Quy Trình Xác Định Yêu Cầu Phần Mềm, Công Nghệ Phần Mềm

Mục tiêu của quy trình xác định yêu cầu là đưa ra các tài liệu yêu cầu của hệ thống. Quy trình xác định yêu cầu biến đổi phụ thuộc vào miền ứng dụng, con người và tổ chức xây dựng yêu cầu. Các yêu cầu luôn luôn thay đổi nên thường sử dụng mô hình xoắn ốc để xác định các yêu cầu.Thông tin đầu vào: các yêu cầu nghiệp vụ, mô tả sơ bộ về hệ thống, cách thức hệ thống hỗ trợ các yêu cầu nghiệp vụ….

Đang xem: Quy trình xác định yêu cầu phần mềm

*

Chương 5:Quy trình xác định yêu cầuQuy trình xác định yêu cầu Mục tiêu của quy trình xác định yêu cầu là đưa ra các tài liệu yêu cầu của hệ thống. Quy trình xác định yêu cầu biến đổi phụ thuộc vào miền ứng dụng, con người và tổ chức xây dựng yêu cầu.Quy trình xác định yêu cầu … Các yêu cầu luôn luôn thay đổi nên thường sử dụng mô hình xoắn ốc để xác định các yêu cầu.1. Phân tích khả thi Thông tin đầu vào: các yêu cầu nghiệp vụ, mô tả sơ bộ về hệ thống, cách thức hệ thống hỗ trợ các yêu cầu nghiệp vụ. Kết quả: báo cáo để quyết định có nên xây dựng h ệ thống đề xuất hay không. Phân tích khả thi thường tập trung vào: Xác định hệ thống có đóng góp vào mục tiêu của tổ chức hay  không Kiểm tra xem hệ thống có thể được xây dựng bằng cách sử  dụng công nghệ hiện tại và ngân sách cho phép. Kiểm tra xem liệu hệ thống có được tích hợp với các hệ thống  khác đang sử dụng hay không. Thực hiện phân tích khả thi dựa trên việc đánh giá thông tin, lựa chọn thông tin và viết báo cáo.Phân tích khả thi … Những câu hỏi thường được đặt ra để phân tích khả thi:  Nếu hệ thống không được cài đặt thì sao?  Vấn đề xử lý hiện tại như thế nào?  Hệ thống đề xuất giúp đỡ được gì?  Vấn đề về tích hợp là gì?  Công nghệ mới cần dùng là gì? Cần có những kỹ năng gì?  Những lợi ích mà hệ thống mang lại?2. Phát hiện và phân tích yêu cầu pha phát hiện và phân tích yêu cầu, nhân Trong viên kỹ thuật và khách hàng cùng hợp tác để xác định: Miền ứng dụng  Các dịch vụ mà hệ thống cung cấp  Hiệu năng của hệ thống  Các ràng buộc vận hành của hệ thống  …  hiện yêu cầu là quy trình thu thập những Phát thông tin về hệ thống được đề xuất và hệ thống đang tồn tại để xác định các yêu cầu hệ thống và yêu cầu của người sử dụng.Stakeholder Stakeholder là những người tham dự vào dự án xây dựng hệ thống: người sử dụng cuối, người quản lý, kỹ sư, chuyên gia lĩnh vực, … Ví dụ, trong hệ thống ATM gồm các Stakeholder sau: Khách hàng của ngân hàng  Đại diện của các ngân hàng khác  Người quản lý ngân hầng  Nhân viên ngân hàng  Quản trị CSDL  Quản lý bảo mật  Phòng marketing  Kỹ sư bảo trì phần cứng và phần mềm  Người điều hành ngân hàng. Những khó khăn khi phát hiện và tìm hiểuyêu cầu của stakeholder không biết những gì mà họ thật sự Stakeholder mong muốn. Stakeholder mô tả các yêu cầu theo thuật ngữ của họ. Những stakeholder khác nhau có thể có các yêu cầu xung đột nhau Những yếu tố tổ chức và quyền lực có thể ảnh hưởng tới các yêu cầu hệ thống. Các yêu cầu có thể thay đổi trong suốt quá trình phân tích.2.1. Phân tích dựa trên khung nhìn Phân tích dựa trên khung nhìn cho phép phát hiện nhi ều khía cạnh khác nhau của một vấn đề và giúp phát hiện ra sự xung đột giữa các yêu cầu. Phân loại khung nhìn Khung nhìn tương tác: là những người hoặc hệ thống khác  tương tác với hệ thống. Ví dụ: Trong hệ thống ATM, khách hàng và CSDL tài khoản là  những khung nhìn tương tác Khung nhìn gián tiếp: là những stakeholder không sử d ụng h ệ  thống trực tiếp nhưng có ảnh hưởng tới hệ thống. Ví dụ: Trong hệ thống ATM, nhân viên quản lý và bảo mật là  những khung nhìn gián tiếp. Khung nhìn miền ứng dụng: là những đặc điểm và ràng buộc  của miền ứng dụng, có ảnh hưởng tới các yêu cầu.

