởi bài viết

Giao kết hợp đồnglà quá trình mà trong đó các bên chủ thể bày tỏ ý chí với nhau bằng cách trao đổi ý kiến để đi đến thoả thuận xác lập các quyền và nghĩa vụ dân sự đối với nhau. Dấu hiện nhận diện đề nghị giao kết hợp đồng là: Thể hiện ý định rõ ràng về việc muốn giao kết một hợp đồng dân sự; người đề nghị giao kết hợp đồng dân sự phải đưa ra những điều khoản của hợp đồng một cách cụ thể và rõ ràng (điều khoản đối tượng, giá cả, phương thức thực hiện,…) và lời đề nghị phải hướng tới một hoặc nhiều chủ thể nhất định hoặc hướng tới công chúng (công chúng được hiểu là nhóm người cùng chung mục đích cụ thể).

Đang xem: Quy định về giao kết hợp đồng trong bộ luật dân sự 2015

Trong trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh (khoản 2 Điều 386 BLDS 2015).
Điều 387 BLDS 2015 quy định thông tin trong giao kết hợp đồng.Đây là nội dung hoàn toàn mới trong trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết, khi được thông báo bên tiếp nhận thông tin phải bảo mật và không được sử dụng thông tin với mục đích vi phạm pháp luật, nếu cả hai bên vi phạm nghĩa vụ gây thiệt hại thì phải bồi thường. Ví dụ: A sang nhà B ngỏ ý muốn bán nhà cho B, nếu A biết rõ tình trạng chất lượng ngôi nhà của mình, có thông tin về nhu cầu cung cầu nhà ở tại địa phương thì A phải cung cấp cho B biết, nếu vi phạm khiến B chấp nhận giao kết nhưng không bán lại được ngôi nhà cho người thứ ba, B bị thiệt hại thì A có thể phải bồi thường. Quy định mới này của bộ luật thể hiện nội dung nguyên tắc thiện chí, trung thực, hợp tác, đảm bảo tính ổn định, bền vững của hợp đồng.
Điều 389 BLDS 2015 quy định về thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng. Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trong các trường hợp sau: Bên được đề nghị nhận được thông báo thay đổi, rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị và bên đề nghị có nêu rõ điều kiện được thay đổi, rút lại đề nghị và điều kiện đó đã phát sinh. Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đề nghị đó được coi là đề nghị mới.
Về hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng (Điều 390): Nếu bên đề nghị có nêu rõ trong đề nghị giao kết hợp đồng về quyền được huỷ bỏ đề nghị thì bên đề nghị mới có quyền đó. Khi thực hiện quyền này, bên đề nghị phải báo cho bên được đề nghị và thông báo này chỉ có hiệu lực khi bên được đề nghị nhận được thông báo trước khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị.
Các trường hợp chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng được quy định tại Điều 391 BLDS 2015 như sau: Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng; bên được đề nghị trả lời không chấp nhận; hết thời hạn trả lời chấp nhận; khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực; khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực và theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.
Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là việc bên được đề nghị trả lời chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. Điều kiện của chấp nhận đề nghị là: Phải chấp nhận toàn bộ đề nghị; câu trả lời phải được tiến hành trong thời hạn chấp nhận giao kết hợp đồng do bên đề nghị ấn định hoặc theo quy định của pháp luật tại Điều 394 BLDS 2015 và việc chấp nhận không được kèm theo bất kỳ điều kiện gì.
BLDS 2015 quy định về “sự im lặng” của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên. Ví dụ: Công ty A chuyên sản xuất nước ngọt và bán cho cửa hàng B phân phối đến khách hàng, nếu công ty A và B thỏa thuận mỗi lần có lô hàng mới, bên A thông báo cho bên B biết, bên B không cần trả lời bằng văn bản mà im lặng thì được coi là đồng ý giao kết hợp đồng, sau nhiều lần giao kết, sự “im lặng” của bên B được coi là thói quen chấp nhận đề nghị giao kết.

