Tính Giá Thành Trên Phần Mềm Fast, Phân Hệ Kế Toán Tính Giá Thành Sản Phẩm

Mục lục 1. Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ2. Tính số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ3. Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ4. Kết chuyển chi phí tập hợp trực tiếp5. Tính hệ số phân bổ theo hệ số cập nhật6. Tính hệ số phân bổ theo định mức nguyên vật liệu7. Tính hệ số phân bổ theo các yếu tố chi phí khác8. Tính hệ số phân bổ theo sản lượng sản xuất9. Kiểm tra thông tin đối tượng nhận phân bổ chi phí10. Phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ11. Tính chi phí dở dang cuối kỳ nguyên vật liệu12. Tính chi phí dở dang cuối kỳ13. Tính giá thành sản phẩm14. Tiện ích tính giá thành tổng hợp (các bước)
1. Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ

Chức năng

Tính số lượng bán thành phẩm, thành phẩm hoàn thành nhập kho trong kỳ.

Đang xem: Tính giá thành trên phần mềm fast

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ

*

Chọn kỳ/năm cần tính.Chọn Mã giao dịch = 4 – Nhập thành phẩm.Nhấn Nhận.

2. Tính số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ

Chức năng

Tính số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ theo từng Loại yếu tố chi phí.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ

*

Chọn kỳ/năm cần tính.Nhấn Nhận.Báo cáo kiểm tra kết quả:Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Báo cáo số lượng sản phẩm theo loại yếu tố

*

Lưu ý: Trường hợp kết quả tại bước tính này chưa đúng thì phải kiểm tra lại thông tin số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho và số lượng sản phẩm dở dang qui đổi cuối kỳ theo từng loại yếu tố chi phí.

3. Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ

Chức năng

Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ cho các yếu tố chi phí, chi tiết theo các đối tượng tập hợp (bộ phận trực tiếp, bộ phận gián tiếp, lệnh sản xuất, sản phẩm, vật tư).

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ

*

Chọn kỳ/năm cần tính.Nhấn Nhận.Báo cáo kiểm tra kết quả:Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ

*

Lưu ý: Trường hợp kết quả tại bước tính này chưa đúng thì phải kiểm tra lại thông tin các đối tượng tập hợp chi phí trên các phiếu nhập liệu phát sinh trong kỳ.

4. Kết chuyển chi phí tập hợp trực tiếp

Chức năng

Kết chuyển các yếu tố chi phí tập hợp trực tiếp (tức các chi phí đã chỉ rõ được cho từng sản phẩm cần tính giá thành).

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Kết chuyển chi phí tập hợp trực tiếp

*

Chọn kỳ/năm cần tính.Lưu ý: Trường hợp không có yếu tố chi phí nào tập hợp trực tiếp cho đối tượng tính giá thành thì không cần khai báo bước tính này.Nhấn Nhận.

5. Tính hệ số phân bổ theo hệ số cập nhật

Chức năng

Tính hệ số phân bổ cho các yếu tố chi phí phân bổ theo tiêu thức hệ số cập nhật (hệ số đơn vị).

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính hệ số phân bổ theo hệ số cập nhật

*

Chọn kỳ/năm cần nhập hệ số.Nhấn Nhận.Báo cáo kiểm tra kết quả:Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo hệ số cập nhật

*

Lưu ý:

6. Tính hệ số phân bổ theo định mức nguyên vật liệu

Chức năng

Tính hệ số phân bổ cho các yếu tố chi phí phân bổ theo tiêu thức định mức nguyên vật liệu.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính hệ số phân bổ theo định mức nguyên vật liệu

*

Chọn kỳ/năm, các yếu tố chi phí cần tính.Nhấn Nhận.Báo cáo kiểm tra kết quả:Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo định mức nguyên vật liệu

*

Lưu ý:

7. Tính hệ số phân bổ theo các yếu tố chi phí khác

Chức năng

Tính hệ số phân bổ cho các yếu tố chi phí phân bổ theo tiêu thức dựa vào các yếu tố chi phí khác.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính hệ số phân bổ theo các yếu tố chi phí khác

*

Chọn kỳ/năm, các yếu tố chi phí cần tính.Nhấn Nhận.Lưu ý:Bước tính này chỉ được phép khai báo sau khi đã tính toán xong cho các yếu tố chi phí khác làm căn cứ phân bổ. Cụ thể, chỉ được phép khai báo sau bước Tính chi phí dở dang cuối kỳ, sau đó khai báo lặp lại cho các bước thực hiện (xem hình bên dưới).

