Bài 5: Hệ Thống Chính Trị Ở Nước Ta

Giới thiệu Đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo đại học Chương trình đào tạo Thông báo Đào tạo sau đại học Đào tạo Chương trình đào tạo Bồi dưỡng Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học hoanhtao3d.vn Hợp tác quốc tế Tiếng việt Khoa học Thư viện Giới thiệu sách Thông tin chuyên đề Ba công khai

*

*

*

*

*

Ngay từ khi bắt đầu đổi mới, Đảng chú trọng đổi mới cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý, hệ thống chính sách kinh tế kết hợp với đổi mới chính trị. Tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa VI (3.1989), Đảng chính thức sử dụng khái niệmhệ thống chính trị…(Bài viết của PGS,TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị, Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, bài đăng trên tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông).

Cách mạng tháng Tám thắng lợi, ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là Nhà nước cách mạng kiểu mới do Đảng Cộng sản lãnh đạo, một Nhà nước không phải để cai trị dân mà để phục vụ dân, tổ chức xây dựng một xã hội mới tốt đẹp trong nền độc lập vững chắc của dân tộc và cuộc sống tự do, hạnh phúc của nhân dân. ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC là mục tiêu cao cả của Nhà nước và chế độ mới.

Đang xem: Tại sao phải đổi mới đồng bộ các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) với vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sự tổ chức, quản lý của Nhà nước và khối đoàn kết trong Mặt trận dân tộc thống nhất đã củng cố vững chắc chế độ chính trị dân chủ nhân dân.

Những năm miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954-1975), Nhà nước dân chủ nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chuyên chính vô sản. Miền Nam được giải phóng (30.4.1975), đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, hệ thống chuyên chính vô sản được xây dựng và củng cố trên cả nước: lãnh đạo và tổ chức sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chế độ chính trị đã tỏ rõ sức mạnh, tính ưu việt và trách nhiệm trước nhân dân, đất nước và dân tộc, đồng thời cũng bộc lộ những khuyết điểm, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam (12.1986) đã quyết định đường lối và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Ngay từ khi bắt đầu đổi mới, Đảng chú trọng đổi mới cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý, hệ thống chính sách kinh tế kết hợp với đổi mới chính trị. Tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa VI (3.1989), Đảng chính thức sử dụng khái niệm hệ thống chính trị. Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính trị. Từ kết quả đổi mới kinh tế, từng bước đổi mới hệ thống chính trị. Chính trị là lĩnh vực trọng yếu, lại rất nhạy cảm mà nếu mắc sai lầm sẽ dẫn tới đổ vỡ, thất bại. Vì vậy, đổi mới hệ thống chính trị phải rất thận trọng, thực hiện từng bước vững chắc. Từ thực tiễn đổi mới của Việt Nam, từ bài học khủng hoảng, đổ vỡ trong cải tổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, ngay từ những năm đầu của công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên quyết bác bỏ và xử lý mưu đồ đòi đa nguyên chính trị và chế độ đa đảng đối lập.

Quá trình thực hiện công cuộc đổi mới cũng là quá trình không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản cầm quyền; tăng cường xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng, củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một trong những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới là giữ vững sự ổn định chính trị, giữ vững và làm sáng tỏ con đường xã hội chủ nghĩa. Có được sự ổn định chính trị mới có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và phát triển đất nước bền vững. Hệ thống chính trị vững mạnh có vai trò quyết định đối với sự ổn định chính trị, phát triển đất nước.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI (5.2013) đã chủ trương: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Trung ương đã tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX (3.2002) Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa X (2.2007) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Các nghị quyết quan trọng đó đã được thực hiện nghiêm túc. Hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội từ Trung ương tới cơ sở, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng với những thành công trong đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị, Trung ương đã nhấn mạnh, cho đến nay, tổ chức bộ máy ở nhiều cơ quan chưa hợp lý, còn cồng kềnh, nhiều đầu mối và tầng nấc trung gian. Mục tiêu tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu đề ra. Chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất với Trung ương những vấn đề mang tính chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đối ngoại. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trên một số nội dung chưa rõ, chậm đổi mới. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy một số cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành của Chính phủ chưa hợp lý, chưa phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm, quyền hạn. Chưa phân định rõ chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn để có cơ chế quản lý, điều hành phù hợp. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thấp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên còn nghiêm trọng, chậm được khắc phục. Việc đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội còn chậm. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng còn hạn chế. Hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn hiệu quả thấp, chưa đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh.

Từ những khuyết điểm, hạn chế của hệ thống chính trị hiện nay, Hội nghị Trung ương 7 Khóa XI khẳng định sự cần thiết việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị một cách đồng bộ. Sự đồng bộ được nhấn mạnh trên mấy điểm chủ yếu:

Một là, phải bám sát, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm của Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Văn kiện Đại hội XI của Đảng, đồng bộ với nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Cần nắm vững quan điểm cơ bản của Đảng về hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) để chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Các quan điểm cơ bản đó là:

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm”(1).

“Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người. Quyền và nghĩa vụ công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện”(2).

Cương lĩnh khẳng định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”(3).

Về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh nêu rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên… Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”(4).

Những quan điểm cơ bản của Đảng trong Cương lĩnh đã được thể hiện trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, nhất là về chế độ chính trị, cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước, những quy định về quyền con người, quyền công dân và thiết chế dân chủ. Hiến pháp và hệ thống pháp luật phải thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng. Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới thể chế kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hai là, phải đổi mới đồng bộ giữa các tổ chức trong hệ thống Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; đồng bộ giữa tổ chức bộ máy với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng.