Xem thêm: Game Nấu Ăn Game Nấu Ăn Trong Nhà Bếp, Game Nấu Ăn Trò Chơi Thời Trang

Bên được đề nghị giao kết hợp đồng có thể rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng, nếu thông báo này đến trước hoặc cùng với thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng theo Điều 397 BLDS 2015. Ví dụ: sau khi gửi thông báo chấp nhận mua nhà của A, B đột nhiên lâm bệnh nặng cần sử dụng đến khoản tiền mua nhà B có thể lập tức gửi thông báo rút câu trả lời chấp nhận đề nghị của mình và gửi đến A trước hoặc cũng thời điểm A nhận được câu trả lời chấp nhận mua nhà trước đó của B.
Trong trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, hoặc lâm vào tình trạng có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi sau khi trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì việc trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có giá trị. Ví dụ: Trong đề nghị giao kết hợp đồng trên giữa A và B, nếu thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng được chuyển đến A trước ngày B chết thì hợp đồng mua bán vẫn được xác lập.
Thực hiện hợp đồng dân sự là việc các bên tiến hành các hành vi mà mỗi bên tham gia hợp đồng phải thực hiện nhằm đáp ứng những quyền dân sự tương ứng của bên kia. Quy định về cách thức thực hiện hợp đồng đơn vụ, hợp đồng song vụ mang tính kế thừa BLDS 2015. BLDS 2015 sửa đổi, bổ sung các điều luật liên quan đến quyền từ chối của người thứ ba trong hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba, về thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng (Điều 419), về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản (Điều 420). Theo đó:
Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản được đánh giá là hợp lý nhằm đảm bảo sự ổn định của giao dịch dân sự, không phá vỡ hợp đồng, đề cao sự thiện chí của các bên trong giải quyết hậu quả phát sinh do hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Điều kiện để được coi là hoàn cảnh thay đổi cơ bản: Hoàn cảnh thực hiện hợp đồng thay đổi do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng; tại thời điêm giao kết hợp đồng các bên không thể lường trước được sự thay đổi hoàn cảnh; hoàn cảnh thay đổi đến mức nến như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết với nội dung hoàn toàn khác nếu không thay đổi nội dung hợp đồng, việc tiếp tục thực hiện hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trong cho một bên và bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích.
Chủ thể có quyền yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản là bên có lợi ích bị ảnh hưởng. Các bên trong hợp đồng sẽ đàm phán thay đổi nội dung của hợp đồng.
Chủ thể có thẩm quyền giải quyết: Trong trường hợp các bên không đạt được sự đồng thuận, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có thể yêu cầu Tòa án chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định hoặc thay đổi nội dung hợp đồng để cân bằng lợi ích hợp pháp của các bên. Tòa án chỉ được sửa đổi nội dung nếu có chứng cứ cho rằng việc chấm dứt hợp đồng sẽ gây ra thiệt hại lớn hơn so với chi phí thực hiện hợp đồng sau khi sửa đổi nội dung.
Trong quá trình đàm phán, Tòa án giải quyết tranh chấp các bên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Xem thêm: Phần Mềm Ghép Ảnh Cô Dâu Trên Ios Và Android, Trình Chỉnh Sửa Ảnh Áo Cưới Wedding Dress Photo

BLDS 2015 quy định căn cứ sửa đổi hợp đồng, căn cứ chấm dứt hợp đồng và hậu quả pháp lý. BLDS 2015 đã thay đổi thời hiệu khởi kiện về hợp đồng theo hướng kéo dài thời gian để người có lợi ích bị ảnh hưởng có đủ điều kiện tốt nhất để khởi kiện. Thời hiệu khởi kiện là 3 năm mà không phải là 2 năm như quy định của BLDS 2005, tính từ thời điểm “người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm” mà không phải là từ thời điểm “quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm” như trước đây.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close