Btc Cuộc Thi Tiếng Nói Tuổi Trẻ Đăng Nhập, Btc Cuộc Thi Tiếng Nói Tuổi Trẻ 2020

Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm 2020 – 2021 trở lại với chủ đề chủ đề “Tiếng nói tuổi trẻ”. Cuộc thi dành cho các bạn học sinh trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh. Sau đây là đáp án tham khảo của cuộc thi.Học sinh truy cập website “tiengnoituoitre.com” và hoàn thành thông tin đăng ký để được truy cập và làm bài thi

Đáp án hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật”

1. Đáp án Tiếng nói tuổi trẻ THCS2. Đáp án Tiếng nói tuổi trẻ THPT – CĐ – ĐH

1. Đáp án Tiếng nói tuổi trẻ THCS

CÂU 1: Tháng Thanh niên là tháng mấy hằng năm?A. Tháng 1 hằng năm.B. Tháng 2 hằng năm.C. Tháng 3 hằng năm.D. Tháng 4 hằng năm.

Đang xem: Tiếng nói tuổi trẻ đăng nhập

CÂU 2: Thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ bao nhiêu tuổi theo Luật Thanh niên 2020?
A. Từ đủ 15 tuổi đến 29 tuổi.B. Từ đủ 15 tuổi đến 30 tuổi.C. Từ đủ 16 tuổi đến 29 tuổi.D. Từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.CÂU 3: Nhận định nào sau đây đúng: (Tham khảo Luật Giáo dục 2019)A. Để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình là hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.B. Hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự là hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.C. Sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếp ở các cấp học là hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn là hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục.CÂU 4: Theo Luật Giáo dục 2019; Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm?A. Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấp học.
B. Trường Mầm non; Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấp học.C. Trường Mầm non; Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông.D. Trường Mầm non; Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Giáo dục thường xuyên.CÂU 5: Đối tượng áp dụng của Luật Bảo vệ môi trường là:A. Tổ chức, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.B. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.C. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.D. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm đất liền, vùng biển, hải đảo.CÂU 6: Nguyên tắc nào sau đây là một trong những nguyên tắc bảo vệ môi trường?A. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành.
B. Bảo vệ môi trường gắn kết với phát triển y tế.C. Bảo vệ môi trường gắn kết với phát triển du lịch.D. Bảo vệ môi trường gắn kết với phát triển khoa học kỹ thuật.CÂU 7: Hằng năm, tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng nào?A. Tháng 1.B. Tháng 3.C. Tháng 5.D. Tháng 6.CÂU 8: Luật trẻ em 2016 quy định “Bạo lực trẻ em” là gì?A. Là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe của trẻ em.B. Là hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của trẻ em.C. Là hành vi cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.D. Tất cả đều đúng.

Xem thêm: Cách Tạo Link Rút Gọn Accesstrade, Accesstrade

CÂU 9: Nhận định nào sau đây là đúng:A. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.B. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.C. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.D. Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.
CÂU 20: Nhận định nào sau đây đúng: (Tham khảo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học)A. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức: Phê bình trước lớp, trước trường.B. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức: Cảnh cáo ghi học bạ.C. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức: Buộc thôi học có thời hạn.D. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức: Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đáp án Tiếng nói tuổi trẻ THPT – CĐ – ĐH

1. Theo Luật Thanh niên 2020 quy định: Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên là gì?A. Thanh niên là lực lượng xã hội sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.B. Thanh niên là lực lượng xã hội có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.C. Thanh niên có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.D. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.CÂU 2: Tháng Thanh niên là tháng mấy hằng năm?A. Tháng 1 hằng năm.B. Tháng 2 hằng năm.C. Tháng 3 hằng năm.D. Tháng 4 hằng năm.CÂU 3: “Môi trường” được hiểu là?A. Hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật.B. Hệ thống các yếu tố vật chất nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật.C. Hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật.D. Hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật.CÂU 4: Hoạt động nào sau đây là hoạt động bảo vệ môi trường?A. Giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường.B. Khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường.C. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.D. Tất cả đều đúng.CÂU 5: Luật trẻ em 2016 quy định “Xâm hại trẻ em” là gì?A. Là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm.B. Là hành vi gây tổn hại về tâm lý, danh dự.C. Là hành vi gây tổn hại về nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác.D. Tất cả đều đúng.CÂU 6: Luật trẻ em 2016 quy định “Bạo lực trẻ em” là gì?A. Là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe của trẻ em.B. Là hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của trẻ em.C. Là hành vi cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.D. Tất cả đều đúng.

Xem thêm: Audacity 3 crack Full Keygen + Patch Torrent Free download

CÂU 7: An toàn thực phẩm là gì?A. Là không gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.B. Là thực hiện đầy đủ các quy định, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.C. Là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.D. Là quá trình xử lý thực phẩm để tạo thành sản phẩm thực phẩm theo quy định.CÂU 8: Nhận định nào sau đây đúng: (Tham khảo Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12)A. Tác nhân gây ô nhiễm là yếu tố không mong muốn, không được chủ động cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an toàn thực phẩm.B. Tác nhân gây ô nhiễm là yếu tố không được chủ động cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an toàn thực phẩm.C. Tác nhân gây ô nhiễm là yếu tố không mong muốn cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an toàn thực phẩm.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đăng nhập

Khuyễn Mãi Hot