Xem thêm: mã itunes miễn phí

Tiếp tục đổi mới tổ chức trong hệ thống Đảng theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 Khóa X, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các ban của Đảng để giúp Trung ương và các cấp ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Cùng với tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương và Văn phòng Trung ương và đã tái lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương. Với bộ máy ở Trung ương như vậy để các cấp ủy địa phương xây dựng bộ máy trong hệ thống tổ chức đảng thích hợp. Không nhất thiết ở Trung ương có ban nào thì ở địa phương phải có ban ấy. Phải đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban, tuyển chọn được những cán bộ có trình độ, năng lực về trí tuệ, lý luận và chỉ đạo thực tiễn.

Nhiệm vụ xây dựng Đảng cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao, thực hiện kiên trì và đồng bộ cả 4 nhóm giải pháp để kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cần chú trọng “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”(5). Xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo.

Tại Hội nghị Trung ương 7 Khóa XI (5.2013), Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về các phương án và nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng từ tháng 3.2013 đã mở các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đòi hỏi công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng phải tiến hành toàn diện, đồng bộ. Không ngừng nâng cao trình độ lý luận, trí tuệ của Đảng đồng thời với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phải làm cho Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên thật sự vươn tới tầm cao trí tuệ và đạo đức. Đảng không ngừng bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đường lối, công cụ chủ yếu để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị. Xây dựng hệ thống tổ chức đảng vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở, chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tăng cường kỷ luật, kiểm tra và bảo vệ Đảng.

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện bộ máy chính quyền nhà nước các cấp theo hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Làm rõ về lý luận, thực tiễn những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tập trung xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp và hệ thống pháp luật và Nhà nước quản lý đất nước, quản lý kinh tế-xã hội chủ yếu bằng pháp luật. Đổi mới tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội. Thực hiện có hiệu quả các chức năng của Quốc hội về lập pháp, quyết định những vấn đề lớn của đất nước và giám sát. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Chính phủ và chính quyền các cấp gắn với tăng cường cải cách hành chính: cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công. Đẩy mạnh cải cách tư pháp cả về tổ chức bộ máy và chất lượng xét xử bảo đảm giữ nghiêm pháp luật, kỷ cương phép nước, đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm, không để oan người vô tội.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đòi hỏi đổi mới và hoàn thiện tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận”(6). “Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể. Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội”(7).

Ba là, đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị phải đồng bộ ở cấp Trung ương và cấp địa phương, cơ sở.

Phải hết sức coi trọng đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở cấp Trung ương, đó là cấp chiến lược có vai trò hoạch định, quyết định Cương lĩnh, đường lối, chính sách lớn, hệ thống pháp luật, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và những vấn đề lớn đối với sự phát triển của đất nước. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các tổ chức hệ thống Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cần được xác định rõ ràng với tổ chức thật mạnh gồm những cán bộ lãnh đạo và cán bộ tham mưu có trình độ cao, hiểu biết thực tiễn sâu sắc, giỏi về khoa học lãnh đạo, quản lý, gương mẫu về đạo đức, có tư duy chiến lược. Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI đã nhấn mạnh vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương.

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn cần được thực hiện trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX (3.2002). Vừa qua đã tổ chức thí điểm bỏ hội đồng nhân dân ở một số cấp chính quyền (quận, phường), thí điểm việc kiêm nhiệm chức vụ Đảng và chính quyền và vấn đề xây dựng chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn. Theo sự chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XI (5.2013), việc tổ chức bộ máy ở địa phương cần tăng cường kiêm nhiệm một số chức danh trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. Cần phải tăng cường củng cố tổ chức và hiệu lực, hiệu quả quản lý của hệ thống chính trị ở địa phương và cơ sở. Tăng cường cán bộ cho cơ sở. Thực hiện tốt và tổng kết kịp thời đề án đưa 600 cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã thuộc các huyện nghèo và khó khăn nhất. Chăm lo đào tạo cán bộ tại chỗ.

Hội nghị Trung ương 7 Khóa XI nhấn mạnh, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị cần thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao; những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã đủ rõ, chín muồi, thì kiên quyết thực hiện, những vấn đề chưa đủ rõ thì cần khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, làm thí điểm, tổng kết thực tiễn để làm rõ, có bước đi thích hợp, không nóng vội, chủ quan, duy ý chí.

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị phải hướng tới việc xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý về số lượng, bảo đảm chất lượng chính trị, chuyên môn, có tiền lương, thu nhập bảo đảm cuộc sống.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là tạo dựng một xã hội mới tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xây dựng một xã hội như thế là quá trình xác lập nền tảng kinh tế, chế độ kinh tế và kiến trúc thượng tầng thích hợp. Ở Việt Nam, đang xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để đi tới hoàn thiện nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Điều đó đòi hỏi phải hoàn thiện cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý, tái cấu trúc nền kinh tế và nắm khâu đột phá, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại. Với nền tảng kinh tế như thế đòi hỏi phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, hoàn thiện kiến trúc thượng tầng để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Với tư cách là bộ phận quan trọng nhất của kiến trúc thượng tầng, hệ thống chính trị phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) được Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua đã nêu rõ: “Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”(8)r

 

 

 

 (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H.,2011, tr.84-85, 88-89, 86-87, 71.

Xem thêm: Kể Tên Các Phần Mềm Hệ Thống, Hãy Kể Tên Một Vài Phần Mềm Mà Em Biết

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, Nxb CTQG, H.,2012, tr.26.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồng bộ

Khuyễn Mãi Hot