*

Báo cáo kiểm tra kết quả:Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo yếu tố chi phí khác

*

Lưu ý:

8. Tính hệ số phân bổ theo sản lượng sản xuất

Chức năng

Tính hệ số phân bổ cho các yếu tố chi phí phân bổ theo tiêu thức “Sản lượng sản xuất”.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính hệ số phân bổ theo sản lượng sản xuất

*

Chọn kỳ/năm, các yếu tố chi phí cần tính.Nhấn Nhận.Báo cáo kiểm tra kết quả:Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo số lượng sản xuất

*

Lưu ý: Trường hợp kết quả tại bước tính này chưa đúng thì phải kiểm tra lại thông tin số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho và số lượng sản phẩm dở dang qui đổi cuối kỳ thông qua Báo cáo số lượng sản phẩm theo loại yếu tố.

Xem thêm: Cách Chuyển File Doc Sang Docx Sang Doc, Chuyển Đổi Doc Sang Docx Trực Tuyến Miễn Phí

9. Kiểm tra thông tin đối tượng nhận phân bổ chi phí

Chức năng

Kiểm tra đối tượng nhận phân bổ cho các yếu tố chi phí tập hợp theo bộ phận gián tiếp.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Kiểm tra thông tin đối tượng nhận phân bổ chi phí

*

Chọn kỳ/năm, các yếu tố chi phí cần kiểm tra.Lưu ý: Trường hợp không có yếu tố chi phí nào “Tập hợp theo bộ phận gián tiếp” thì không khai báo bước tính này.Nhấn Nhận.

10. Phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ

Chức năng

Phân bổ chi phí tập hợp gián tiếp cho các bán thành phẩm, thành phẩm phát sinh trong kỳ, chi tiết theo từng yếu tố chi phí.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ

*

Chọn kỳ/năm cần tính.Nhấn Nhận.Báo cáo kiểm tra kết quả:Giá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo định mức NVLGiá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo hệ số cập nhậtGiá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo yếu tố chi phí khácGiá thành/ Báo cáo giá thành sản phẩm/ Bảng phân bổ chi phí theo số lượng sản xuất

11. Tính chi phí dở dang cuối kỳ nguyên vật liệu

Chức năng

Tính chi phí dở dang cuối kỳ cho các yếu tố chi phí tập hợp chi tiết theo từng mã nguyên vật liệu.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính chi phí dở dang cuối kỳ nguyên vật liệu

*

Chọn kỳ/năm cần tính.Nhấn Nhận.

12. Tính chi phí dở dang cuối kỳ

Chức năng

Tính chi phí dở dang cuối kỳ cho tất cả các yếu tố chi phí.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính chi phí dở dang cuối kỳ

*

Chọn kỳ/năm cần tính.Nhấn Nhận.

13. Tính giá thành sản phẩm

Chức năng

Tính tổng giá thành sản phẩm (tổng hợp các yếu tố chi phí) và giá thành 1 đơn vị sản phẩm.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính giá thành sản phẩm

*

Chọn kỳ/năm cần tính.Nhấn Nhận.

14. Tiện ích tính giá thành tổng hợp (các bước)

Chức năng

Cho phép khai báo sẵn các bước tính giá thành (trình bày phần trên) vào một chức năng duy nhất khi thực hiện tính giá thành, nhằm tạo sự tiện lợi cho người sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Giá thành/ Tính giá thành…/ Tính giá thành tổng hợpChọn kỳ/năm cần tính giá thành:

*

Khai báo các bước tính giá thành:

*

Màn hình kết quả khai báo các bước tính:

*

Thực hiện tính giá thành:Tích chọn chọn các bước tính, sau đó chọn biểu tượng Tính trên thanh công cụ để thực hiện tính giá thành (tổng hợp các bước).

Xem thêm: How To download And Install Batttery Bar 3, Batterybar Pro 3

Lưu ý: Các bước tính trên là cho một công đoạn tính giá thành. Trường hợp bài toán có tính giá thành nhiều công đoạn thì người dùng có thể khai báo lặp lại các bước tính trên sau mỗi công đoạn tính. Ngoài ra, cần phải chèn vào các bước trung gian: Cập nhật giá cho phiếu nhập kho thành phẩm và Tính giá hàng tồn kho (để tính giá xuất BTP sử dụng cho công đoạn sau) sau các bước tính cho mỗi công đoạn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phần mềm

Khuyễn Mãi Hot