Xem thêm: Top 7 Phần Mềm Render Tốt Nhất Hiện Nay, Top 10 Phần Mềm Render Tốt Nhất Hiện Nay

Xem thêm: Tải Phần Mềm Cắt Thép Unicons, Một Số Tiện Ích Tính Cắt Thép Tối Ưu Nhất

Ví dụ: Trong hệ thống ATM, các chuẩn để giao tiếp giữa nhiều  ngân hàng là một ví dụ.Phân tích dựa trên khung nhìn hiện khung nhìn dựa trên: Phát  Người cung cấp và người nhận các dịch vụ của hệ thống  Các hệ thống tương tác trực tiếp với hệ thống cần xây dựng.  Các chuẩn và các quy tắc  Tài nguyên và các yêu cầu phi chức năng  Marketing và các khung nhìn nghiệp vụ khác.2.2. Phỏng vấn Trong quá trình phỏng vấn, những người xác định yêu cầu sẽ đặt ra các câu hỏi cho stakeholder về hệ thống hiện tại họ đang sử dụng và hệ thống sẽ được xây dựng. Phỏng vấn được chia thành hai loại: Phỏng vấn đóng: tập các câu hỏi đã được định nghĩa trước và  có nhiều đáp án để stakeholder lựa chọn trả lời. Phỏng vấn mở: tất cả các vấn đề không được xác định trước và  stakeholder phải tự giải thích và phát biểu theo quan điểm của mình. Để phỏng vấn thành công, người phỏng vấn nên: Cởi mở, sẵn sàng lắng nghe stakeholder và không nên có  những ý tưởng đã được định hình sẵn về các yêu cầu. Đưa ra những câu hỏi gợi mở, không nên hỏi những câu như  “Anh muốn gì?”2.3. Kịch bản Kịch bản là những ví dụ thực tế về cách sử dụng hệ thống. Bao gồm: tả trạng thái khởi động  Mô  Mô tả luồng sự kiện thông thường  Mô tả những gì có thể đi tới lỗi  Thông tin về các hành động đồng thời khác  Mô tả trạng thái khi kịch bản hoàn thành2.4. Ca sử dụng sử dụng là kịch bản được xây dựng Ca dựa trên kỹ thuật của UML để xác định các tác nhân trong một tương tác và mô tả chính tương tác đó. Một tập hợp các ca sử dụng sẽ mô tả tất cả các tương tác có thể trong hệ thống. Có thể sử dụng biểu đồ trình tự để bổ sung các thông tin chi tiết cho ca sử dụng.Ví dụ: các ca sử dụng trong LIBSYS3. Đánh giá yêu cầu Đánh giá yêu cầu có liên quan đến việc giải thích các yêu cầu đã được định nghĩa trong hệ thống. Kiểm tra các yêu cầu ở những khía cạnh sau: Hợp lệ  Nhất quán  Hoàn thiện  Hiện thực  Xác thực  Các kỹ thuật đánh giá yêu cầu: Xem xét lại các yêu cầu: phân tích các yêu cầu một cách hệ thống.  Mẫu thử  Xây dựng các trường hợp kiểm thử 4. Lập kế hoạch quản lý yêu cầu Quản lý yêu cầu là quy trình quản lý sự thay đổi của các yêu cầu trong quá trình phát hiện yêu cầu và xây dựng hệ thống. Các yêu cầu thường không đầy đủ và không đồng nhất. Quy trình lập kế hoạch quản lý yêu cầu: Phân tích vấn đề và đặc tả thay đổi: thảo luận về các  vấn đề yêu cầu và những thay đổi có thể xảy ra. Phân tích thay đổi và chi phí: Đánh giá ảnh hưởng của  sự thay đổi trên các yêu cầu khác. Cài đặt thay đổi: Điều chỉnh tài liệu của các yêu cầu và  những tài liệu khác để phản ánh sự thay đổi đó.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot